Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Strategijski menadžment - Menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Strategijski menadžment po Mašiću i Milisavljeviću

Prema Milisavljeviću strategija predstavlja nauku i veštinu korišćenja načina da se ostvare ciljevi. Ona predstavlja racionalno reagovanje preduzeća na događaje u sredini u kojoj obavljaju svoju poslovnu aktivnost.
Profesor Branislav Mašić ističe da je zadatak strategijskog menadžmenta da omogući organizaciji racionalno i blagovremeno reagovanje na promene u sredini u kojoj ona obavlja svoju poslovnu i širu aktivnost. U tom smislu, strategijski menadžment uključuje u sebe: strategijsko planiranje (strategijsku analizu i strategijski izbor) i strategijsku promenu (strategijsku implementaciju i kontrolu).


Šematski prikažite i objasnite proces strategijskog menadžmenta prema Certo i Peteru

U smislu realizacije zadataka operativnog menadžmenta ( po kom se inputi pretvaraju u outpute unutar same organizacije)odvijaju se aktivnosti koje imaju za cilj identifikovanje i anticipiranje šansi i pretnji iz okruženja i jakih i slabih strana organizacije. Ove aktivnosti imaju za cilj preispitivanje i formulisanje misije i dugoročnih ciljeva, a u skladu sa tim i definisanje pravca, metoda i tempa razvoja organizacije , te njihovu inplementaciju , odnosno kontrolu izvršenih aktivnosti.
Autori Certo i Peter proces strategijskog menadžmenta definišu kao kontinuirani, iterativni proces koji uključuje nekoliko koraka:
- analiza sredine,
- usmeravanje oragnizacije (misija i ciljevi),
- formulisanje strategije,
- implementacija strategije,
- strategijska kontrola.

16 str

Referentni URL