Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Berzansko poslovanje- Case study nekog preduzeca
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Tržište kapitala kao sastavni deo finansijskog tržišta, predstavlja faktor globalizacije nacionalnih ekonomija posebno preko svog instrumentalnog dela.

Time se omogućava investitorima iz gotovo celog sveta da brzo i efikasno menjaju strukturu svog investicionog portfolia, pri čemu se misli prvenstveno na investiranje u hartije od vrednosti.

Tema rada jesu berzansko poslovanje i berze kao posebne organizacije, na kojima se efektivno obavljaju transakcije sa instrumentima dugoročnih hartija od vrednosti i akcijskog kapitala.

Neophodno je objasniti pojam, elemete i princip rada na berzi kako bi se lakše shvatila svrha postojanja finansijskih instrumenata (efekata) kao i značaj i funkcije berze bez kojih je nezamislivo moderno poslovanje u uslovima izrazito brzih promena ekonomskog okruženja i čestih nestabilnosti na međunarodnim finansijskim tržištima.

Berza je organizovano tržište na kome se trguje hartijama od vrednosti – akcijama i obveznicama. Nekada je često upoređivana sa pijacom, mestom gde se susreću ponuda i tražnja i određuju cene raznih dobara...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 POJAM BERZE 4
2 ELEMENTI BERZE 5
3 PRINCIP RADA BERZE 6
3.1 Berzanski poslovi 6
3.2 Status osnivača i funkcija trgovaca na berzi 8
3.3 Centar zajedničkog poslovanja 8
3.4 Kontrola trgovanja 8
3.5 Poslovi na reč 9
3.6 Spontanost nastanka 9
3.7 Uskladjenost sa okruženjem 9
3.8 Država i berza 10
3.9 Poverenje medju igračima 10
3.10 Sigurnost poslovanja 11
3.11 Špekulativne operacije 11
3.12 Manipulacije na berzi 12
3.13 Prestanak rada berze 13
4 VRSTE BERZI 14
4.1 Efektne berze (tržište kapitala) 15
4.2 Devizne berze (devizno tržiste) 16
4.3 Robne berze 16
4.4 NYSE ( New York Stock Exchange ) 17
4.5 ISE London – International Stock Exchange of London 17
4.6 TSE – Tokyo Stock Exchange 17
4.7 Beogradska berza 18
4.7.1 Stara beogradska berza 18
4.7.2 Obnovljena delatnost 18
5 Case study nekog preduzeća –Uticaj države i društva na pad vrednosti akcija kompanije 19
ZAKLJUČAK 24
LITERATURA 25

Referentni URL