Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravni spor
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Istorijski osvrt na uspostavljanje upravnog sporaTokom vremena, javio se problem kako obezbjediti kontrolu zakonitosti rada uprave i njenih organa i zaštititi prava pojedinca od nepravilnih i nezakonitih postupaka upravnih organa.
Istovremeno se postavilo i pitanje neophodnosti da se sagleda i ocjeni i cjelishodnosti i zakonitost upravnih akata. Međutim, ocjena cjelihodnosti proističe iz shvatanja javnog interesa i državnog razloga za donošenje nekog upravnog akta, a njih su bili u stanju jedino da utvrde vodeći državni organi, zbog toga ona nije mogla biti povjerena nikakvoj vlasti van same uprave, pa je ostala u nadležnosti viših upravnih organa, a u nekim slučajevima i parlamenata.

Neke države, uključujući i našu, taj zadatak su povjerile već postojećim sudovima. Na ovakvo rješenje, u principu, može se dati primjedba da ono nije u skladu sa principom podjele vlasti na zakonodavnu, upravnu i sudsku,...


Sadržaj


Istorijiski osvrt na uspostavljanje upravnog spora
Sadašnje pravno uređenje pravnog spora u RS..............

Pojam upravnog spora.........

Načela upravnog spora......

Predmet upravnog spora........

Razlozi za vođenje upravnog spora................

Vrste upravnih sporova.....................

Zaključak............

Literatura.............
Referentni URL