Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osiguranje života
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Coveku su od uvek pretile opasnosti koje su ugrožavale njegov život, zdravlje i imovinu. Suocavajuci se sa njima on je morao organizovati neku vrstu zaštite od posledica sopstvenih aktivnosti koje su mogle doneti štetu ne samo njemu nego i trecim licima. Zbog toga je došlo do pojave velikog broja osiguravajucih kompanija koje se utrkuju da svojim klijentima pruže što povoljnije uslove u pogledu osiguranja postojecih rizika, ali i ako se ukaže potreba za tim osiguraju i nove rizike koji su karakteristicni za odredjeno vreme i društvo u kome se nalaze. Medutim, i pored velikog broja razlicitih rizika za kojima postoji objektivna potreba da se lica od njih osiguraju, i dalje ljudski život ostaje predmet osiguranja koji je od neprocenjive vrednosti i za kojim ce uvek postojati potreba za osiguranjem.

I upravo vodeci se tom cinjenicom, ovaj rad ce nam pomoci da saznamo nešto više o životnom osiguranju, kao jednom od najzastupljenijih vidova osiguranja u svetu, ali i kod nas. Predmet posmatranja bice nam osiguravajuca kompanija koja u oblasti osiguranja u našoj zemlji zauzima lidersku poziciju, ali koja isto tako neverovatnom brzinom proširuje svoje poslovanje na sve druge vidove osiguranja.

Cilj ovog rada je pre svega upoznavanje sa kategorijom životnog osiguranja kao i pogodnostima koje nam osiguranje može pružiti, ali i upoznavanje sa uslovima koji bi nas zatekli ukoliko bi se odlucili da osiguramo naš život.

Rad ce biti prezentovan u dva dela. U prvom delu upoznacemo se sa osnovnim pojmovima i definicijama koje se javljaju u oblasti životnog osiguranja kao i sa nekim podacima koje karakterišu tržiste osiguranja u Srbiji ali i u svetu, dok drugi deo treba da nam pokaže uslove koje nam ova osiguravajuca kompanija nudi, pre svega u oblasti životnog osiguranja.

Osnovni pojmovi i definicije u osiguranju života

Kada govorimo o osiguranju života izuzetno bitno je osvrnuti se na neke osnovne elemente “osiguranja lica” [1]To je bitno jer životno osigurnje, kao deo osiguranja lica ima neke specificnosti zbog kojih ga vecina osiguravajucih drustava izdvaja u odnosu na ostale vrste osiguranja. Kada to kažemo tu pre svega mislimo na;

a) osiguranu sumu (visina premije se odredjuje na osnovu OS),

b) pravo na isplatu osigurane sume se stice nastupanjem osiguranog slucaja bez obaveze dokazivanja štete,

c) nema osigurane vrednosti, a samim tim ni nadosiguranja i podosiguranja i

d) zakljucenje ugovora o osiguranju lica ne ukljucuje materijalni interes, tako da se ugovor može zakljuciti i za slucaj smrti ili nezgode nekog treceg lica.

Životno osiguranje se odnosi na sva osiguranja kod kojih prestankom ili trajanjem života jednog ili više lica dolazi do isplate osigurane sume od strane osiguravaca.

Za osiguranje života je specificna obaveza formiranja matematicke rezerve. Zašto i šta je zapravo matematicka rezerva?


Ona [2]predstavlja akumulirani, ukamaceni štedni deo premije tokom trajanja osiguranja.


Kada govorimo o životnom osiguranju, nikako ne smemo prevideti cinjenicu da se radi o riziku smrti koji je promenljiv i progresivno raste sa godinama starosti. Ukoliko bismo predpostavili da bi visina premije trebala da prati verovatnocu smrti, koja je iz godine u godinu sve veca i veca, došli bismo do izuzetno visokih iznosa premije, što osiguranici ne bi mogli podneti.


Zbog toga se uvodi placanje prosecne premije koja je u mladim godinama života manja od prirodne, kada je i rizik smrti manji, cime se obezbedjuju premijske rezerve koje ce omoguciti osiguravacu isplatu osigurane sume u svakom trenutku u starijim godinama života, kada je prirodna premija veca od prosecne. Do tog perioda su sredstva slobodna i mogu se plasirati.

Osiguranje života je specifican finansijski posao koji ne mora biti interesantan samo za osiguranika i osiguravaca, vec je vrlo interesantan i za državu, jer životno osiguranje znaci akumuliranje velikih finansijskih sredstava u dugom vremenskom periodu koja se kao takva mogu plasirati na tržistu kapitala, ali koristiti i za druge namene.


Životno osiguranje se najjednostavnije može definisati kao ugovor kojim se osiguravac obavezuje da ce shodno naplacenim premijama od osiguranika, isplatiti osiguranom licu odredenu sumu ili rentu u slucaju smrti ili za slucaj njegovog doživljenja. Za osiguranje života mozemo reci i da je to jedna specificna vrsta osiguranja jer se radi o osiguranju rizika od smrti pa je shodno tome i najrasprostranjeniji oblik osiguranja širom sveta. Gotovo da ne postoji ni jedna osiguravajuca kompanija u svetu koja posluje u visoko razvijenim zemljama, a da u svom portfelju kao vid osiguranja ne nudi i životno osiguranje. Ujedno, za životno osiguranje možemo reci i da je to najprivlacniji oblik štednje u svetu jer putem individualnog osiguranja života koje se drugacije naziva štedno osiguranje, može da vam se skoro sav uplaceni novac posle nekoliko godina vrati, a takode i uz odredeni postotak moguce dobiti koji može iznositi i punih 100 procenata. Ono takode, podrazumeva ne samo štednju, vec i isplatu odštete ukoliko se osiguraniku nešto dogodi u periodu u kojem se životno osiguranje zakljucilo.

U nekim zemljama ljudi koji uplacuju životno osiguranje imaju pravo na poreske olakšice, a pomocu iste polise mogu da dobiju i razne kredite.

--------------------------------------------------------------------------------------

[1] Jelena Kocovic, Predrag Šulejic, Osiguranje, Centar za izdavacku delatnost, Ekonomski fakultet Beograd, 2006.

[2] Jelena Kocovic, Predrag Šulejic, Osiguranje, Centar za izdavacku delatnost, Ekonomski fakultet Beograd, 2006.
Referentni URL