Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uputstvo za izradu diplomskih radova
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Diplomski rad je po svojim karakteristikama vrlo sličan seminarskom radu, ali je tematika koja se obrađuje znatno složenija i zahtevnija, pa je samim tim i metodološki pristup izraženiji.

Diplomski rad ima i neke karakteristike naučnog rada, kao što su:

• sistematičnost,
• metodičnost i z
• argumentovanost.

On je namenjen za proveravanje studenata i njihovo osposobljavanje za dalji samostalan rad u praksi.

Dakle, diplomski rad je samostalan stručni rad u kome student uz pomoć mentora obrađuje određenu temu sa teorijskog, praktičnog ili teorijsko-praktičnog aspekta.

Teorijski diplomski rad je veće saznajne vrednosti za stručnu ili naučnu oblast iz koje se radi, dok se praktični zavrsni radovi najčešće odnose na praktično rešavanje nekog problema, na primer, u radnoj organizaciji, naučnoj ili školskoj ustanovi.

Izradi diplomskog rada se pristupa na kraju školovanja, kada je student položio sve ispite, uradio potreban broj seminarskih radova i završio sve obaveze i aktivnosti koje su predviđene nastavnim planom i studijskim programom.
Referentni URL