Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistemi deviznog kursa
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Pod deviznim kursom podrazumeva se cena određene inostrane valute izražene u domaćem novcu. Devizni kursevi su sredstvo pomoću kog i preko kog se ostvaruju internacionalne transakcije u svetskoj ekonomiji. Uspostavljanje deviznog kursa je jedan od osnovnih parametara tržišne ekonomije. Devizni kurs uspostavlja vezu izmđu nivoa cena u zemlji i u inostranstvu i pomoću njega se inostrane cene preračunavaju u nacionalnu valutu, a domaće cene iskazuju u devizama. Odnos vrednosti domaće i strane valute, po pravilu predstavlja prethodno utvrđivanje pariteta, tj. vrednosti stranog i domaćeg novca izražene u zajedničkom imenitelju npr. zlatu.


Sistemi deviznog kursa:

Međunarodna trgovina predstavlja kupovinu i prodaju roba na međunarodnom tržištu između različitih rezidenata. Svaka kupljena roba se mora platiti, a plaćanje se izvršava u ugovorenoj valuti. Imajući u vidu da pored plaćanja za kupoprodaju roba i izvršenih usluga postoje i još mnoge druge transakcije između rezidenata različitih zemalja koje nemaju isti valutni sistem neophodno je utvrditi međusobni odnos domaće istrane valute. Budući da devizni kurs predstavlja vezu između domaćih cena i cena u inostranstvu i da u međunarodnom platnom prometu postoji veliki broj valuta, dolazimo do činjenice da je potrebno preračunati međusobni odnos između više različitih valuta. Strane valute se trže zbog toga što omogućavaju kupovinu roba i usluga u inostranstvu. Ukoliko se za strane valute može kupiti više roba i usluga nego na domaćem tržištu (za domaću valutu), povećava se tražnja strane valute i ponuda domaće valute...

Sadržaj:

Uvod
2 Sistemi deviznog kursa
2.1 Fiksni ili čvrsti devizni kurs 4
2.2 Fiksni devizni kurs za vreme
zlatnog standarda (1717-1914; 1933) 4
2.3 Regulisani kurs za vreme
zlatno-dolarskog standarda (1944-1971) 5
2.4 Fluktuirajući devizni kurs 6
3 Metode promene deviznog kursa 8
4 Teorija deviznog kursa 10
4.1 Teorija pariteta kupovnih snaga 10
4.1.1 Apsolutna teorija pariteta kupovnih snaga 11
4.1.2 Relativna teorija pariteta kupovnih snaga 12
4.2 Ravnotežni devizni kurs 13
4.3 Nominalni i realni devizni kurs 14
5 Zaključak 15
6 Literatura 16
Referentni URL