Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kvalitet proizvoda - PREDUZEĆE ALTAMED – PRIMER
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


„KVALITET ( QUALITY )
– nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve. Termin „kvalitet“ može se koristiti sa pridevima kao što su nedovoljan, dobar ili izvrstan.“

U literaturi se kvalitet definiše na veoma različite načine, međutim, svi ti različiti oblici definicija kvaliteta se mogu svesti na dve grupe. Prva, koja kvalitet definiše sa internog aspekta, i druga, koja kvalitet posmatra sa eksternog aspekta, u svetlu potrošačeve percepcije o kvalitetu.

Interni pogled na kvalitet polazi od stanovišta po kojem se kvalitet izražava stepenom prilagođenosti proizvoda, odnosno usluge, internim merilima i specifikacijama. Dakle, što je proizvod više prilagođen unapred zadatim kriterijumima, to je on kvalitetniji i obrnuto. Na ovaj način je naglašena kontrola različitih procesa u preduzeću, s ciljem utvrđivanja odstupaja od zadatih kriterijuma. Kvalitet proizvoda ili usluga, prema ovom konceptu, određen je stepenom podudarnosti proizvoda sa tehničkim specifikacijama i sličnom dokumentacijom. U krajnjem, ovaj pristup može rezultirati smanjenim troškovima kvaliteta, ali sa stanovišta ukupnog poslovanja to nije dovoljno. Čini se da je u poslovnoj praksi današnjih preduzeća utemeljen stav da je ovakav pogled na kvalitet prevaziđen, što je sasvim u redu....


SADRŽAJ:

• 1.UVOD...........................3

• 2. KVALITET PROIZVODA...................4

• 2.1.SISTEM TOTALNOG UPRAVLJANJA KVALITETOM......6

• 3. PREDUZEĆE ALTAMED – PRIMER...............7

• 3.1.REVITA PROIZVODI...................7

• 3.2.POSLOVNA FILOZOFIJA..................9

• 3.3.OSNOVNE VREDNOSTI....................9

• 3.4.MATIČNI MLEČ.......................10

• 3.5.DOSADAŠNJI REZULTATI I PRIZNANJA...........11

• 4. ZAKLJUČAK.......................18

• 5. LITERATURA.........................20
Referentni URL