Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sudovi i izricanje krivičnih sankcija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Postupak u kome se utvrđuje istina o jednom događaju da bi se, onda kada se konstatuje njegova identičnost sa dispozicijom krivične norme, na učinioca dela bila primenjena sankcija ima tri bitne uloge: sudsku, tužilačku i odbranu.
Tužilac pokreće postupak pred sudom svojim optužnim predlogom i u njemu istupa u ime javnog odn. privatnog interesa. Branilac zastupa optuženog odn. okrivljenog. Njegov doprinos utvrđivanju istine u krivičnom postupku je nazamenjiv. Kontradiktorni postupak ove dve strane u sporu odvija se pred sudom kao arbitrom. Kada nađe da je činjenično stanje dovoljno utvrđeno i da se može izjasniti da li konkretni događaj može biti podveden pod opštu normu na koju je tužilac ukazao, sud pristupa donošenju odluke u kojoj se izjašnjava o postojanju krivičnog dela, krivici optuženog i opredeljuje se za sankciju koju prema ovome treba primeniti...


1. TENDENCIJE U IZRICANJU KRIVIČNIH SANKCIJA U SRBIJI

Razmišljanje o tim tendencijama ne može se zamisliti bez analize vrste i težine sankcija izrečenih od strane sudova u jednoj zemlji. Ovde će zato biti prikazani podaci za našu zemlju.

Vrste i težina izrečenih sankcija

A) Punoletna lica


Uglavnom su dati podaci za 1996. godinu i za Srbiju i Crnu Goru:
a) zatvor je najčešće izricana krivična sankcija u najvećem broju zemalja u svetu. Kod nas, on je izrečen bezuslovno oko četvrtini (24,5%) osuđenih punoletnh učinilaca krivičnih dela, a uslovno preko polovini (53,1%) njih:
Na kaznu lišenja slobode osudeno je 77,6% punoletnih lica u SRJ. Zatvor (bez obzira da li se on izvršava ili se njime samo preti) ima u našem kaznenom sistemu karakter osnovne kazne, a analiza podataka pokazuje da u je prošloj deceniji raslo njeno učešće u strukturi izrecenih sankcija na teritoriji SRJ....

Referentni URL