Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Univerzitet Singidunum - Metodološka uputstva za pripremu pristupnih radova i master
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U P U T S T V O


1. Na Master studijama predviđena su dva pristupna rada, koja se u konačnoj verziji mogu objediniti u Master rad. Prilikom dogovora o temi, mentor master rada dogovara se sa studentom i o temama pristupnih radova koji se mogu raditi kod mentora, s tim da jedan rad može biti urađen i kod drugog profesora, po preporuci mentora master rada.

2. Svrha pristupnih radova i master rada jeste u tome da:
* konsultuju teorijsku literaturu koja se odnosi na zadatu temu
* testiraju konkretne poslovne situacije
* daju predloge rešenja problema
* pruže mogućnost da se rešenja mogu primeniti u poslovnoj praksi
* osposobe studente za rad na projektima i pružanje konsalting usluga

Korisno je da se pristupni rad i master rad baziraju na poslovnoj praksi preduzeća ili ustanove u kojoj je kandidat zaposlen, ili zavisno od oblasti interesovanja kandidata, da se rešenja i rezultati dobijeni u radu mogu primeniti u praksi.

3. Pristupni i master rad se sastoje od uvoda, sadržaja, određenog broja delova, odnosno glava, zaključka i spiska literature.

4. Tema rada mora biti jasno definisana, da bi se shvatilo na šta je stavljen akcenat u
istraživanju.

5. Uvod se ne obeležava brojem ispred.

U uvodu kandidat navodi:

* predmet i svrhu istraživanja , tj. značaj i aktuelnost teme
* društveni i naučni cilj, očekivani doprinos i korist od rada
* hipoteze od kojih se pošlo u radu i metodološka rešenja
* opis sadržaja rada po delovima i glavama unutar njih, a ako je rad sastavljen iz jednog dela, onda po glavama ...

Referentni URL