Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijski pokazatelji efikasnosti poslovanja - neto obrtni fond i cash-flow
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kada govorimo o analizi fi nansijskih izveštaja, ona se, u suštini, poistovećuje sa analizom pomoću fi nansijskih pokazatelja (koefi cijenata, indikatora).44 Pokazatelji su odnosi između dve veličine izražen u prostoj matematičkoj formuli. Pokazateljiimaju svoju vrednost samo ako su pravilno interpretirani. Interpretacija pokazatelja se obavlja uvek u odnosu na neko pravilo, standard ili normu. U analizi finansijskih izveštaja, primarno u analizi pomoću pokazatelja koriste se sledeći standardi za poređenje i interpretaciju:

• mentalni standardi samog analitičara koji odražavaju njegovo iskustvo o tome šta se smatra normalnim pokazateljem, a šta ne,
• poređenje sa prosekom grane u kojoj kompanija posluje,
• poređenje sa istorijskim pokazateljima iste kompanije (prethodna godina),
• poređenje sa pokazateljima koji su uneti u planove kompanije,
• utvrđeni standardi (uobičajeni u literature)...


CASH FLOW ANALIZA


Izveštaj o tokovima gotovine je važan predmet analize s obzirom na činjenicu da je danas mogućnost manipulacije računovodstvenim pravilima obračuna rezultata i prihodima i rashodima značajna, što je umanjilo efi kasnost bilansa uspeha kao predmeta analize i povećalo uticaj izveštaja o novčanim tokovima. Ovaj izveštaj je regulisan MRS 7- Izveštaj o novčanim tokovima i čini obavezan fi nansijski izveštaj. Dve su osnove metode koje se koriste u njegovoj pripremi:

- direktna metoda i
- indirektna metoda.

U nastavku izlaganja obradićemo osnovne delove ovog izveštaja, metode za njegovu pripremu i cash flow analizu kao značajnu tehniku analize finansijskih izveštaja.


Aktivnosti preduzeća i novčani


Komitet za MRS (International Accounting Standards Committee, IASC50) je 1977.g. objavio prvi MRS 7- Izveštaj o promenama finansijskog položaja koji je 1992.g. revidiran u MRS 7- Izveštaj o novčanim tokovima...

SADRŽAJ

UVOD 3
1 CASH FLOW ANALIZA 4
1.1 Aktivnosti preduzeća i novčani 4
1.2 DIREKTAN METOD SASTAVLJANJA IZVEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA 6
1.3 Indirektan metod sastavljanja izveštaja o novčanim tokovima 8
2 ANALIZA IZVEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA 9
3 ANALIZA NETO OBRTNOG FONDA 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16

Referentni URL