Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijski menadžment funkcije i faze razvoja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Za poslovne finansije uvek je bitna struktura finansiranja. Pod strukturom finansiranja podrzumevamo sve oblike finansijskih izvora koje koristimo za poslovanje. Analitičko razmatranje izbora ovih finansijskih izvora, obavlja se najčešće putem poređenja visine troška kapitala i stope rentabilnosti koja se postiže. Uvek je neophodno da se izvrši ekonomska analiza kako bi mogla da se donese ekonomski opravdana odluka.

Poglavlja koja slede, baviće se analizom modela donošenja odluka o finansiranju i investiranju, putem emisija hartija od vrednosti i zaduživanjem. U oba slučaja postoje određene prednosti i nedostaci. Bitno je da oba oblika omogućavaju vlasnicima da budu zadovoljene njihove poslovne potrebe. Prvo, finansiranje procesa proizvodnje i drugo, sticanje dobiti i bogatstva. U ovom poglavlju bavićemo se aspektima koje je neophodno analizirati da bi mogli da napravimo izbor između finansiranja putem akcija (hartija od vrednosti) i zaduživanja...


RAZVOJ FINANSIJSKIH FUNKCIJA

Razvoj poslovnih finansija kao naučne discipline bio je neravnomeran i sa veoma promenljivom dinamikom. Za razliku od većine drugih naučnih disciplina, za poslovne finansije je karakteristično da probleme rešava tako što iznalazi naučne postavke koje su, pre svega, održive u praksi. Inače, poslovne finansije se kao naučna disciplina ozbiljnije javljaju tek početkom XX veka.

Sa razvojem tehnoloških inovacija i novih industrija 20-ih godina prošlog veka, preduzeća su imala potrebu za većim obimom finansijskih sredstava, što je ima lo za posledicu stavljanje naglaska na problematiku finansiranja preduzeća. Pri tome, pažnja je usmeravana na opisivanje metoda eksternog finansiranja, a vrlo malo na interno upravljanje preduzećem...


S A D R Ž A J


UVOD 3
1 RAZVOJ FINANSIJSKIH FUNKCIJA 4
2 FUNKCIJA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA 6
3 ZADACI FINANSIJSKE FUNKCIJE PREDUZEĆA 7
3.1 Primarni zadaci finansijske funkcije 12
3.2 Sekundarni zadaci finansijske funkcije 15
4 ORGANIZACIJA FINANSIJSKE FUNKCIJE 19
4.1 Načela organizacije finansijske funkcije 20
5 FINANSIJSKA FUNKCIJA KAO PODSISTEM POSLOVNOG SISTEMA (PREDUZEĆA) 22
6 ODNOS FINANSIJSKE FUNKCIJE I OSTALIH FUNKCIJA U PREDUZEĆU 23
6.1 Odnos finansijske funkcije i prodaje 23
6.2 Odnos finansijske funkcije i proizvodnje 24
6.3 Odnos finansijske funkcije i računovodstvene funkcije 24
6.4 Odnos finansijske i kadrovske funkcije 25
6.5 Odnos finansijske i marketing funkcije 25
6.6 Odnos finansijske i drugih funkcija 25
ZAKLJUČAK 27
LITERATURA 28
Referentni URL