Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Faze uvođenja radnika u posao (socijalizacija)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Upravljanje ljudskim resursima je deo sistema upravljanja preduzećem, odnosno deo poslovne politike preduzeća. Upravljanje ljudima, kao najznačajnijim resursima preduzeća, veoma je složen i višedimenzionalan proces. Nije lako upravljati ljudima i njihovim ponašanjem. Iako u tom procesu postoje određena pravila ponašanja, menadžment ne sme robovati stereotipima, jer je ljudsko ponašanje često nepredvidivo. Svaki čovek je zasebna ličnost, a svaka organizacija priča za sebe. Što je primenljivo u jednom preduzeću, nije u drugom, što daje dobre rezultate u jednoj kompaniji, ne daje u drugoj, što je dobro došlo u jednom trenutku, nije i u drugom i slično. Osim standardnih i uobičajenih pravila moraju se stvarati i osmišljavati i pravila prilagođena konkretnim ljudima i konkretnim organizacijama. Da bi se u tome uspelo, treba prodreti u ljudsku dušu kako bi se vernije i potpunije odslikale potrebe, navike, interesi, očekivanja, vrednosni stavovi i verovanja pojedinaca i grupa. Iako se radi o složenom i mukotrpnom procesu, na njemu se mora istrajavati.

Upravljanje ljudskim resursima podrazumeva vođenje, odnosno usmeravanje ljudi u preduzeću...


Faze uvođenja radnika u posao (socijalizacija)

Po okončanju postupka regrutovanja i procesa selekcije, a u skladu sa planom ljudskih resursa i potrebama organizacije, novoprimljeni kadrovi zasnivaju radni odnos i počinju da rade. Suočavajući se sa novom sredinom, novim obavezama i novim ljudima, nastaju brojni procesi i međuuticaji. Novoprimljeni kadrovi se podvrgavaju procesu socijalizacije i programu obuke i usavršavanja. Istovremeno nastaje i potreba za odmeravanjem njihovog učinka i utvrđivanjem njihove nagrade. Posle toga se stiču uslovi za premeštaje, unapređenja i razrešenja. Sve je podložno promenama i dinamici. Ko uspešno radi, stiče mogućnost da napreduje i da se oproba na odgovornijim poslovima, odnosno pozicijama. I obrnuto, ko nema dobre rezultate, mora računati na usporeno napredovanje, a u težim slučajevima - i na padove u svojoj karijeri. Sve zavisi od ostvarenih rezultata, dara i talenta, potencijala i ambicija. Šanse postoje i treba ih iskoristiti. Cilj kadrovske politike je da se šanse učine dostupnim svima i da status svakog pojedinca zavisi od radnog doprinosa i individualnih sposobnosti i mogućnosti...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Faze uvođenja radnika u posao (socijalizacija) 4
1.1 Faza očekivanja 7
1.2 Faza susreta 9
1.3 Faza promene i prisvajanja 9
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15

Referentni URL