Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistemi sticanja svojine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Svojina je kompleksni pojam i može biti predmet izučavanja i sa ekonomske i sa pravne tačke gledišta. Potpunu sliku o njoj možemo dobiti ako je posmatramo sa oba stanovišta kao što i o nekom telu možemo dobiti tačniju predstavu ako ga gledamo sa više stanovišta ( iz profila i sa lica).I svojina treba da se izučava i sa pravne i sa ekonomske strane.

Razlikovanje svojine kao pravne i ekonomske kategorije proizašlo je iz razlikovanja pravnog od ekonomskog prometa jer se pod prvim podrazumeva prenošenje prava svojine (moguće i bez prenošenja faktičke vlasti nad sredstvima) a pod drugim – raspolaganje objektom svojine (mogućno i bez pravne vlasti nad stvari).U predgovoru Kritici političke ekonomije Marks kaže da je “svaka proizvodnja prisvajanje prirode od strane pojedinca u okviru nekog određenog društvenog oblika i njegovim posredstvom”...

NAČINI STICANJA SVOJINE – PODELA

Pravni odnosi koji su zasnovani na skupu pravnih činjenica na osnovu kojih pravno lice stiče pravo privatne svojine naziva se način sticanja prava privatne svojine. Postoji više načina sticanja ovog prava: na osnovu ugovora sa prethodnim vlasnikom, održajem i sticanjem svojine od nevlasnika. Dalje se mogu manifestovati kao priraštaj, nalaz stvari i sl. Svi oblici sticanja prava privatne svojine svrstavaju se u :


• derivativno sticanje i

• originarno sticanje.

Derivativno je prenos prava svojine sa jednog na drugog titulara, i važeće je ukoiko postoji pravni osnov i način sticanja. Kao pravni osnov javljaju se jednostrani i dvostrani pravni poslovi (testamenti, ugovori o prodaji i sl.). Način sticanja je kod pokretnih stvari prodaja, a kod nepokretnosti upis u zemljišne knjige i prenos tapije. Fizička predaja se može izvršiti predajom iz ruke u ruku (uručenjem) ili ostavljanjem stvari na mesto koje je označio pribavilac. Bitno je dovođenje kupca u mogućnost da vrši faktičku vlast na stvari. Fiktivna predaja je u stvari prenos prava svojine na osnovu samog ugovora, pri čemu se fingira da je izvršena fizička predaja, iako nje u stvari nema. . .

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 NAČINI STICANJA SVOJINE – PODELA - 3 -
3 STICANJE OD NEVLASNIKA - 5 -
4 UGOVORNO STICANJE PRAVA SVOJINE OD NEVLASNIKA - 6 -
5 PREDRATNA PRAVNA PRAVILA - 6 -
6 NEMAČKI SISTEM STICANjA PRAVA SVOJINE NA OSNOVU UGOVORA - 7 -
7 FRANCUSKI SISTEM STICANjA PRAVA SVOJINE NA OSNOVU UGOVORA - 7 -
8 UPOREDNO PRAVO - 8 -
9 NAŠA DANAŠNJA PRAVILA - 11 -
10 ZAKLJUČAK - 11 -
11 LITERATURA - 12 -

Referentni URL