Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj urbanizacije na životnu sredinu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVOD

Polovinom prve decenije trećeg milenijuma sprovodeći sveobuhvatnu društvenu, političku, ekonomsku i pravnu reformu, u Republici Srbiji se pristupilo i donošenju novog ekološkog zakonodavstva. Naime, krajem 2004. godine doneto je više zakona iz ove oblasti kojima je sistem uređivanja, unapređenja i zaštite životne sredine u celosti i pojedinih njenih segmenata postavljen na kvalitetno viši i radikalno drugačiji nivo nego što je to do tada bio slučaj. Naime, te je godine doneto više zakona iz oblasti životne sredine. Svi ti zakoni su obeležili novu eru u oblasti ekološkog zakonodavstva čime se naša zemlja približila velikom broju zemalja koje su svoje ekološke propise uskladile na nizom relevantnih međunarodnopravnih akata, u prvom redu univerzalnog karaktera čime se stvaraju osnove za održivi razvoj svih bioloških resursa u funkciji ekonomskog razvoja društva. To su sledeći zakoni : 1. Zakon o zaštiti životne sredine , 2. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, 3. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i 4. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu...

Uticaj urbanih sredina na životnu sredinu

Novi sistem uređivanja i zaštite životne sredine u Republici Srbiji promoviše sistem integrisane zaštite prirodnih vrednosti. Tako se zaštita prirodnih vrednosti ostvaruje sprovođenjem široke lepeze različitih mera i postupaka za očuvanje njihovog kvaliteta, količina i rezervi, kao i prirodnih procesa, odnosno njihove međuzavisnosti i prirodne ravnoteže u celini. Ova se zaštita ostvaruje preko sledećih elemenata te zaštite :

1. zaštita tla i zemljišta,
2. zaštita voda,
3. zaštita vazduha,
4. zaštita i očuvanje šuma,
5. zaštita biosfere i biodiverziteta,
6. zaštita i korićenje flore i faune (biljnog i životinjskog sveta),
7. zaštita od opasnih materija i otpada,
8. zaštita od buke i vibracije i
9. zaštita od zračenja....


Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Uticaj urbanih sredina na životnu sredinu 4
1.2 Uticaj gradnje na životnu sredinu 5
1.3 Aerozagađenje i njegovi efekti 6
1.4 Porast otpadnih materija – ekološke katastrofe 8
1.4.1 Otpadne vode 9
1.4.2 Čvrsti otpad 9
1.5 Prekomerna gradska buka (komunalna buka) 11
1.6 Manjak zelenih površina 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16

Referentni URL