Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poslovanje banke sa stanovništvom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Prvi bankarski poslovi, kako se oni sa današnjeg stanovišta shvataju, nastali su već u ranim periodima razvoja Ijudskog društva. Začeci ovih poslova mogu se istorijski pratiti još od 3000 godine pre nove ere, a sigumiji materijalni dokazi o vrsti i načinu razvoja bankarskih poslova, od VII veka pre nove ere. U periodu od VII do V veka pre naše ere, u Vavilonu su se pojavile privatne kuće koje su se bavile pretečom današnjih bankarskih poslova, poznati pod nazivom tezaurisanje, a Ijudi koji su se njima bavili zvali su se "tezauri" (današnji pojm "tezaurisanje" podrazumeva povlačenje novca ili drugih vrednosti iz prometa). Ti prvi poslovi odnosili su se na organizovano sklanjanje odgovarajuće robe, obično žita i druge vrste sličnih proizvoda, na čuvanje. Primljenu robu tezauri su čuvali ili davali dalje u promet na odredeni rok i uz odgovarajuće priznanice o deponovanim proizvodima koje su i same postojale predmet samostalnog finansijskog prometa za obračune i plaćanje.
U istom razdoblju u staroj Grčkoj bankarski poslovi se razvijaju u okviru čuvenih hramova, posebno hramova u Efesu na ostrvu Rodos. Pojavom kovanog novca na ovom tlu, počev od VI veka pre naše ere, koje je izdavao skoro svaki grad ili manja državica samostalno za svoje potrebe, javljaju se i prvi privatni menjači, koji su menjali novac jednog grada, odnosno države za novac druge države, ili su ga davali na zajam uz kamatu. Svoj posao oni su obavljali na trgu za stolom ili na klupi. Kako se sto na grčkom naziva "trapeza", to su oni dobili naziv "trapeziti". a u današnjem smislu reč "trapeza" označava banku....

SADRŽAJ


UVOD 3
1 POJAM BANKE 5
2 OPŠTA PODELA BANAKA 6
3 VRSTE BANKARSKIH POSLOVA 10
4 POSLOVANJE BANKE SA STANOVNIŠTVOM 11
4.1 Kreditno poslovanje 12
4.1.1 Kreditna sposobnost 13
4.1.2 Obezbedjenje kredita 14
4.2 Trezorski poslovi 16
4.2.1 Blagajničko poslovanje 16
4.2.2 Osiguranje gotovine 18
4.3 Poslovi sa kreditnim kraticama 19
4.3.1 Istorijski razvoj kreditnih – debitnih kartica 19
4.3.2 Osnonovni pojmovi u vezi sa platnim karticama 21
4.3.3 Proces plaćanja 23
4.4 Konsalting poslovi 24
4.5 Lizing poslovi 25
4.5.1 Funkcija i praksa lizinga 28
ZAKLJUČAK 31
LITERATURA 33

Referentni URL