Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bankarski poslovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Poslovno pravo predstavlja relativno novu disciplinu, nastalu poslednjih decenija XX veka. Ono je tretirarano kao sastavni deo postojećih naučnih disciplina, uglavnom kao privredno ili trgovinsko pravo.

Osnovi poslovnog prava se sežu daleko u prošlost i vezuje se za razvoj trgovinskog prava. Kao preteča poslovnog prava, trgovinsko pravo ima dugu istoriju koja počinje sa pojavom prvih trgovinskih odnosa. Pravna regulacija poslovanja prožimala se kroz radove različitih stručnjaka, od ekonomista do pravnika, ono je tretirarano kao sastavni deo postojećih naučnih disciplina, uglavnom kao privredno ili trgovinsko pravo.

Poslovno pravo kao disciplina, vezano je za mnoge vrste prava ali i takođe i za privredu i njeno poslovanje, trgovačke objekte i trgovinu kao i za bankarstvo i njegovo poslovanje.

Pojam i vrste bankarskih poslova


Pored ugovora o prometu roba i usluga, pojavljuju se i određeni bankarski ugovori kod kojih je osnovni posao prometa novca i određene usluge koje banke obavljaju sa svojim klijentima u vezi sa platnim prometom (prometom novca). Platni promet novca je veoma slozen i tu se pojavljuje veći broj razlicitih bankarskih ugovora, kako onih koji su starijeg datuma, tako i onih koji su se pojavili u novije vreme.

Poslovi koji banke obavljaju, smatraju se privredno-pravnim poslovima. posebno ako se u ulozi komintenata pojavljuju pravna lica.
Bankarski ugovori su u većini slucajeva formalni ugovori, jer se za njihovo zaključenje zahteva pismena forma, ali ima zemalja kao sto je Francuska gde se i ovakvi ugovori smatraju konsensualnim. Pored toga, oni su i adhezioni ugovori jer su isti ugovoraju na bazi opštih uslova poslovanja banaka, na unapred odštampanim posebnim formularima, tako da stranke najcesce, zaključuju ugovor, kad prihvate i potpisu uslove koje je banka unapred odštampala. Međutim, i kod ovih ugovora. kao i kod ugovora o robnom prometu, dozvoljena je mogućnost da se u ugovor unesu i posebne klauzule ili odredbe u kojima se isključuje odgovornost u određenim slučajevima banke ili se takve izmene čine na zahtev komintenata...

SADRŽAJ

Uvod……………………………………………………….1

Pojam i vrste bankarskih poslova........................................2
Subjekti bankarskih poslova................................................3
Kreditni ugovori...................................................................5
- Ugovor o kreditu……………………………………..5
- Zaključenje ugovora....................................................5
- Vrste ugovora o kreditu...............................................6
Bankarski depoziti……………...…………………………7
- Ugovor o depozitu.......................................................7
- Vrste depozita..............................................................7
- Obaveze banke.............................................................8
- Ugovor o sefu...............................................................9
Bankarski uslužni poslovi – Akreditiv................................9
Bankarske garancije...........................................................10
Kompenzacioni poslovi.....................................................11
Ostali uslužni bankarski poslovi........................................11
Zaključak...........................................................................12

Literatura............................................................................13
Referentni URL