Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Racunovodstvena analiza
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Računovodstvena analiza predstavlja deo Računovodstvenog informacionog sistema koji se bavi ispitivanjem, primenom odgovarajućih metoda i postupaka, performansi preduzeća, radi otkrivanja uzroka utvrđenog stanja i uspeha preduzeća obuhvaćenih u poslovnim knjigama i iskazanih u računovodstvenim izveštajima preduzeća. Na osnovu internih i eksternih korisnika razlikujemo finansijsku analizu (eksternu) i analizu poslovanja (internu).

Osnovni cilj računovodstvene analize je ispitivanje i ocena prošlih ostvarenja preduzeća, njegovih organizacionih celina i drugih segmenata poslovanja, kako bi se buduća ostvarenja postavila na dostižan nivo i kako bi se omogućila što uspešnija realizacija upravljačkih i izvršnih aktivnosti preduzeća. Ispitivanje i ocena prošlih performansi odnose se pre svega na finansijsku situaciju i rentabilitetni položaj preduzeća.

Vrste računovodstvene analize:

• prema vrsti korisnika: interna i eksterna
• prema predmetu analize: analiza bilansa stanja, analiza bilansa uspeha, analiza bilansa tokova gotovine, analiza izveštaja iz obračuna troškova i učinaka, kombinovana analiza
• prema metodama analize: opšta, grafička, vizuelna, analiza neto obrtnog kapitala, analiza bilansa novčanih tokova, tokova finansijskih sredstava i računa pokrića
• prema vremenu posmatranja: statička i dinamička
• prema poreklu izveštaja: analize zasnovane na računovodstvenim izveštajima iz finansijskog knjigovodstva, obračuna troškova i učinaka i analitičkih knjigovodstava
• prema načinu pripreme podataka: analiza koja koristi racionalne, apsolutne brojeve i grafikone…

SADRŽAJ

UVOD 3

1 PRETPOSTAVKE ANALIZE POSLOVANJA PREDUZEĆA 4
2 METODE ANALIZE POSLOVANJA PREDUZEĆA 4
3 OBLICI I VRSTE ANALIZE 5
4 ANALIZA BILANSA 6
4.1 DINAMIČKA ANALIZA BILANSA STANJA I USPEHA 7
4.1.1 ANALIZA BILANSA STANJA 7
4.1.2 ANALIZA BILANSA USPEHA 12
5 ANALIZA RAČUNA 16
6 RACIO ANALIZA 19
6.1 Vrste racio analize 20
6.1.1 Racio analiza likvidnosti 20
6.1.2 Racio analiza solventnosti 21
6.1.3 Racio analiza obrta 22
6.1.4 Racio analiza rentabiliteta 23
6.1.5 Racio analiza produktivnosti 24
7 ''CASH FLOW'' ANALIZA 25
8 ''FUNDS FLOW'' ANALIZA 26
ZAKLJUČAK 27
LITERATURA 28
Referentni URL