Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organi uprave, pojam principi i vrste
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi….


Органи управе – појам, принципи и врсте

Oрганизација и рад управе у једној земљи одређени су одговарајућим организационим нормама садржаним у уставним, законским и другим прописима, који, између осталог, нормативно регулишу њен положај и улогу, њене конкретне организационе облике, као и друга питања везана за њену унутрашњу организациону структуру, односе према другим државним органима, односе према грађанима и другим недржавним субјектима, односе са јавношћу, овлашћења руководилаца, акте које доносе, средства за рад и др.
У даљем тексту, осим основних обележја управе, појма, положаја и улоге, биће изложене и основе организационе структуре, главни организациони облици органа управе према постојећим нормативним решењима у Србији, као и основне каракеристике организационих облика тзв. недржавне управе (јавне службе, установе, предузећа).

Појам органа управе

Под положајем и улогом управе подразумева се место управе у политичком и правном систему. Улога управе,уопште, подразумева укупност основних задатака и послова које управа обавља, и који, проистичу из устава и закона. Положај и улога управе данас дефинишу се полазећи од принципа поделе власти, парламентаризма и политичког плурализма. Законима којима се одређују положај и улога управе, ближе се одређују и односи управе: према другима државним органима (скупштини, влади), њихови међусобни односи, према органима правосуђа, према органима локалне самоуправе, као и према другим субјектима (грађанима, предузећима, невладиним и другим организацијама)….

Садржај

Органи управе – појам, принципи и врсте 1
Појам органа управе 1
Обележја органа управе 2
Сектор за државну управу 2
Делатност органа државне управе 2
Начела деловања органа државне управе 2
Уређење органа државне управе 2
1. Министарства 2
2. Органи управе у саставу министарстава 2
3. Посебне организације 2
4. Управни окрузи 2
5. Унутрашње уређење органа државне управе 2
Унутрашњи надзор 2
Посебне одредбе о имаоцима јавних овлашћења 2
Сукоб надлежности, решавање о жалби, изузеће 2
Однос органа државне управе са другим органима 2
Јавност рада и односи са грађанима 2
Државни службеници 2
Канцеларијско пословање oргана државне управе 2
Принципи формирања органа управе 2
Врсте и облици органа управе 2
Сектор за локалну самоуправу 2
Систем српске локалне самоуправе 2
Организација власти јединица локалне самоуправе 2
Управне организације, појам и врсте 2
Недржавни субјекти као вршиоци управне делатности 2
Народна банка Србије 2
Предузећа, установе и друге организације 2
Покрајинска управа 2
Аутономна покрајина Војводина 2
Аутономна покрајина Косово и Метохија 2
Литература 2
Referentni URL