Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Six sigma - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Postoje brojni načini na koje firma dolazi do kvalitetnih efekata marketinških aktivnosti korišćenjem pravih alata, dobro odabranih procesa marketinških aktivnosti i postojeće kulture posmatranja marketinških aktivnosti kroz merljive efekte. Međutim, sve bolja ponuda alata za merenje efikasnosti aktivnosti iz oblasti marketinga ne dovodi automatski do poboljšanja efekata marketinga u organizacijama. Ono što dovodi do čak spektakularnih rezultata marketinških aktivnosti jeste postupanje po praktičnim savetima kolega, uz merljivost svih marketinških aktivnosti.

Definicija Six Sigme


Sa aspekta marketinških aktivnosti i Six Sigma metodologije, veći broj stručnjaka se slaže da preko 80 odsto vrednosti Six Sigma u marketingu leži u jednostavnom razumijevanju koji su to poslovni procesi marketinških aktivnosti u organizaciji, i kako ostvariti kontinualno unapređenje tih procesa, uz vidljive rezultate njihove primene. Six Sigma metodologija kombinuje alate za kontinualno poboljšanje procesa. Procesi se analiziraju i objektivno se dodeljuju resursi onim procesima koji zahtevaju najveću pažnju. Zajednička karika među različitim procesima u organizaciji je defekt. Ima ih u svakom procesu i oni su ti koji prouzrokuju doradu, škart, dodatni rad zaposlenih, povećane troškove, itd. Fokusom na prevenciju pojave defekata i njihovo efikasno i efektivno otklanjanje, smanjiće se radna norma kao i troškovi procesa, te se resursi mogu osloboditi za druga ulaganja. Six Sigma metodologija podrazumijeva merenje defekata u procesu, a potom i njihovu eliminaciju, između ostalog, u cilju adekvatnog poređenja procesa. Poređenjem procesa mogu se doneti objektivne odluke o tome gde rasporediti resurse, za bolje performanse.

Razvoj Six Sigme


Poboljšanje poslovnih procesa u cilju povećanja zadovoljstva kupaca je suština Six Sigma metodologije. Priča o Six Sigma metodologiji, odnosno konceptu otpočinje 80-ih godina sa „Motorolom“, koja ga je razvila i uspešno primenila sa ciljem da otkloni ili smanji greške na svojim proizvodima i to na način koji eliminiše ili smanjuje odstupanja od standardnog nivoa izvršavanja poslovnih procesa. Primenom ovog koncepta „Motorola“ je za tri godine povećala ekonomičnost smanjenjem troškova za milion dolara. Osnov ovog koncepta je da preduzeća žele visok nivo kvaliteta i nizak nivo troškova. Imajući ovo u vidu, potreban je organizovan i disciplinovan prilaz poslovnim problemima i praksama, koji će eliminisati odstupanja, defekte, greške, rasipanja i sl. Koncept Six sigma podrazumijeva kontinuirana i inkrementalna poboljšanja efektivnosti i efikasnosti procesa. Ovaj pristup potencira dubinsko posmatranje problema, izbegavanje površnosti u njihovom rešavanju, te koncjentrisanje na uzroke tj. faktore problema. Dakle, on implicira kontrolu input-a i output-a procesa, fokusiranjem pažnje procesnog menadžmenta na ključne faktore procesa, odnosno ključne faktore koji utiču na input-e i output-e procesa parcijalno ili više međusobno povezanih i uslovljenih procesa...


S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Definicija Six Sigme 3
1.1 Razvoj Six Sigme 3
2 Metodologija Six Sigme 5
3 Značaj Six Sigme 7
3.1 Metode Six Sigme 8
3.2 Ključne funkcije Six sigma 8
3.1 Six Sigma nivoi 12
3.2 Tokovi merenja proračuna 13
4 Primer korišćenja Six Sigme 15
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21
Referentni URL