Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stilovi upravljanja ljudskim resursima u medjunarodnom poslovanju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U poslovnom okruženju osnovni resurs svake organizacije čine ljudi i njihove sposobnosti, kojima doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Njihova kreativnost, inovativnost, motivisanost, informisanost, osobine su koje ih čine drugačijim od ostalih resursa u preduzeću. Prema tome,zaposleni predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vredosti preduzeća.

Upravljanje ljudskim resursima (Human Resource Management - HRM), je posebna naučna disciplina menadžmenta, koja uključuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje ljudskim resursima neke organizacije. Oblast HRM obuhvata praktično sve aspekte odnosa sa zaposlenima u nekoj organizaciji.

Takođe utiče i na sledeće oblasti:
- sistem odabira pri zapošljavanju, analize zaposlenih,
- povećanje produktivnosti zaposlenih,
- sistemi podsticajnih programa,
- razvoj i edukacija,
- ponašanje zaposlenih,
- pravna regulativa, sindikati, zaštita zaposlenih itd....

Ljudski resursi – osnovni pojmovi

Termin “ljudski resursi” govori nam o ljudima u organizaciji, o njihovom potencijalu, kao i svim sposobnostima koje mogu da pruže organizaciji u cilju ostvarenja njenih potreba. Ranije se smatralo da je ovaj pojam previše grub da bi se njime označavali ljudi kao živa bića, jer se polazilo od toga da je sama reč resurs nešto što bi pre označavalo opremu u organizaciji ali nikako i ljudski potencijal. Međutim, ispostavilo se da samim pojmom “resurs” ljudi upravo dobijaju veoma važno mesto, jer ga time stavljaju u ravnopravan položaj sa ostalim resursima, možda čak i bolji, jer za njihovo kvalitetno upravljanje potrebne su određene sposobnosti i znanja.

Značaj menadžmenta ljudskih resursa polazi od činjenice da su ljudi osnovni faktor koji je zajednički u svakoj organizaciji, pa su na osnovu toga oni kreatori organizacionih strategija preduzeća. Na osnovu toga, svaki menadžer biće uključen u aktivnosti vezane za ljudske resurse i nastojati će da olakša saradnju među ljudima, kako bi se uspešnije ostvarila strategija i realizovali planovi oranizacije. Ljudski resursi doprinose na različite načine uspehu organizacije, ali se moraju pridržavati strategiji kompanije.

Globalna konkurencija podstiče organizacije na stalni razvoj i napredak, kako bi uspele da opstanu pred novim zahtevima koje postavlja globalizacija. Ukoliko posedujemo dobar ljudski potencijal, tj. kvalitetne i obrazovane ljudske resurse, moguće je odgovoriti na izazove i zahteve pred kojima sa kojima se stalno suočavamo. Obrazovanje ljudskih resursa u organizacije od velikog je značaja za njen razvoj i napredak. To najbolje možemo prikazati sledećim grafikom. (Slika 1. »Obrazovanje zaposlenih« )...

SADRŽAJ

UVOD 3
1 LJUDSKI RESURSI 4
1.1 Ljudski resursi – osnovni pojmovi 4
1.2 Ljudski resursi kao savremeni menadžment koncept 5
2 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA 7
2.1 Ciljevi upravljanja ljudskim resursima 7
2.2 Aktivnosti upravljanja ljudskim resursima 8
2.3 Šta je upravljanje ljudskim resursima? 9
2.4 Čemu služi sistem za upravljanje ljudskim resursima ? 10
3 Sveobuhvatno rešenje HRM (Human Resource Management – HRM) 12
3.1 Upravljanje ljudskim resursima na internetu 12
3.1.1 Elektonska evolucija i revolucija HRM-a 12
3.2 Upravljanje ljudskim resursima kao kulturna dimenzija 13
4 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU 14
4.1 Povezanost upravljanja ljudskim resursima sa strateškim planovima preduzeća 16
4.2 Strateško upravljanje ljudskim resursima 17
4.3 Stilovi upravljanja ljudskim resursima 19
5 KADROVSKA POLITIKA PREDUZEĆA 21
5.1 Planiranje kadrova 21
5.2 Uključivanje i obučavanje novih radnika 22
5.2.1 Primanje novih radnika 22
5.2.2 Obučavanje kadrova 22
5.2.3 Napredovanje 23
ZAKLJUČAK 24
LITERATURA 25
Referentni URL