Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Specificnosti bankarskog knjigovodstva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Da bi mogla obavljati poslovne aktivnosti banka mora da raspolaže odgovarajućom imovinom, sredstvima i izvorima sredstava. Obavljajući poslovne aktivnosti banka ostvaruje prihode i rashode. Evidencija sredstava i izvora sredstava, prihoda i rashoda banke, kao finansijskog rezultata vrši se u knjigovodstvu banke.

Bankarsko knjigovodstvo je dvojno knjigovodstvo koje se odlikuje veoma velikim brojem knjigovodstvenih računa i velikom dinamikom promjena na tim računima. Da bi u takvim uslovima računi mogli da pružaju sve potrebne informacije postavlja se zahtev sa visokim stepenom automatizacije bankarskog knjigovodstva...

Specifičnosti bankarskog knjigovodstva

Za razliku od knjigovodstva preduzeća u bankarskom knjigovodstvu se pored propisanih sintetičkih koristi jedinstven sistem analitičkih računa.

Sadržaj klasa u kontnom planu za banke je sledeće:
Klasa 0 – Gotovina i gotovinski ekvivalenti, depozit banke kod centralne banke i hartije od vrednosti koje se mogu refinansirati kod centralne banke
Klasa 1 – Plasmani i krediti bankama
Klasa 2 – Plasmani i krediti komitentima
Klasa 3 – Hartije od vrednosti, nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva banke, neuplaćeni upisani kapital, aktivna vremenska razgraničenja i gubitak
Klasa 4 – Depoziti i krediti od banaka
Klasa 5 – Depoziti i krediti od komitenata, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja
Klasa 6 – Rashodi
Klasa 7 – Prihodi
Klasa 8 – Dugoročna rezervisanja, trajni kapital banke, otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha, vanposlovna sredstva i izvor vanposlovnih sredstava
Klasa 9 – Vanbilansna evidencija

Kontna klasa 0, 1, 2 i 3 su aktivna konta, dok su kontna klasa 4, 5 i 8 pasivna konta. Konta rashoda i prihoda ( uspešna konta ) pripadaju klasama 6 i 7, dok se za vanbilansnu evidenciju koriste konta klase 9...S A D R Ž A J

1 Uvod 2
2 Specifičnosti bankarskog knjigovodstva 3
3 Bilansiranje bankarskih sredstava 4
4 Vrste bilansnih promena u bankarskom knjigovodstvu 7
5 Pojam rashoda banke 11
6 Upravljanje aktivom i pasivom banke 17
7 Osnovne karakteristike bilansa banaka 18
8 Dugotrajna imovina 27
9 Zaključak 28
10 Literatura 29
Referentni URL