Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Narodna banka srbije (nbs) - 25
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uloga Narodne banke Srbije određena je Ustavom Srbije i Zakonom o Narodnoj banci Srbije koji je usvojen 2003. godine ("Službeni glasnk RS", br. 72/2003). Prema članu 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije, Narodna banka Srbije je narodna banka Republike Srbije, sa sjedištem u Beogradu...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 ISTORIJAT NARODNE BANKE SRBIJE 4
1.1 O NARODNOJ BANCI SRBIJE (ciljevi i funkcije) 5
1.2 ORGANI I NADLEŽNOSTI ORGANA NARODNE BANKE SRBIJE 6
1.3 NAJZNAČAJNIJI POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE 7
1.4 ORGANIZACIONA ŠEMA NARODNE BANKE SRBIJE 9
1.5 DRUŠTVENA ODGOVORNOST NARODNE BANKE SRBIJE 9
1.5.1 Zaštita korisnika finansijskih usluga 10
1.5.2 Aktivnosti u oblasti kulture i obrazovanja 10
1.5.3 Odgovoran odnos prema zaposlenima 11
1.5.4 Planovi 11
2 POSLOVI NARODNE BANKE SRBIJE 11
2.1 Emisija novca, novčanica i kredita 12
2.2 Sprovođenje mera kreditno – monetarne politike 14
2.3 Uticaj monetarne politike na privredu 15
2.4 Ciljevi monetarne politike 15
2.5 Operacije na otvorenom tržištu 16
2.6 Politika obaveznih rezervi 16
2.7 Reeskontni krediti 18
2.8 Eskontna i diskontna kamatna politika 19
2.8.1 Specijalni depoziti 20
2.9 Direktivne mere 20
Neinstitucionalne metode delovanja 21
Regulisanje i kontrola rada banaka 21
2.10 Ciljevi kontrolne funkcije banaka od strane Narodne banke Srbije 23
2.10.1 Poslovi nadzora u oblasti osiguranja 24
2.10.2 Održanje spoljne likvidnosti 24
2.11 Ostale funkcije 25
L I T E R A T U R A 27

Referentni URL