Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Monetarno-kreditna politika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Monetarni i finansijski sistem treba da doprinesu normalnom i nesmetanom obavljanju privredne aktivnosti jedne zemlje, povećanju proizvodnje, izvoza, kao i rastu životnog standarda. Savremene finansijske sisteme karakteriše dinamičnost, tokovi internacionalizacije, globalizacije, brz razvoj informacione tehnologije, deregulacioni tokovi i slično. Konstantno su prisutne promene u okruženju, u preferencijama korisnika finansijskih usluga, a samim tim, i u ponudi koju pruža sve veći broj finansijskih posrednika.

Monetarna politika

Monetarna politika i formiranje optimalne količine novca


Drugi osnovni transmisioni mehanizam monetarne politike pomoću kojih se njome može delovati na realne privredne tokove je količina novca u opticaju. Monetaristi su mišljena da promene ponude novca predstavljaju daleko najznačajniji transmisioni mehanizam monetarne politike na realna privredna kretanja. Promena novčane mase deluje u kratkom roku na proizvodnju i na opšti nivo cena . gledajuči na dugi rok promena novčane mase ima uticaja samo na opšti nivo cena.

Po savremenim shvatanjima kretanje cena u tržišnim uslovima privredjivanja nalazi se pod snažnim uticajem inflatornih očekivanja.u skladu sa vlastitim prognozama buduće inflacije, privredni subjekti donose odluke o svojim poslovnim potezima u bliskoj budućnosti. Nije realno da inicijalni rast cena u privredi pod pritiskom racionalnih očekivanja bude i naglašeniji u poredjenju sa uvećanjem količine novca u opticaju.

Regulisanje količine novca u opticaju može biti globalno i selektivno. Prvi način regulisanja novčane mase računa da globalne olakšice deluju u pravcu akceleracije (povećanje, porast) stope privrednog rasta. Pod pretpostavkom postojanja stabilnih cena, rast novčane mase može delovati u pravcu akceleracije stope privrednog rasta uz istovremeno ispoljavanje odredjenih slabosti na planu strukturnih disproporcija u privredi. Moderna shvatanja sve više idu u pravcu preferiranja selektivnog stimulisanja odredjenih privrednih aktivnosti. Često se u cilju stimulisanja investicionih aktivnosti, odnosno ubrzanja stope privrednog rasta žrtvuje monetarna stabilnost...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Monetarna politika 3
1.1 Monetarna politika i formiranje optimalne količine novca 3
1.2 Osnovni ciljevi monetarno-kreditne politike 4
1.3 Uticaj monetarne politike na privredu 5
1.4 Monetarna obaveza 6
2 Sprovođenje mera kreditno – monetarne politike 8
2.1 Operacije na otvorenom tržištu 9
2.2 Politika obaveznih rezervi 11
2.3 Reeskontni krediti 13
2.4 Eskontna i diskontna kamatna politika 13
2.5 Specijalni depoziti 14
2.6 Direktivne mere 15
2.7 Neinstitucionalne metode delovanja 15
2.8 Instrumenti kreditno monetarne politike 16
Zaključak 17
Literatura 19

Referentni URL