Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Evidencija kapitala
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Poslovanje preduzeća ogleda se u kontinuiranom menjanju obima i strukture imovine sa kojom raspolaže i obaveza koje ima. Evridencija o promenama na sredstvima i izvorima sredstava, koje se dešavaju u svim fazama poslovanja preduzeća, čine sadržinu i osnovnu preokupaciju knjigovodstva. Definicije knjigovodstva, kojima se pokušava odrediti suština i značaj knjigovodstva, baziraju se na ulozi koju knjigovodstvo ima u praćenju poslovnog procesa i sagledavanju stanja preduzeća. Knjigovodstvo je deo računovodstva a računovodstvu se pored knjigovodstva, dodaju još neki sadržaji, iz čega proizilazi da je računovodstvo širi pojam od knjigovodstva. Knjigovodstvo bi se moglo definisati kao skup postupaka kojim se obuhvataju poslovnih događaji koji imaju za posledicu promenu obima i strukture imovine i kapitala preduzeća. Knjigovodstvo dakle, obezbeđuje sve relevantne podatke za sastavljanje finansijskih izveštaja o stanju imovine i obaveza preduzeća i o ostvarenom finansijskom rezultatu. Pri tome se unutar knjigovodstva pravi razlika između:
- finansijskog i
- pogonskog knjigovodstva.
Finansijsko knjigovodstvo hronološki i sistematski, i sa visokim stepenom tačnosti, beleži sve događaje koji nastaju tokom poslovanja preduzeća, a koji deluju na promenu stanja sredstava, izvora sredstava, prihoda i rashoda. Pri tome se misli na događaje koji mogu da se izraze vrednosno i čije dejstvo je izvršeno. Finansijsko knjigovodstvo periodično priprema, u skladu sa zakonskim propisima, finansijske izveštaje za tekuću poslovnu godinu, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine, koji obuhvataju bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Evidencija kapitala 4
1.1 Karakteristike i struktura kapitala 4
1.1.2 Teorije o strukturi kapitala 8
1.2 Knjigovodstvena evidencija kapitala 11
1.2.1 Knjigovodstvena evidencija akcijskog kapitala 12
1.2.2 Knjigovodstvena evidencija udela društva sa ograničenom odgovornošću 14
1.2.3 Knjigovodstvena evidencija uloga društva lica 15
1.2.4 Knjigovodstvena evidencija pozajmljenog kapitala 15
1.3 Evidencija rezervi i neraspoređene dobiti 18
ZAKLJUČAK 22
LITERATURA 23

Referentni URL