Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Centralna banka BiH
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Historijat centralnih banaka

U antičkoj Grčkoj se razvija menjački posao. U antičkom dobu bilo je razvijeno zadržavanje na hipoteku. Pojedini poslovi koji pripadaju bankarskoj sferi postojali su još u ranim periodima svijeta. Tako su u Vavilonu postojale privatne kuće, preteče bankarskih institucija koje su se bavile bankarskim poslovima. Dalja geneza bankarskih poslova vezuje se za antičku Grčku i pojavu poslova čiju osnovu čini razvoj metalnog novca. Kasnije se u Rimskoj imperiji stiču povoljni uslovi za razvoj novčanih transakcija i finansijskih poslova. (Rimski bankar – Agintarijus). Pojavljuje se različit novac a neki su kovali novac različite težine. Pojava prvih bankarskih institucija vezuje se za komercijalne i emisione banke. Banca di Genova 1320, Casa di Sant Georgio 1407, Sverigenriks Bank 1668, Banc of England 1694. Na osnovu deponovanog novca od strane trgovca banka bi nakon mjerenja težine čistog metala unijela na njegov račun u banci. Takv depozit je u to vreme predstavljao pouzdan oblik novca za učesnike u platnom prometu. Kasnije je banka te depozite počela da pozajmljuje i naplaćuje kamatu.

Pojam i zadaci centralne banke

Centralna banka predstavlja najznačajniju instituciju jedinstvenog monetarnog sistema putem koje se sprovodi jedinstvena emisiona politika određene zemlje. Centralna banka je odgovorna za: stabilnost valute, opštu likvidnost, te za deviznu politiku.
Ekonomsku suverenost jedne zemlje određuje i njena monetarna suverenost koja se izražava primjenom odgovarajućeg monetarnog, valutnog i deviznog sistema. Monetarna suverenost se ...

Sadržaj

Uvod 1
1. Pojam i zadaci centralne banke 2
1.1. Funkcije centralne banke 2
2. Prihodi i rashodi centralne banke 2
3. Organizacija centralne banke 3
3.1. Upravljanje u centralnim bankama i organizacija poslovanja 4
3.2. Istaknuti organi i specijalizovane organizacije centralne banke 6
4. Odgovornost centralne banke 7
5. Monetarna politika centralne banke 7
6. Kontrolna funkcija centralne banke 8
7. Posebna ovlaštenja centralne banke 8
8. Historijat centralnih banaka 9
9. Centralna banka Bosne i Hercegovine 9
10. Centralna banka Evrope 10
11. Zaključak 11
12. Literatura i izvori 12

Slika 1. Šematski prikaz euro sistema 10
Tabela 1. Trajanje madata lica koja rukovode centralnom bankom 5

Referentni URL