Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Cadcam sustavi - senzori temperature - termoparovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVOD U SENZORE

U modernom tehnološkom svijetu, instrumentacija igra veoma važnu ulogu. Suštinska komponenta koja je integralno povezana sa instrumentacijom je senzor. Zadatak senzora je da skuplja različite informacije vezane za pojedine procese. Mogu da se koriste prije, u toku i poslije određenih procesa.

Senzori detektiraju veličine koje se mjere i konvertiraju ih u neku prihvatljivu formu, generalno u električne signale. Senzori se još nazivaju i pretvaračima. Pretvarač je uređaj koji pretvara signal jedne fizičke veličine u odgovarajući signal druge fizičke veličine.

Konačni izbor senzora ili pretvarača zavisi od veličine koja se mjeri, potrebne preciznosti, osjetljivosti, cijene, veličine i načina upotrebe. Prilikom projektiranja sustava izbor senzora je veoma bitan. Maksimalna točnost cijelog sustava zavisi od točnosti pojedinih senzora i interno generiranog šuma od samog senzora.

Generalno se može reći da se svaki senzor sastoji iz više osnovnih elemenata ili modula:
• Modul za detektiranje: prima signal iz mjerene sredine (kao što su tlak, temperatura, zračenje, magnetsko polje itd.) i na osnovu njih generira izlazni signal koji zavisi od izmjerene vrijednosti.
• Modul za konverziju: konvertira signal koji dobivamo na izlazu modula za detekciju u odgovarajući signal drugog oblika. Ovaj modul se često naziva i pretvarački modul. Često se pretvaranje ulaznog signala odvija u više faza.
• Modul za obradu: vrši uobličavanje signala. Uglavnom su signali koji se dobivaju suviše mali pa ih je potrebno uobličiti i pojačati. Ovaj modul prima mali ulazni signal i generira mnogo veći izlazni signal.
• Modul za prijenos podataka: prenosi signal od mjesta na kome se vrši mjerenje do mjesta gdje će rezultati mjerenja biti prikazani.
• Modul za prikaz podataka: daje informaciju o mjerenim veličinama u formi koja će biti prepoznata od strane korisnika. Ovaj modul može biti jednostavna kazaljka koja skreće u zavisnosti od izmjerene veličine ili neki kompliciraniji uređaj koji će obuhvatiti odgovarajući displej ili PC računar...

SADRŽAJ:

1 UVOD U SENZORE 2
1.1 Klasifikacija senzora 2
1.2 Karakteristike senzora 2
2 VRSTE I IZVEDBE SENZORA TEMPERATURE 2
2.1 Općenito o senzorima temperature 2
2.2 Vrste senzora temperature 2
3 KONTAKTNI TEMPERATURNI SENZORI 2
3.1 Termopar (engl. Thermocouples - TCs) 2
3.2 Otpornički detektori temperature (engl. RTDs) 2
3.3 Termistori 2
3.4 Diode 2
4 ZAKLJUČAK 2
5 LITERATURA 2
Referentni URL