Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Globalizacija u poslehladnoratovskom periodu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1. Uvod


Krajem 20. veka stvorena je nova slika sveta koju karatkerišu raspad realnog i samoupravnog socializma, prestanak politike hladnog rata i nestanak blokovske podele sveta, preocesi integracije i globalizacije. Svet postaje sve više povezan i međuzavisan na tehnološkom, ekonomskom, političkom, socialnom i kulturnom nivou. To navodi sve zemlje da se uključe u složene odnose slaganja i protivurečnosti «novog svetskog (ne)reda» (Shaw, 1994), da se prilagode na spoljašnje pritiske i da odgovore na domaće potrebe.
Tokom tri poslednje decenije 20. veka dolazi do pojačane globalizacije u politici, ekonomiji, pravu, nauci, tehnologiji, kulturi i komunikacijama. Zbog toga je početkom 1990-tih godina globalizacija postala jedna od najvažnijih tema koja zaokuplja naučnike, stručnjake ali i širu javnost. Globalizacija se posmatra sa raznih aspekata. Ukratko analizira se proces stvaranja -globalne civilizacije-, problemi koji nastaju u tom procesu i mogućnost njihovog rešavanja. U brojnim raspravama i tekstovima globalizacija ima pristalice ali i protivnike. Za neke je ona dobrodošao razvoj koji predstavlja nove mogućnosti, za druge, globalizacija baca tamnu senku koja predstavlja tiraniju grupe ljudi sa jednim totalitarnim globalno ekonomskim režimom (Yeattes, 2001), odnosno predstavlja sinonim za dominaciju velikih svetskih sila. Ističe se da je globalizacija intenzivirala međunarodne političke interakcije i da donosi zanimljive promene našim pogledima na svet i životnim iskustvima, ali i da vodi ka neravnomernosti među zemljama i njihovim pojedinim delovima, dovodi do porasta nezaposlenosti, pada životnog standarda u nekim delovima sveta, itd. Često se zanemaruje činjenica da je proces globalizacije nezavisan od naše volje i da su njeni koreni u dalekoj prošlosti tako da se može govoriti o više stadijuma njenog razvitka. Zvanična struktura globalizacije je političke i ekonomske prirode, međutim, ona takođe utiče na naše živote na više različitih načina (utiče na radna mesta, različite sfere obrazovanje, na međuljudske odnose, itd.). Ipak, jasno značenje ovog kompleksnog, kontroverznog i nedovoljno shvaćenog procesa, kao i njegove implikacije dugo će se istraživati. Globalizacija...


Sadržaj


1. Uvod: 02

2. Šta je to globalizacija? 04

3. Geneza globalnih procesa 06

4. Problemi vezani za globalizaciju 08

5. Pogledi na međunarodnu integraciju 10

6. Teorije globalizacije: 13

6.1. Marksovi pogledi vezani za kapitalizam i globalizaciju 15

6.2. Teorije imperijalizma 16

6.3. Teorije modernizacije i konvergacije 18

6.4. Savremene teorije globalizacije 19

7. Glavni akteri globalizacije: 21

7.1. Multinacionalne kompanije 22

7.2. Ravnoteža između Ujedinjenih nacija i monetarnih institucija 23

7.3. Saradnja između Ujedinjenih nacija i vodećih svetskih kompanija 24

7.4. Uloga Svetske banke 25

7.5. Svetska trgovinska organizacija 27

7.6. Međunarodni monetarni fond 28

8. Problemi integracije nerazvijenih zemalja u sistem globalizacije 30

9. Uloga i integritet državnog sistema 32

10. Zaključna razmatranja 35

11. Literatura 37
Referentni URL