Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga i značaj narodne banke srbije -diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Narodna banka Srbije je centralna banka Republike Srbije. Osnovana je 2. jula 1884 godine pod imenom Privilegovana narodna banka kraljevine Srbije, a pod
imenom Narodna banka Srbije postoji od 19.jula 2003 godine.
Potreba za osnivanjem centralne banke postojala je sve očiglednija kada je Srbija oslobođena od turaka počela obnovu i osnivanje državnih i kulturnih institucija. U to vreme novčani sistem Srbije karakterisalo je odsustvo nacionalnog novca i upotreba čak 43 monete drugih država i zato je bilo neophodno osnovati centralnu banku. U „Srbskim novinama“, u članku „Današnja novčana kriza“, objavljenom 1854. godine, nalazi se prvi pisani pomen o neophodnosti osnivanja jedne takve institucije. Takva institucija je osnovana tek 1884 godine.
Banka je organizovana po ugledu na Belgijsku narodnu banku, koja je u to vreme važila za obrazac savremenog organizovanja bankarske institucije. Formirani su Zbor akcionara, Glavni odbor, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Eskontni odbor i ustanovljene funkcije guvernera i viceguvernera. U prvo vreme, Narodna banka Kraljevine Srbije bila je smeštena u samom centru grada, u Knez-Mihailovoj ulici, a posle u reprezentativnom, namenski podignutom zdanju u ulici Kralja Petra, u kome je i danas. Sredinom sedamdesetih godina prošlog veka odlučeno je da se, za potrebe tadašnje, Narodne banke SFR Jugoslavije izgradi nova poslovna zgrada. Petnaest godina od početka gradnje, ogromno stakleno zdanje na Slaviji, u Nemanjinoj ulici, zvanično je puštena u upotrebu 21. marta 2006. godine. U gradnju ovog objekta površine 53.000 kvadrata uloženo je 134 miliona američkih dolara. Sa raspadom SFRJ Narodna banka Srbije nasledila je sve probleme i troškove oko izgradnje objekta.

Uloga Narodne banke Srbije određena je Ustavom Srbije i Zakonom o Narodnoj banci Srbije koji je usvojen 2003. godine .
Narodna banka ima status pravnog lica i ne upisuje se u registar pravnih lica.
Sedište Narodne banke je u Beogradu.
Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ona za cilj ima i očuvanje finansijske stabilnosti. Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, Narodna banka će uvek podržati ekonomsku politiku Vlade Republike Srbije, poslujući u skladu sa načelima tržišne privrede.
Nepokretnosti i druga sredstva koja Narodna banka Srbije koristi u svojini su Republike Srbije. Za obaveze Narodne banke jemči Republika Srbija.
Ova institucija je samostalna i nezavisna u obavljanju svojih funkcija i ne traži niti prima uputstva od državnih organa i drugih lica, jedino je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije, kojoj podnosi godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj o rezultatima rada, izveštaj o monetarnoj politici, godišnji izveštaj o stanju u bankarskom i ukupnom sistemu zemlje, kao i program monetarne politike za narednu godinu. Na osnovu utvrđenih ciljeva ekonomske politike i ključnih makroekonomskih indikatora koje usvaja Narodna skupština, Narodna banka Srbije samostalno utvrđuje projekcije rasta monetarnih i kreditnih agregata i donosi mere monetarne i kreditne politike, koje će biti preduzete radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva. Narodna banka ima Statut, koji Narodna skupština usvaja. Može obrazovati svoje filijale, čiju unutrašnju organizaciju, delokrug, prava i dužnosti utvrdjuje statut.

Sadržaj


1. Uvod...3
2. Osnovne funkcije Narodne banke Srbije...........4
3. Organi Narodne banke Srbije.......5
3.1. Monetarni odbor Narodne banke Srbije.....5
3.1.1. Guverner i viceguverneri Narodne banke Srbije...6
3.2. Savet Narodne banke Srbije..7
3.3. Nespojivost funkcija, sukob interesa i prestanak funkcije...................7
4. Monetarna politika Narodne banke..................8
4.1. Strategija i ciljevi monetarne politike........9
4.2. Instrumenti monetarne politike................10
4.2.1. Operacije na otvorenom tržištu......11
4.2.2. Kreditne i depozitne olakšice (stalne olakšice)...14
4.2.3. Obavezne rezerve......15
4.3. Proces odlučivanja o monetarnoj politici.17
4.4. Način delovanja monetarne politike........ 18
4.4.1 Transmisioni mehanizam monetarne politike......18
4.4.2. Transmisioni kanali monetarne politike..............19
4.5. Projekcija bazne inflacije....23
5. Čuvanje i upravljanje deviznim rezervama.....24
6. Platni sistem..........26
7. Devizni sistem.......27
7.1. Pojam deviznog kursa.........27
7.2. Ravnotežan i realan devizni kurs.............27
7.3. Vrste deviznih kurseva........28
7.4. Devizni tržište u Srbiji.........30
8. Kontrola banaka i drugih finansijskih organizacija..............32
8.1. Kontrola banaka..................32
8.1.1. Upravljanje rizicima u bankarskom poslovanju..32
8.1.2. Revizija finansijskih izveštaja........33
8.2. Kontrola drugih finansijskih organizacija34
9. Zaštita korisnika....34
10. Prinudna naplata..34
11. Novac..................36
12. Zaključna razmatranja..............36
Literatura...................38


Referentni URL