Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Berza -
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Uvod

Berzu možemo definisati kao mesto na kome se vrši kupovina i prodaja robe i ovlašćenih hartija o vrednosti. Za berze je karakteristično, da ne poseduju nikakvu sopstvenu robu, novčana sredstva, devizna sredstva i hartije od vrednosti. Isto tako, berze ne kupuju niti prodaju robu i berzanske efekte koji su predmet berzanskog trgovanja. Postupak trgovine je pojednostavljen i ubrzan i doprinosi bržem obrtu kapitala . Cene robe, novca, deviza, hartija od vrednosti utrvđuju se na slobodnoj i otvorenoj aukciji u zavisnosti od veličine ponude i tražnje u datom vremenskom periodu. Predmet trgovanja na berzi mogu biti samo berzanske vrednosti koje su prihvaćene na listingu berze.

Finansijska berza predstavlja pravno lice koje je organizovano u obliku akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću radi obavljanja poslova u vezi trgovine sa hartijama od vrednosti i finansijskim instrumentima. Finansijsku berzu mogu organizovati država i pravna lica koja poseduju dozvolu za obavljanje poslova brokersko-dilerskog društva. Dozvolu za rad finansijske berze odobrava komisija za hartije od vrednosti.

1.1.DELATNOST I POSLOVI BERZE

Berza se osniva sa ciljem:
-da reguliše, olakša i unapredi promet hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata,
-da obezbedi otvoreno, javno, ravnopravno efikasno i ekonomično tržište hartija od vrednosti,
-da omogući poštovanje pravičnih principa i sprovođenje poštene i korektne procedure na organizovanom tržištu.

Berza ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrzi naziv i sedište berze. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, žiga, štambilja utvrđuje se posebnim aktom koji donosi upravni odbor.


Sadrzaj

1.KARAKTERISTIKE I POSLOVANJE FINANSIJSKIH BERZI 2
1.1.DELATNOST I POSLOVI BERZE 2
1.2.ČLANOVI BERZE, PRAVA I OBAVEZE 4
2.PRINCIPI TRGOVANJA NA BERZI 5
3.IZVEŠTAJI SA FINANSIJSKIH BERZI 14
4. MODEL ORGANIZOVANJA BROKERSKE KUĆE-SINTEZA 16
ZAKLJUČAK 19
Literatura 20

Referentni URL