Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Berza – pojam, vrste, karakteristike i berzanski poslovi2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Uvod

Da bi se upoznali što bolje sa berzom, umesto klasičnog uvoda u temu, u ovom delu će biti pojašnjeni najvažniji pojmovi i izrazi iz oblasti berze:
Berza predstavlja fizički i poslovno organizovan prostor, na kome se po strogo utvrđenim pravilima trguje hartijama od vrednosti, novcem i stranim sredstvima plaćanja. Izraz član Berze znači pravno lice ovlašćeno za poslovanje sa hartijama od vrijednosti koje je zaključilo sa Berzom ugovor o članstvu. Izraz broker člana Berze znači fizičko lice koje je ovlašteno za zaključivanje berzanskih poslova od strane člana Berze i ispunjava uslove koje propisuju Zakon o hartijama od vrijednosti i podzakonska akta. Izraz lot označava najmanju količinu hartija od vrijednosti kojom se mogu zaključivati berzanski poslovi. Hartija od vrijednosti je prenosiva isprava uematerijalizovanom obliku, emitovana u seriji, koja vlasnicima daje prava u odnosu na emitenta u skladu sa zakonom i uslovima emisije. Dužnička hartija od vrijednosti znači obveznica ili druga hartija od vrijednosti koja daje pravo imaocu na naplatu glavnice i kamate od emitenta. Izraz tržišne hartije od vrijednosti znači hartije od vrijednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu. Izraz organizovano tržište znači tržište hartija od vrijednosti koje je uređeno, dostupno javnosti, na kome se trgovanje odvija redovno i prema tačno utvrđenim pravilima i pod kontrolom je nadležnih organa. Organizovana tržišta hartija od vrijednosti su berzanska kotacija i slobodno berzansko tržište. Izraz berzanska kotacija znči tržište hartija od vrijednosti na kojem se trguje svim javno emitovanim hartijama od vrijednosti u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i koje su primljene u berzansku kotaciju. Izraz slobodno berzansko tržište znači organizovano tržište hartija od vrijednosti na kojem se trguje hartijama od vrijednosti iz prethodne tačke koje nisu primljene u berzansku kotaciju.

Sadržaj:

UVOD 3
1. POJAM I VRSTE BERZI 4
1.1. Pojam berze 4
1.2. Vrste berzi 4
2. BERZANSKO POSLOVANJE 6
2.1. Fjučersi 6
2.2. Forward ugovori 7
2.3. Opcijski ugovori 8
3. FINANSIJSKE BERZE 8
3.1. Pojam finansijske berze 8
3.2. Delatnost finansijske berze 9
3.3. Osnivanje finansijske berze 9
3.4. Članovi berze 10
3.4.1. Prava i obaveze članova berze 10
4. ZAKLJUČAK 12
5. LITERATURA 13
Referentni URL