Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Akcionarsko drustvo finansijska trzista i berzanski menadzment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uvod


Postoje tri osnovne vrste tržišta kapitala:
•Primarno tržište
Na ovom tržištu obavlja se plasman nove emisije akcija. Učesnici na tržištu su:akcionarska društva koja izdaju novu emisiju akcija i finansijski posrednici (najčešće banke–investicione i poslovne). Postoje i određeni javni nadzorni organi koji regulišu proces izdavanja i trgovine akcijama, a ujedno i štite interese investitora koji ih kupuju.
•Sekundarno tržište (berza akcija)
Na ovom tržištu trguje se već izdatim akciama. Osnovni finansijski posrednici su brokeri i dileri. Ovlašćeni brokeri i dileri rade na berzi, a ostali na berzu izlaze posredstvom njih. Oni trguju akcijama na bazi naloga za kupovinu ili prodaju sa određenim uputstvima o ceni i broju akcija kojima investitor želi da trguje.
•Treće tržište kapitala
Na njima posluju brokerske firme koje ne žele da plaćaju provizije regularnim berzama. Ovo nisu javna tržišta, manje su organizovana i razgranata i čine ih grupe preduzeća koja su manje-više međusobno nezavisna. Ona stupaju u direktan kontakt sa potencijalnim investitorima. Svako tržište predstavlja organizovani prostor na kome se susreću ponuda i tražnja
Tržište kapitala deli se na:

•bankarsko – na njemu se pojavljuje zajmovni kapital,između zajmodavca i zajmoprimca formira kreditni odnos (direktnim kontaktom ili preko banke) –bankarski krediti
•berzansko – sekundarno tržište kapitala na kome se trguje dugoročnim obveznicama (dužničke hartije od vrednosti) i akcijama (vlasničke hartije od vrednosti)


Izvori finansiranja investicija


Preduzeća mogu na tri načina da steknu nophodni kapital za svoje poslovanje:
1. akumulacija ostvarene dobiti i njeno ponovno investiranje u preduzeće
2. zaduživanje kod banaka i ostalih kreditnih institucija
3. pribavljenje kapitala na finansijskom tržištu, odnosno tržištu kapitala (najznačajniji instrumenti – obveznice i akcije)

Akcionarsko društvo je tipičan predstavnik društva kapitala, što znači da za njegov status nisu bitna lična svojstva njegovih članova već akcionarski kapital. Ova osobina, AD čini maksimalno otvorenim, u smislu promene strukure članstva društva tj. Akcije su kao delovi osnovnog kapitala lako prenosive pa se njihov personalni sastav, može lako menjati.

SADRŽAJ

Uvod 3
1. AKCIJE I AKCIJSKI KAPITAL 4
1.1. OSNOVNI POJMOVI 4
1.2. VRSTE AKCIJA 5
2. AKCIONARSKO DRUŠTVO 6
2.1. OSNIVAČI I OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA 6
2.2. SADRŽAJ STATUTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA 7
2.3. OSNOVNI KAPITAL I ULOZI AKCIONARSKOG DRUŠTVA 7
2.3.1. Akcionarski kapital 7
2.3.2. Ulozi i njihov minimalni iznos 7
2.4. ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA 8
2.5. PRESTANAK DRUŠTVA I ČLANSKIH ODNOSA 9
3. Tržište kapitala i realna kamata 9
4.Prinosi i rizici na tržištu kapitala 10
5. TRGOVANJE AKCIJAMA IZ PRIVATIZACIJE 11
Zaključak 12
Literatura 13
Referentni URL