Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Integracija MapInfo-a sa DBMS na primeru modula agrotehnike za DP »Polet« - Aleksandr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Pod softverskim inženjeringom se podrazumeva primena sistematičnih, disciplinarnih i kvantitativnih pristupa u razvoju, eksploataciji i održavanju softvera (IEEE 610.12 standard).
Razvoj nauke i tehnologije danas je glavna prekretnica u razvoju današnjeg društva. Računari su danas zastupljeni u svim sferama našeg života. Uprkos tome što se danas informatika razvija neverovatnom brzinom u našoj zemlji još uvek nije dovoljno ušla u sferu zemljoradnje, tako da su retki softveri koji se rade iz ove oblasti. Takođe oblast geografskih informacionih sistema je takođe vrlo malo zastupljena i uglavnom nepoznata za većinu.
Količina ili broj postojećih geografskih podataka u elektronskom obliku je još uvek nedovoljan za razvoj celovitih geografskih informacionih sistema. Poznata je kompanija ESRI, koja je zasnovala partnerstvo sa velikim brojem firmi u cilju dobijanja informacija za razvoj i kreiranje geografskih informacionih sistema. Mnoštvo korisnih geopodataka se danas isporučuje uz programske pakete od kojih je u ovom radu jedan i korišćen.
Geografski informacioni sistem se razvija šezdesetih godina u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se prvi put javlja grafički prikaz uz mogućnost upravljanja podacima. Korisnicima se omogućava vizuelna predstava važnijih podataka.
U ovom diplomskom radu projektovan je softver koji ima zadatak da da upravo taj grafički prikaz sistema društvenog preduzeća "Polet" – Aleksandrovo, odnosno jednog njegovog dela koji se tiče same agrotehnike.
U radu ćemo izložiti: teorijske osnove projektovanja baza podataka, kao i modele projektovanja baza podataka, teorijske osnove za geografski informacioni sistem, kao i njegova primena, razvoj modula agrotehnike DP "Polet" – Aleksandrovo sa pratećim prikazom ekrana uz adekvatna objašnjenja.
Ovaj diplomski rad je uz to poslužio i kao prilika da se tematika geografskih informacionih sistema bolje upozna. Geografski informacioni sistem nam je u ovom slučaju poslužio da se prikaže izgled zemljoradničke zadruge, odnosno njenih parcela i da korisnik ima grafički prikaz važnijih podataka. Kako sve to funkcioniše i kako je rađeno objasnićemo na narednim stranama.

Osnovne postavke


Diplomski rad, ovde prikazan, se vezuje za tematiku zemljoradničke zadruge "Polet"-Aleksandrovo. Osnovne delatnosti zemljoradničke zadruge su: rad sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima, obrada zemljišta, održavanje postojeće mehanizacije i nabavka nove, jer zadruga poseduje svoje obradivo zemljište. Delatnosti se obavljaju u četiri radne jedinice: ekonomija, lukara, kooperacija, služba zajedničkih poslova, s tim da se samo ekonomija konkretno bavi proizvodnjom poljoprivrednih kultura. Radna jedinica lukara se bavi proizvodnjom voća i povrća, kao i proizvodnjom važnijih namirnica za potrebe sopstvene kuhinje. Radna jedinica koopreacija se bavi saradnjom sa zemljoradnicima. Saradnja podrazumeva recimo neku vrstu zajedničke proizvodnje. Radna jedinica služba zajedničkih poslova deli se na: knjigovodstvo, komercijalno-finansijsku službu, opšte-pravnu službu.
Pri izradi rada orijentisala sam se na samu obradu zemljišta, što čini radnu jedinicu ratarstva ili kako je prethodno navedeno radnu jedinicu ekonomije u datoj zemljoradničkoj zadruzi. Osnovne postavke za projektovanje ovog sistema su bile praćenje radova na zemlji koja se obrađuje, evidentiranje parametara za praćenje radova, a koji su pritom korisni za korisnika ovog softvera.
Na osnovu takvih postavki korisnik ima mogućnost da brzo i efikasno dodje do potrebnih podataka, da izvrši grafički uvid onoga što se radi na obradivom tlu, kao i da dobije neke osnovne podatke o tome. Na osnovu toga možemo zaključiti da zemljoradnička zadruga vrlo lako može doći do potrebnih joj podataka, što se može primeniti i u drugim poljoprivrednim preduzećima slične namene.
------

Izrada dijagrama toka podataka

Nakon dobijenih prikupljenih informacija o samom sistemu, koje dobija u obliku dokumentacije, razgovorom sa zaposlenima i na osnovu viđenja funkcionisanja potrebno je da projektant izradi dijagrame tokova podataka, koji opisuju sam sistem.
Potrebno je da prikupljene podatke grupiše u procese, koji se mogu dekomponovati sve do osnovnih (primitivnih procesa). Sam projektant određuje dokle određeni proces može da dekomponuje i prema tome i određuje na kom nivou se nalazi određeni primitivni proces. Osim procesa definisani su i tokovi podataka koji nose određene podatke, koji su striktno definisani, odnosno za koje imamo naziv, šifru i tip. Tokovi podataka ne mogu povezivati dva procesa. Projektant takođe definiše spoljne i unutrašnje entitete. Spoljni su oni entiteti koji komuniciraju sa samim sistemom koji se obrađuje, dok su unutrašnji entiteti oni koji su u sistemu i komuniciraju sa nekim procesom, skladištem i slično. Projektant je dužan da definiše i skladišta podataka, odnosno da ih poveže prateći sistem i da i u njih upiše podatke koji se nalaze u skladištu. Pritom se definiše da li je neko skladište entitet ili nije, odnosno da li ćemo to skladište izvoziti u konceptualni model.
Za podatke koje nose skladišta ili tokovi podataka možemo definisati i domen definisanosti, koji ćemo pridružiti određenom podatku. Jedan isti domen može imati više podataka. Domen se može definisati kao nabrojiv (npr. dani u nedelji:ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja) i ograničavajući (npr. ocena: minimum-6, maksimum-10). Nakon ovakvih detaljnih dijagrama tokova podataka projektant pristupa izradi logičkog modela.

Sadržaj:

Predgovor 2
Uvod 3
Osnovne postavke 4
Definisanje arhitekture informacionih sistema 5
Arhitektura i funkcionalni nivoi informacionog sistema 5
Metodologija projektovanja fizičkog modela baza podataka 6
Metodi projektovanja fizičkog modela baze podataka 6
Izrada dijagrama toka podataka 6
Izrada konceptualnog modela 7
Prevođenje logičkog u fizički model i dobijanje baze podataka 7
DBMS (Database Management System) 8
Prednosti i mane DBMS 8
Šta je to GIS? 9
Komponente GIS-a 10
Podaci za GIS 11
Funkcionisanje GIS-a 13
Prikupljanje i unos podataka sa različitih izvora 13
Obrada podataka i prostorno određivanje informacija 13
Vektorski i rasterski modeli za predstavljanje realnog sveta u digitalni oblik 14
Upravljanje podacima 15
Upiti i analize 15
Vizuelizacija i izveštavanje 15
GIS tehnologije 17
Primena GIS-a 18
Projektovanje i grafički prikaz modula agrotehnike DP "Polet" – Aleksandrovo 19
Istorijat zemljoradničke zadruge i osnovni podaci 19
Projektovanje modela 23
Projektovanje programa 35
Rad u MapInfo 5 Professional programskom okruženju 35
Zahtevi aplikacije 36
Visual Basic 36
Objašnjenje kako se pravi jednostavna forma 38
Zahtevi korisnika 39
Opis aplikacije 39
Tipični ekrani i njihovo objašnjenje 41
Mogući problemi pri radu sa softverom 54
Problemi realizacije softvera 54
Način realizacije "user friendly" korisničkog interfejsa 54
Integracija sa Visual Basic 6.0 55
Kako radi MapInfo unutar aplikacije IS zemljoradničke zadruge? 58
Otvaranje mape atara 59
Alati 62
Kontrolisanje slojeva 62
Kreiranje tematskih mapa 63
Zaključak 65
Literatura i elektronski izvori 66


Referentni URL