Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Adižesova metodologija odlučivanja - poslovno odlučivanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1. UVOD

Teorija odlučivanja polazi od promjena kao pojave koja se konstantno dešava. Rješavanje problema, koji stvaraju promjene, nalaže menadžmentu da donosi efektivne odluke, kao i njihovu implementaciju, a sve u cilju postizanja poslovnog uspjeha, efikasnosti, efektivnosti i rentabilnog poslovanja.Promjene su jedina stalna kategorija u prirodi i u zajednici ljudi. Od atmosferskih do političkih, od malih do upečatljivih i suštinskih, sastavni su dio svake organizacije i zahtijevaju stalno prilagođavanje zaposlenih i resursa poslovanja. Prilagođavanje samo po sebi nije dovoljno da bi organizacija išla u željenom pravcu razvoja i uspjeha, zato što svaka promjena ne mora biti, i obično nije sama po sebi promjena na bolje. Potrebno je inicirati konstruktivne promjene i znati upravljati njima, ovo zahtjeva proaktivan pristup rada i razmišljanja koji podrazumjeva predviđanje budućih događaja, stvaranja potrebne klime za promjene, i odgovarajuće okruženje koje može da omogući da se promjene odvijaju u željenom pravcu. Sve su to zahtjevi koji se stavljaju pred menadžment organizacije. Međutim karakteristika modernog poslovanja ukazuje na činjenicu da samo djelovanje menadžmenta ma kako uspješan bio nije dovoljno u velikom broju uočenih promjena. Sposobnost menadžmenta neke organizacije ogleda se u mogućnosti prijenosa pozitivne energije prema promjenama na sve strukture zaposlenih i podrške koju tom prilikom dobijaju.Uspjeh kroz ostvarivanje promjena sadrži ogromnu uloženu energiju zaposlenih fokusiranu na pronalaženje i ostvarivanje najboljeg načina da se na promjene utiče i da se od njih izvede što veća korist za organizaciju. Ovaj zadatak nije ni malo lahak. Poznataje činjenica da su ljudi u opštem smislu rezervisani prema velikom broju promjena a naročito prema onima čiji im je cilj nepoznat, nejasan ili najblaže rečeno sumnjiv i opasan po egzistenciju. Otpor prema promjenama raste i sa godinama staža kao i sa rastom birokratizacije odnosno sa starošću organizacije.
Odgovornost menadžera za pravilan prikaz ideja i vizija time je veća i zahtjeva od ove kategorije ljudi visoke etičke i intelektualne sposobnosti, zahtjeva kompletno zaokruženu zrelu ličnost koja zna šta hoće, može i smije; puno poštovanje prema saradnicima, vještinu komuniciranja i stvaranje klime povjerenja među zaposlenima, korisnicima i stejkholderima.
Dr Isak Adižes, u knjizi “ Upravljanje promjenama”, kroz sokratovski vođen dijalog sa jednim ambicioznim i znatiželjnim učenikom, na izuzetno duhovit i jednostavan način iznosi duboko utemeljeno i na činjenicama osnovano znanje, metodologiju i nauku upravljanja promjenama u poslu i društvu kao i u privatnom i porodičnom životu. Jednostavnost u objašnjavanju osnovnih ideja i njihove primjene u svakodnevnim situacijama samo su rezultat dugotrajnog plodonosnog i napornog rada na proučavanju organizacionih i psiholoških aspekata uspješnog upravljanja promjenama.

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. PROMJENE KAO UZROK KONFLIKTA
3. ODGOVORNOST, AUTORITET, MOĆ I UTICAJ
4. UZAJAMNO POVJERENJE I POŠTOVANJE
5. TIMSKI RAD
6. ZAKLJUČAK
7. LITERATURA
Referentni URL