Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Likvidnost preduzeća, tržište novca
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Предузеће је привредно-правни ентитет који располаже ресурсима за обављање дате привредне дјелатности с циљем да у дугом року максимира добитак . Да би остварило свој циљ један од основних предуслова ја успостављање и одржавање перманантне ликвидности која се дефинише као способност предузећа да у року измири своје обавезе према повјериоцима. Улагање предузећа у одређена ликвидна средства може знатно придонијети успјешном остваривању општих циљева предузећа, ако се њима ефикасно управља. Појам ликвидна средства користи се за описивање новца и средстава која су одмах замјењива за новац.

Компаније користе веома софистициране системе управљања новцем, за праћење свог новца и утрживих хартија од вриједности и за одржавање потребне ликвидности при минималном трошку. Новцем и утрживим хартијама од вриједности заједно се управља, с обзиром на то да су утрживе хартије од вриједности веома ликвидне, те предузеће веома брзо и при ниској цијени може замјенити једну хартију од вриједности другом.
Овај рад се састоји из пет поглавља. Прво поглавље нам даје основне податке о појму ликвидности предузећа, о томе на који начин се све може мјерити ликвидност предузећа, који су то услови које предузеће мора испунити да би се обезбједила ликвидност, који су узроци неликвидности и на крају о принципу ликвидности, као једном од најважнијх принципа финансијске политике сваког предузећа.
У другом поглављу је обрађено тржиште новца као сегмент финансијског тржишта чија се основна улога састоји у одржавању ликвидности свих учесника у привредном животу. Такође, ово поглавље нас упознаје и са основним инструментима тржишта новца. У трећем поглављу дат је кратак осврт на тржиште новца Републике Српске, са којим проблемима се суочава и који су могући начини превазилажења тих проблема.
Четврто и пето поглавље представљају суштину овог рада. Она се баве проблемом управљања готовином и краткорочним хартијама од вриједности, који су то мотиви држања готовине и краткорочних хартија од вриједности, које моделе предузећа користе да би одредила оптималан однос између готовине и краткорочних хартија од вриједности. На крају су објашњене инвестиције у краткорочне харитје од вриједности, која су то три сегмента портфолиа краткорочних хартија од вриједности, које варијабле утичу на избор хартија од вриједности за сегмент портфолиа и како се врши тај избор.
С А Д Р Ж А Ј


УВОД 2

1. ЛИКВИДНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 4
1.1. ПОЈАМ И МЈЕРЕЊЕ ЛИКВИДНОСТИ 4
1.2. СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПОСТИЗАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ 7
1.3. УЗРОЦИ НЕЛИКВИДНОСТИ 10
1.3.1. Екстерни узроци неликвидности 10
1.3.2. Интерни узроци неликвидности 13
1.4. ПРИНЦИП ЛИКВИДНОСТИ – ПРИНЦИП ФИНАНСИЈСКЕ ПОЛИТИКЕ 17
2. ТРЖИШТЕ НОВЦА – СЕГМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ 21
2.1. ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЖИШТА НОВЦА 21
2.2. ФУКЦИОНИСАЊЕ И ТЕХНОЛОГИЈА РАДА 24
2.3. ИНСТРУМЕНТИ ТРЖИШТА НОВЦА 28
2.3.1. Комерцијални запис 29
2.3.2. Благајинички запис 30
2.3.3. Цертификат о депозиту (certificate of deposit – CD) 31
2.3.4. Државни запис – запис државне благајне (трезора) (T-bills) 31
2.3.5. Споразум о реоткупу ( REPO ) 33
2.3.6. Мјеница акцептирана од стране банке – банкарски акцепт 34
2.3.7. Међубанкарске позајмице вишкова жиралног новца – у САД федерални фондови 34
3. ТРЖИШТЕ НОВЦА РС 36
4. УПРАВЉАЊЕ ГОТОВИНОМ И КРАТКОРОЧНИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 40
4.1. МОТИВ ДРЖАЊА ГОТОВИНЕ 41
4.2. МОТИВ КУПОВИНЕ КРАТКОРОЧНИХ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 42
4.3. ОПТИМАЛАН ОДНОС ГОТОВИНЕ И ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 43
4.4. МОДЕЛИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНОГ ОДНОСА ГОТОВИНЕ И ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 45
4.4.1. Baumol модел 45
4.4.2. Miller-Orr модел менаџмента новца 47
5. ИНВЕСТИЦИЈЕ У УТРЖИВЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ 50
5.1. ПОРТФОЛИО УТРЖИВИХ ХАРТИЈА ОД ВРЈЕДНОСТИ 50
5.2. ВАРИЈАБЛЕ ПРИ ИЗБОРУ УТРЖИВИХ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ 52
5.3. ИЗБОР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ ЗА СЕГМЕНТ ПОРТФОЛИА 53

ЗАКЉУЧАК 55

ЛИТЕРАТУРА 57

Referentni URL