Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Modelovanje mehanizma prenosa toplote pri konvektivnom sušenju i utvrđivanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Istraž ivanja na ekperimentalnim postrojenjima imaju veliki značaj, radi određivanja podataka potrebnih za postavljanje materijalnog i energetskog bilansa, kapaciteta sušare i dr. U cilju projektovanja industrijskih sušara potrebno je raspolagati sa niz podataka o kinetici sušenja, rež imu sušenja, koeficijentima prenosa toplote i dr. Iz tih razloga veliki značaj imaju istraž ivanja na eksperimentalnim industrijskim postrojenjima. Procesi sušenja zastupljeni su u raznim granama industrije, kao npr. prehrambenoj industriji, agro industriji, hemijskoj industriji, u industriji građevinskih materijala, industriji celuloze i papira itd. Konvektivne sušare sa pneumatskim transportom materijala se koriste za sušenje rastresitih materijala sa kocentracijom ck=(0,05-2) kg materijala /kg vazduha. Srednje
veličine čestica obično iznose (0.05 - 2) mm. Brzina strujanja toplog agesa sušenja - zagrejanog vazduha iznosi (10 - 30) m/s. Sušenje je termički proces, pri čemu dolazi do oduzimanja vlage sušenom materijalu. Pri tome izdvajanje vlage iz sušenog materijala nastaje usled njenog isparavanja, izazvanog dovođenjem određene količine toplote. Prema načinu dovođenja toplote sušenom materijalu, razlikuju se sledeće grupe
sušenja:
- Konvektivno sušenje: sušenje dodirom, gasovitog agensa sušenja sa vlaž nim materijalom,
pri čemu se dovodi tolpota vlaž nom materijalu procesom konvekcije.
- Kontaktno sušenje: sušenje u direktnom kontaktu, vlaž nog materijala sa zagrejanom
površinom.
- Radijaciono sušenje: sušenom materijalu, toplota se dovodi zračenjem (infra crvenim
zracima) i dr metode sušenja.

Sušenje ima za cilj da: smanji masu proizvoda, sačuva prirodne osobine materijala, poveć a stabilnost proizvoda pri skladištenju ili konzerviranju.
U procesu sušenja dolazi do istovremenog prenosa toplote i mase - toplota se dovodi materijalu da bi isparila vlaga, a masa se prenosi kroz materijal kao tečnost ili para, i odvodi agensima za sušenje (zagrejanim vazduhom ili drugim gasovima). Konvektivne sušare sa pneumatskim transportom materijala odlikuju se vrlo kratkim vremenom sušenja npr. t = (1 - 3) s. Iz tih razloga na ovim sistemima se mogu sušiti proizvodi osetljivi na toplotu, npr. U prehrambenoj industriji, agroindustriji i sl. To mogu biti
proizvodi koji bolje podnose visoke temperature u kratkom vremenskom periodu, nego niž etemperature u duž em vremenskom periodu.
Ove sušare u odnosu na druge sistem sušenja imaju relativno jednostavnu
konstrukciju (predajnik toplote, cev sušare , cikloni, ventilatori i dr.). Iz tih razloga održavanje i servisiranje su relativno jednostavni. Za ove sušare postoji vrlo malo kvalitativnih i kvantitativnih podataka u cilju izvođenja proračuna, uključujuć i tu i koeficijente prenosa toplote. Iz tih razloga veliki značaj imaju istraž ivanja sprovedena na realnim industrijskim postrojenjima za određene vrste sušenog materijala. Konvektivne sušare sa pneumatskim transportom materijala su sastavni deo opreme u fabrikama za industrijsku preradu ž itarica npr. kukuruza, tehnologijom tzv. mokre prerade.
Referentni URL