Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Na zasticenom prirodnom dobru ovcarsko - kablarske klisure
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Značaj turizma

Značaj turizma ne može se preceniti. Turizam se odnosi na svaki aspekt našeg društva. Utiče na razvoj privrede, životni standard i način života građana, podstiče otvaranje novih radnih mesta i opšti prosperitet.
Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posetilaca nekog mesta, ako s tim boravkom nije povezana njihova privredna delatnost. Domaći i strani turisti predstavljaju potrošače u turizmu.
Turisti su sve osobe koje ispunjavaju 2 uslova:
1) Da su odsutni iz mesta boravka;
2) Dok su odsutni da troše novac;

Marketing koncepcija u turizmu


Marketing je analiziranje, organizovanje, planiranje i kontrolisanje potencijalnih izvora kupaca, politike i aktivnosti preduzeća sa stanovišta želje da se zadovolje potrebe i zahtevi potrošača i na toj osnovi stvori dobit.

Marketing sektor obuhvata:
1) Istraživanje tržišta
2) Istraživanje i razvoj
3) Prodaju i nabavku
4) Propagandu
5) Transport reprodukcionih materijala
6) Kreditiranje potrošača
7) Veze sa javnošću


Turistička privreda je jedna od najpropulzivnijih privrednih grana u kojoj se gotovo iz minuta u minut menjaju okolnosti i uslovi poslovanja. Brzina promena u turizmu, može da se poredi sa onim što se dešava u oblasti informatike, a vezano je direktno sa kolektivnim težnjama čovečanstva, globalnim tokovima informacija i zanimljivosti i otvaranjem novih destinacija u do skoro nedostupnim oblastima, koje sada postaju i izbor broj jedan većine svetskih putnika.

Neophodno je svakodnevno prilagođavati i sadržaje i ponudu kako bi se uključili u evropske i svetske tokove. Da bi kao marketing menadžer u turizmu omogućio ljudima kretanje, upoznavanje sa novim, da bi razvio naš turizam i povezao našu zemlju sa svetskim tokovima, na timsu imaš priliku da se upoznaš sa potrebama čoveka, fenomenologijom slobodnog vremena, psihološkim i fiziološkim aspektima čoveka i turizmom kao pojavom u životu modernog čoveka. Imaš priliku i da seu upustiš i u nove oblasti turizma kao što su wellness, eko, ruralni ili sportski turizam. Možeš naučiti kako da čoveku ponudiš poptun odmor, udah prirode ili uzbuđenje istorije...

Turistička potrošnja vrši Direktne i Indirektne uticaje na privredu
Direktni su :
1) Uticaj na DP i ND
2) Razvoj privrednih delatnosti
3) Uticaj na platni bilans
4) Uticaj na zaposlenost
5) Uticaj na investicije
6) Razvoj nedovoljno razvijenih
Indirektni reflektuju manje više sve privredne i neprivredne delatnosti

Poljoprivreda ima dalekosežne interese za komplementarnu saradnju sa svim sektorima privrede – dakle i sa turizmom.
Stručan odabir tačno određenog broja domaćinstava koja bi se bavila seoskim turizmom. Jasno preciziranje svih uslova (standarda) koje bi domaćinstvo moralo da ispuni da bi moglo da se bavi turizmom.Edukacija lokalnog stanovništva za pružanje odgovarajućeg nivoa i kvaliteta turističkih usluga je pretpostavka (osnova) budućeg razvoja.Ovo je tesno povezano sa formiranjem turističke organizacije koja u tome mora da odigra glavnu (presudnu) ulogu. Definisanje urbanističkih uslova za razvoj ovog vida turizma, kako od strane državih, tako i od lokalnih organa

Turizam zasnovan na poljoprivrednim prizvodima
Etno-domaćinstva
Stari zanati i alati
Narodna radinost
Formiranje jedinstvene turističke organizacije, a time i priključenje Turističkoj organizaciji Srbije (TOS-u).

Na ovaj način bi se omogućila lakša primena koncepta integralnog marketinga, čime bi se olakšao tržišni nastup i omogućila organizaciona i poslovna povezanost turizma i ugostiteljstva sa drugim privrednim delatnostima (na primer: poljoprivredom, trgovinom, ribarstvom, zanatstvom, saobraćajem, itd.), koje bi oformile bogatu turističku ponudu.

Ukoliko se ozbiljno računa da se investira u razvoj turizma, i da se valorizuju svi evidentno prisutni resursi, formiranje turističke organizacije i njeno formalno priključenje TOS–u je uslov svih uslova. Na ovaj način bi marketing i menadžment turističke destinacije bio praktično zaokružen, a koordinacija svih aktivnosti jasno i stručno vođena. Ovo bi omogućilo da sve aktivnosti i funkcije turizma budu dobro ukomponovane, tako da blagovremeno omoguće prilagođavanje kontinuiranim promenama na tržištu, kako bi se odgovorilo svim potrebama kupaca, odnosno krajnjih potošača – turista.
Tur operateri, avio kompanije i Internet portali zasnivaju svoje prodaje na standardnim hotelskim kapacitetima. Hoteli i slični smeštajni kapaciteti obično ostvaruju najviši prihod po gostu i po danu, najdužu sezonu i stvaraju najviše poslova po ležaju, što nameće potrebu za izgradnjom kvalitetnog, visoko profitnog hotelskog sektora, što je i bio glavni cilj Strategije za razvoj kvaliteta za izvestan broj godina.

Ipak, uprkos znatnim naporima, 58% hotelskih kapaciteta su ispod nivoa koje zahteva međunarodno turističko tržište. Poređenjem sa stanjem iz 1989. god. mogao bi se stvoriti utisak da je prosečni nivo kvaliteta hotela opao. To svakako nije tačno, jer su se tada koristili drugačiji kriterijumi za utvrđivanje standarda. Trenutno je u Srbiji oko 12% hotelskih ležaja visokog nivoa kvaliteta, što čini oko 1,5% ukupnog kapaciteta smeštajnih objekata. Tražnja na međunarodnom tržištu je pre svega usmerena na visokokvalitetne hotelske kapacitete.

Evidentan je još jedan nedostatak hotelskog sektora. Naime, samo određeni broj modernizovanih hotelskih kapaciteta (»resort«) sa oko 5.000 kreveta raspolažu pratećim sadržajima i uslugama (velnes/spa kapaciteti, otvoreni i zatvorni bazeni, sale za seminare sa pratećim sadržajima i sl.) za visokoplatežnu kljientelu sa ponudom tokom čitave godine.
Nasuprot njima, nemodernizovani hoteli (sa više od 30.000 ležaja) nude samo osnovne usluge smeštaja i ishrane. Takvo stanje predstavlja izazov za privatni sektor. Nakon privatizacije hotelskih objekata, vlasnici hotela teško se odlučuju da prate turističke trendove koji se odnose na diverzifikaciju i specijalizaciju ponude. Stoga i dalje postoji velika potreba da se stvore hotelski kapaciteti potpunijeg sadržaja. Sportske, zdravstvene, porodične I zabavne ponude neizostavne su u savremenom turizmu, naročito ako ekstremno kratku letnju sezonu treba produžiti nezavisno od vremena za kupanje, i ponuditi i trajno obezbediti u sveukupnom smislu visokokvalitetni odmor.
Referentni URL