Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kamatna stopa (razlika između stvarne i realne kamatne stope)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uvod

Djelovanje kamatne stope predstavlja dio šireg sistema ekonomskog vrednovanja, koji obuhvata ekonomsko vrednovanje na polju robe, finansijskih sredstava, deviza i rada. U takvim uslovima usaglašavanje kamatne stope kao cijene finansijskih sredstava (pozitivna realna kamatna stopa) sa vrednovanjem na drugim sektorima (cijene robe i usluga, devizni kurs) predstavlja bitan uslov ponašanja privrednih subjekata koje odgovara ciljevima jedne stabilizacione ekonomske politike. Zadržavanje kamatnih stopa na realno negativnom nivou neminovno izaziva negativne posljedice, bez obzira na razloge kojima se opravdava nemogućnost obezbjeđivanja realno pozitivnih kamatnih stopa. Ovaj zaključak važi u svim tržišnim privredama.

Pojam i uloga kamatne stope


kamatna stopa izražava cijenu korištenja kreditnih i novčanih resursa na finansijskom tržištu. stopa predstavlja instrument uravnotežavanja između obima štednje i ponude kapitala (kredita) sa tražnjom finansijskih resursa, apsorbovanje formirane štednje od strane realnih investitora, distribucije dohotka na potrošnju i investicije, alokacije finansijskih resursa i mobilnosti kapitala. kamatna stopa je bitan i, moglo bi se reći, najvažniji instrument funkcionalnog poslovanja banke promjenljivost kamatnih stopa je bitna karakteristika poslovne politike banke.

Teorije formiranja tržišnih kamatnih stopa


(1) Teorija preferencija likvidnosti polazi od toga, da se kamatna stopa određuje odnosima ponude i tražnje novčanih resursa i počiva na Kejnsovoj teoriji transakcionih, opreznosnih i špekulativnih motiva držanja novca.
(2) Teorija kreditnih fondova određuje nivo kamatne stope na bazi odnosa između ponude i tražnje uzajmljivih finansijskih resursa na finansijskom tržištu. Fokusna tačka je motiv odobravanja kredita, korištenja kredita, ulaganja u obveznice i ponuda hartija od vrijednosti.
(3) Teorija inflacionih očekivanja se svodi na očekivane promjene cijena i promjena kamatnih stopa u zavisnosti od inflacionih ili deflacionih tendencija u okruženju. Ključna postavka je u uticaju promjena cijena na nivo realnog prinosa kreditora i nivo otplatnih obaveza dužnika.


SADRŽAJ:


1. Uvod
2. Pojam i uloga kamatne stope
3. Teorije formiranja tržišnih kamatnih stopa
4. Vrste kamatnih stopa i modeli za njihovo izračunavanje
5. Vrste kamatnih stopa
6. Suština rizika kamatne stope
7. Nove vrste rizika
8. Faktori rizika kamatne stope
9. Uticaj inflacije na kamatnu stopu
10. Metode mjerenja rizika kamatne stope
11. Instrumenti relativizacije rizika kamatne stope
12. Politika regulisanja kamatne stope
13. Zaključak
14. Literatura
Referentni URL