Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zakon o slobodi pristupa informacijama - komunikacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz kulture ponašanja.

Poštovani čitaoče,

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hrecegovini(ZOSPI ili Zakon)ustanovljava opšte pravo javnosti na pristup informacijama koje su pod kontrolom javnih organa u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa javnim interesom.
Zakon o slobodi pristupa informacijama je izradila savjetodavna grupa sastavljena oa domaćih i međunarodnih pravnika,novinara i drugih stručnjaka sazvanih od strane organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE).OSCE je osnovao savjetodavnu grupu u skladu sa odlukom od jula 1999. koju je donio Ured visokog predstavnika.zahtjevajući od državnih i entitetskih vlada BiH usvajanje zakona o slobodi pristupa informacijama.
ZOSPI je takođe usvojen od strane oba entiteta.

SADRŽAJ


Zakon o slobodi pristupa informacijama.................................................................3
Koje su obaveze državnih službenika po ZOSPI-ju?..............................................4
Ko moze zatražiti pristup informacijama?..............................................................5
Koja prava ZOSPI ustanovljava za sva pravna i fizička lica
Koje vrste informacija su dostupne?.......................................................................6
Koje informacije su izuzete od objavljivanja?........................................................7
Izuzetak 1.-Zaštita legitimnih funkcija vlade
Izuzetak 2. – Zaštita povjerljivih komercijalnih interesa treće strane
Izuzetak 3.- Zaštita interesa privatnosti treće strane
Jezik na kome su informacije dostupne?..............................................................12
1. Troškovi umnozavanja
2. Vremenska ograničenja za odgovore na zahtjev
Žalbeni postupak i uloga Institucije ombudsmena?................................................13
1. Sankcije za nepostupanju po Zakonu
2. Uloga službenika za informisanje
Objavljivanje i dostavljanje vodiča za građane i indeks registara informacija?.....14
1. Vodiči za građane
2. Indeks registri informacija
Referentni URL