Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mortalitet u naselu Begej u periodu od 1891. do 1991. godine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Diplomski radovi iz Turizma.

GEOGRAFSKI POLOŽAJ NASELJA

Begeč je najzapadnije naselje u novosadskoj opštini, a od Novog Sada je udaljen 18 km. Nalazi se na južnom delu aluvijalne terase, na visini od 82 m. Južno od sela aluvijalna terasa prelazi u nižu inundacionu ravan Dunava, a severno u 1-2 m višu Bačku lesnu terasu.

Površina Begečkog hatara iznosi 4343 ha i graniči se sa hatarom Futoga na istoku (opština Novi Sad), sa hatarom naselja Bački Petrovac i Gložan na severu i zapadu (opština Bački Petrovac), a na jugu preko Dunava sa Susekom, Banoštorom i ČČerevićem (opština Beočin).

Begeč je zbog svoje udaljenosti od Novog Sada imao manje povoljan geografski položaj. Izgradnjom magistralnog puta Novi Sad-Bačka Palanka, ta nepovoljnost je ublažena.

Između ovog naselja i sremskog sela Banoštora, od davnina je radila skela lokalnog značaja.

Dunav gotovo da nije imao nikakav saobraćajni značaj za Begečč poslednjih decenija.

Karta 1. Geografski položaj Begeča u odnosu na pokrajinski i republički centar
[Slika: vojvodina.png]


KLIMA

Naselje Begeč (kao deo opštine Novi Sad) i čitava Vojvodina imaju stepsko-kontinentalnu klimu. NJu karakterišu topla i suva leta, hladne i duge zime i velike temperaturne amplitude. Najhladniji mesec je januar (-1,2 C), a najtopliji jul ( 21,6 C). Dominantan vetar je jugoistočni ili košava, a najveću frekvenciju ima od septembra do aprila. Manji značaj ima severozapadni vetar koji duva tokom leta, zatim zapadni vetar koji najčešće duva u februaru.

U godišnjoj raspodeli padavina izražena su dva maksimuma i dva minimuma. Glavni maksimum je u junu i julu, a sporedni u novembru i decembru. Glavni minimum padavina je u septembru i oktobru, a sporedni u martu.

Prosečna godišnja relativna vlažnost je 76%. Najveća je u decembru i januaru, a najmanja u avgustu.

Oblačnost ima sličan tok kao i relativna vlažnost vazduha. Najoblačniji mesec je decembar, a najvedriji avgust (Plavša, 1994).


HIDROGRAFIJA

Begečki hatar se nalazi na području koje je bogato i površinskim i podzemnim vodama. Podzemne vode su predstavljene freatskim i arteškim izdanima. Dubina freatske izdani je različita: u inundacionoj ravni od 0-2,5 m, na aluvijalnoj terasi od 0-4 m, a na lesnoj terasi dubina je 8 m.

Arteške izdani su značajnije za snabdevanje stanovništva kvalitetnom vodom.

Režim vodostaja freatske izdani zavisi od vodostaja Dunava.

Površinske vode predstavljaju reka Dunav, kao i brojne bare, močvare, rukavci.

Zbog male brzine Dunav ne može da transportuje sav materijal, pa ga taloži i gradi ade (Čerevićka ada, Šašićeva ada). Jugozapadno od Begeča nalazi se napušten rukavac Dunava-Begečka jama. Uz Begeč se nalaze dve jamure kao mala veštačka jezera stvorena kopanjem zemlje za potrebe gradnje kuća. Između Begeča i Futoga je plavljeni deo koji je danas oivičen nasipom i pretvoren u ribnjak.
Referentni URL