Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pisana poslovna komunikacija 1
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz kulture ponašanja.

Komunikologija je mlada interdisciplinarna nauka, budući da je u prošlom veku o opštenju i ljudskim odnosima nazvana ovim imenom. Kako je jedan od osnovnih zadataka komunikacije da posmatra i izučava opštenje, način ostvarivanja veze među ljudima i sl., može se reći da je ona stara koliko i ljudski rod.

Način komuniciranja predstavlja veštinu koja se može naučiti i uvežbati. Veština komuniciranja predstavlja aktivnost duha koja se sa vremenom i iskustvom menja, transformiše, preoblikuje.

Komunikologija je stalan proces koji podrazumeva slanje i prijem informacija, verbalnu i neverbalnu komponentu u opštenju, a cilj je razmena ideja. Radi ostvarenja cilja uspostavljaju se komunikacijski mostovi i prevazilaze smetnje i barijere.

Teorijsko-istraživačko i stručno polje savremene komunikologije je raznoliko i izrazito interdisciplinarno. Koristeći različite principe, ono se može podeliti u nekoliko oblasti:

- Interpersonalno komuniciranje
- Komuniciranje u malim grupama
- Jezik i kodovi značenja
- Organizacijsko komuniciranje
- Javno komuniciranje
- Masovno komuniciranje

U ovom seminarskom radu obradićemo neke tipove komuniciranja kao što su: ispitna prijava studenata, biografija-curriculum vitae, poslovno pismo, e-mail, govor, plan održavanja sastanka, poziv za sastanak, vizit karta, oglasi i flajeri.


SADRŽAJ


1. Uvod .................................................................................................... 3
2. Prijava za polaganje ispita ............................................................. 4
3. Biografija - Curriculum Vitae .......................................................... 5
4. Poslovno pismo ................................................................................ 8
5. E-mail ................................................................................................ 12
6. Govor ................................................................................................ 15
7. Plan održavanja sastanka .............................................................. 16
8. Poziv za sastanak ............................................................................ 18
9. Vizit karta ...................................................................................... 19
10. Oglas .............................................................................................. 20
11. Flajer ............................................................................................ 22
12. Zaključak ........................................................................................ 24
13. Literatura ..................................................................................... 25
Referentni URL