Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Medijacija u službi rešavanja konflikta - maturski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz kulture ponašanja.

Medijacija se najčešće definiše kao intervencija treće strane u pregovorima ili konfliktu koja je prihvatljuva za obe strane u sukobu. Ta treća strana ima ograničenu moć ili nema autoriteta u donošenju odluka, a pomaže stranama u sukobu da dobrovoljno postignu uzajamno prihvatljiv dogovor oko pitanja u sporu.

Medijacija je postupak u kojem neutralna treća strana, medijator (posrednik), pomaže da dve ili više strana u stvari od zajedničkog interesa postignu sporazum sa konkretnim posledicama.

Uobičajeni aspekti medijacije su:

Razlika u stajalištima između dotičnih strana;
Strane žele da postignu pozitivno rešenje njihovog problema i da prihvate raspravu o interesima i ciljevima;
Namera postizanja pozitivnog rezultata uz pomoć treće osobe, obično nezavisne, neutralne i bez ikakvih veza sa bilo kojom od umešanih strana;
Namera postizanja stabilnog rezultata, po mogućstvu dugotrajnog sporazuma.

Uobičajeni oblik posredovanog dogovora je sporazum (konzenzus) strana po predlogu koji je razvio medijator. Prihvatanje medijacije ne podrazumeva obavezu stranaka da zaključe sporazum onako kako ga medijator predloži. Medijacija nema formalnih metoda, mada se obično sreću neki zajednički elementi:

Razjašnjenje dotičnih interesa i ciljeva
Pretvaranje (konverzija) dotičnih subjektivnih procena u objektivnije vrednosti
Predstavljanje stranama zbirke mogućih rešenja
Prevod rezultata rasprave u nacrt sporazuma (moguće i u pisanom obliku)
Formalizacija sporazuma.

Očigledno je da, zbog naročitih osobina postupka, svaki medijator može da koristi svoje metode koji mogu značajno da se razlikuju od gore pomenutih, ali i dalje sadržavaju glavne osobine postupka. Uloga medijatora je manje kontroverzna nego uloga arbitra (sudije), ako ni zbog čega drugog, onda zato što medijator ne može da nametne ugovor, nego ga samo predlaže.

Sadržaj:

1 UVOD 2
2 REŠAVANJE KONFLIKTA 4
2.1 Kako funkcioniše medijacija 6
2.2 Faze medijacije 7
2.3 Dvanaest faza poteza medijatora u službi rešavanja konflikta 7
2.4 Kulturološki pristupi 10
2.5 Etički kodeksi i standardi prakse 12
2.6 Vrste medijacije u školskom okruženju u službi repavanja konflikata 14
3 ZAKLJUČAK 16
4 LITERATURA 17
Referentni URL