Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronska trgovina- legal&general group
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.UVOD

Elektronsko poslovanje se prvi put sreće 1996 god od strane američke kompanije IBM. Stručnjaci IBM su želeli opisati poslovne procese kroz upotrebu Internet tehologije. Nakon toga slede mnoga uža I šira definisanja ovog termina. Termin elektronsko poslovanje odnosi se na poslovne transakcije koje se obavljaju između organizacija ili između organizacija I pojedinaca I zasnovane su na obradi I prednosu digitalnih podataka, koje se prednose putem otvorenih (kao što je Internet) ili zatvorenih mreža (kao AOL ili Mini tel) uz pristup otvorenim mrežama. Nasuprot ovom širem definisanju, neki autori smatraju da je najispravnije el. poslovanje definisati kao obavljanje poslovnih operacija primenom savremene el. tehnologije. Kao osnovu napred iznetih definicija može se reći da su el. poslovanjem u trgovini obuhvaćeni svi oblici transakcija koji se odnose na komercijalne aktivnosti, uključujući orgnanizacije I pojednice, zasnovane na proizvodnji I prinosu digitalnih podataka, gde su sadržani tekstualni, vizuelni I zvučni zapisi. Vođenje poslovanja I poslovnih procesa preko kompjuterskoh mreža zasnovanih na nevlasničkim standardima u suštini predstvalja el polovanje.El poslovanjem ostvaruju se efikasnije komercijalne transakcije I povećava ukupna efikasnost poslovanja u trgovina. Poruka razvoja el poslovanja je jasna: uspešne kompanije će biti one koje ranije I efikasnije prihvate integrisana rešenja kroz heterogene platforme, između organizacija različitih funkcionalnih jedinica I aplikacija, unutar sigurnog okruženja, što je u suštini suočavanje sa kupcem.

Poslednje godine XX veka I ulazak u novi milenijum obeležen je ogrominim promenama u načinu poslovanja, prodaji proizvoda I usluga, kao I u komuniciranju između kompanija I kupaca. Eksponencijalni privredni rast, zahvaljujući inovacijama, kroz ubrzani razvoj informacionih I komunikacionih sistema, tehnološki I društveni progres, uticao je na diversifikovanu ponudu prizvoda, široke komunikacione I saobraćajne mogućnosti, razoj urbanih sredina I time trgovine obezbedio dominantni položaj u procesu razmene društvene reprodukcije. Trgoivna postaje sve složeniji mehanizam raznovrsnih društvenih aktivnosti, putem organizovanosti savremene tehnologije rada na informacionoj osnovi.

Trgovina se danas sve više obavlja uz pomoć elektronskih medija, dobijajući novi oblik elektronske trgovine. Istovremeno se nazivom elektronske trgovine kao jednim od najvažnijih segmenata elektornsko poslovanja javljaju I mnogi sinonimi kao što su: E-trgovina, on-line trgoivna, Internet trgoina, digitalna trgovina I slično. Elektronska trgovina, kao jedan od najznačajnijih oblasti elektronskog polsovana, viđena je kao novi faktor jačanja konkurentnosti na tržištu, na čega ukazuju i podaci tržišno – razvijenih zemalja.


1. O LEGAL&GENERAL GROUP KOMPANIJI

Legal&General Group lako postize finansijsku sigurnost za milione ljudi.Ova kompanija napravi 370.000 naplata svake godine,u vrednosti od 755 miliona dolara godisnje u penzijskim i drugim beneficijama.U 2004 godini Legal&General Group je ulozila 16 biliona dolara u uredjenje vrednih hipoteka kroz posrednistvo zalozenog imanja.Za ljude koji su u radnom odnosu cuvaju se njihovi individualno sacuvani racuni kao poverenje i penzijski fond za finansijsku sigurnost u buducnosti.U svakom segmentu zivota ljudi zele finansijsku zastitu za sebe,svoje voljene i njihov imetak. Legal&General Group je prva od 50 britanskih FTSE kompanija. Legal&General Group postaje prva kompanija u Velikoj Britaniji koja prima nagradu PAYROLL GIVING GOLD 2006. za rezultate u povecanju zaposlenosti.Ova kompanija ima preko 5.4 miliona musterija i preko 8800 zaposlenih. Legal&General Group posluje u Americi,Francuskoj,Holandiji,Nemackoj i Velikoj Britaniji.Korisnici sa ovom kompanijom najcesce sklapaju ugovore o zivotnom osiguranju,zdravstvenoM osiguranju, osiguranju nekretnina, putovanja.....1.1 ISTORIJAT

Kompanija L&G je osnovana sredinom 60’ godina od strane grupe advokata, osnivača drušva životnog osiguranja istoimene kompanije. Diskusije o mogućem uspehu navele su ih da dalje razmišljaju u pravcu osnivanja kancelarije juna 1836. god. To je bilo društvo sa neograničenom slobodom izražavanja I kapitalom od samo 1 miliona funti, podeljenih u deonice od 50 funti po pojedincu, ali sa samo 2 dolara na sat napravili su investiciju vrednu 40 000 funti. U narednom periodu zahvaljujući upornom radu I trudu preduzeće se polako I sigurno razvijalo u moćnu osiguravajuću kuću, pod rukovodstvom Sergeant John Adams.
Referentni URL