Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Baze podataka-robno poslovanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1. UVOD

1.1 BAZE PODATAKA - ACCESS


Baza podataka se definiše kao organizovan skup logički povezanih podataka (slogova) i datoteka koji se odnosi na slične pojmove ili predmete, organizovanih za određenu namenu. Znači, baza podataka predstavlja organizovanje podataka u takozvanoj integrisanoj formi gde podaci u bazi podataka mogu biti organizovani po više različitih obeležja po kojima je moguće primenom odgovarajućih mehanizama baze vršiti pretraživanja i nalaženje baš onih podataka koji su potrebni.

Brigu o podacima, vezama među podacima, ispravnosti podataka i svemu ostalom na sebe preuzima sistem za upravljanje podacima u bazi podataka (DBMS – Database Management Sistem). Svi moderni sistemi za upravljanje bazama podataka koriste relacioni model podataka što znači da korisnik vidi bazu kao skup tabela sa slogovima, gde je i rezultat svake operacije nad sadržajem baze podataka takođe tabela. Pored toga relacioni model koristi veze, odnosno relacije (relationships) za povezivanje datoteka (tabela) baze podataka u strukturiranu celinu.

Microsoft Access je sistem, odnosno program za upravljanje bazama podataka. Microsoft Access 2002 je verzija koja je dizajnirana za rad s Windowsima 95, 98/NT i XP, i stiže u okviru paketa Microsoft Office XP Professional. Ova verzija Access-a ne raditi na 16-bitnim verzijama Windowsa (Windows 3.x). Access omogućuje skupljanje, slaganje i organizovanje podataka kao i stvaranje izvještaja koji vode do poslovnih odluka. Glavne funkcionalne mogućnosti Access-a su sledeće:

- Unos podataka direktno u bazu podataka ili uvoz podataka iz drugih programa.
- Sortiranje, indeksiranje i organizacija podataka na način


Sadržaj:

1. UVOD 3
1.1 BAZE PODATAKA - ACCESS 3
1.2 OSNOVNI ELEMENTI KREIRANJA BAZA U ACCESS-U 4
1.2.1 TABELE 4
1.2.2 FORME 5
1.2.3 UPITI 6
1.2.4 IZVEŠTAJI 6
2. ZADATAK 8
2.1 OSNOVNE KARAKTERISTIKE APLIKACIJE 8
2.1.1 ULAZNI PODACI APLIKACIJE 8
2.1.2 INTERAKTIVNI RAD 8
2.1.3 ŠTAMPANI IZVEŠTAJI 9
2.2 ANALIZA I ZRADA APLIKACIJE 9
2.2.1 Relacioni model podataka 10
2.2.2 Izrada tabela 14
2.2.3 Izrada formi, upita i izveštaja 16
2.2.4 Izrada switchboarda 20
2.2.5 Moduli i VBA 22
3. ZAKLJUČAK 27
4. Literatura

LITERATURA

[1] Branislav Lazarević, Zoran Marijanović, Nenad Aničić, Slađan Babarogić, Baze podataka, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2004.

[2] Pavle Mogin, Ivan Luković, Miro Govedarica, Principi projektovanja baza podataka, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2000.

[3] Alison Balter, Microsoft Office Access 2003., Kompjuter biblioteka, 2004.

[4] Efraim Turban, Ephraim Mclean, James C. Wetherbe, Informaicona tehnologija za menadžment, John Wiley & Sons Inc., 2002.

[5] Brian K. Williams, Stacey C. Sawyer, Using Information Technology, Technology Education, 2005.

[6] Pavle Mogin, Ivan Luković, Principi baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996.

[7] Mikanović, R.S., Osnove upravljanja relacionim bazama podataka, Microsoft Office Access 2000.

[8] Info svijet, Baze podataka – osnove programiranja, Free anonima, 2000.

[9] Simić, R., Baze podataka, Viša poslovna škola, Beograd, 2001.
Referentni URL