Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Troškovi u funkciji uspostavljanja i korištenja kapaciteta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz finansija.

Proces reprodukcije kao uslov podmirenja potreba čovjeka odvija se u vidu interakcije elemenata proizvodnje: radne snage, sredstava za rad i predmeta rada. Ovi elementi se ulažu u proces reprodukcije kao određeni upotrebni kvaliteti i kao ekonomske vrijednosti. Nad njihovim upotrebnim kvalitetima odvijaju se promjene u pravcu preobražaja materijala u novi proizvod i gubljenja njihovih prvobitnih karakteristika. Istovremeno se odvijaju i preobražaji ekonomskih vrijednosti ovih elemenata, koji se ispoljavaju kao prenošenje vrijednosti sredstava za proizvodnju na novi proizvod i stvaranje nove vrijednosti, djelovanjem radne snage kao specifičnog elementa proizvodnje.
Trošak u preduzeču predstavlja vrijednosni izraz utrošenih elemenata reprodukcije.
U ekonomskoj teoriji i praksi glevna podjela troškova zasniva se na kriterijumu njihove zavisnosti od proizvodnog kapaciteta, odnosno dinamike njihovog korištenja. Pri promjeni stepena korištenja kapaciteta, troškovi reprodukcije različito se ponašaju. Tako jedan dio troškova ne reaguje tj. ne mijenjaju se, dok se drugi dio mijenja s različitim stepenom zavisnosti od promjene obima proizvodnje.

SADRŽAJ


1. UVOD
2. TROŠKOVI U FUNKCIJI USPOSTAVLJANJA I KORIŠTENJA KAPACITETA..............3
2.1. FIKSNI TROŠKOVI................................................................................................................4
2.1.1. APSOLUTNO FIKSNI TROŠKOVI..................................................................................4
2.1.2. RELATIVNO FIKSNI TROŠKOVI..................................................................................6
2.2. VARIJABILNI TROŠKOVI...................................................................................................7
2.2.1. PROPORCIONALNI VARIJABILNI TROŠKOVI..........................................................8
2.2.2. PROGRESIVNO VARIJABILNI TROŠKOVI...............................................................10
2.2.3. DEGRESIVNO VARIJABILNI TROŠKOVI..................................................................13
3. ZAKLJUČAK
Referentni URL