Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijsko trziste
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz finansija.

Pojam i podela finansijskog tržišta

Finansijsko tržište je organiyovani tržišni prostor na kome se sustreću ponuda i tražnja finansijsko-novčanih sredstava.
Prema predmetu poslovanja finansijsko tržište se može podeliti na:

- novčano tržište
- devizno tržište
- tržište kapitala

Novčano tržište predstavlja tržište na kome se trguje slobodnim novčanim sredstvima i kratkoročnim hartijama od vrednosti.
Devizno tržište je tržište na kome se trguje devizama. Na njemu se formira devizni kurs na osnovu ponude i tražnje.
Tržište kapitala je mesto na kome se trguje kapitalom, odnosno novcem koji može da se plasira na duže rokove i dugoročnim hartijama od vrednosti.

SADRŽAJ

1. Pojam i podela finansijsog tržišta 3
2. Tržište kapitala 4
2. 1. Investiciono tržište 4
2. 2. Hipotekarno tržište 5
2. 3. Tržište hartija od vrednosti 5
3. Novčano tržište 6
3. 1. Lombarno tržište 6
3. 2. Eskontno tržište 7
3. 3.Tržište hartija od vrednosti 7
4. Devizno tržište 8
5. Hartije od vrednosti na finansijskom tržištu 9
Izveštaj banke intesa 11
Literatura 14
Referentni URL