Uticaj odlučivanja menadžera na uspešno poslovanje u preduzeća – metodologija naučnog

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Autor1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,299
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Uticaj odlučivanja menadžera na uspešno poslovanje u preduzeća – metodologija naučnog
U V O D


Ovaj rad baziram na utvrđivanju načina i brzine odlučivanja menadžera i uticaj na efikasno poslovanje u preduzeću. Na osnovu informacija dobijenih iz slučajno izabranih uzoraka, donosim zaključke o karakteristikama odlučivanja menadžera i njihovom uticaju na efikasno poslovanje u preduzeću. Ova tema treba da omogući da se u ovoj oblasti prikažu mogućnosti menadžmenta i novih metoda koje utiču na nivo odlučivanja i menadžerov uticaj na efektivnost i efikasnost poslovanja u preduzeću. Pomoću ovog istraživanja i primenom rezultata do kojih sam došao menadžeri u Republici Srpskoj trebali bi da budu uspešniji u poslovanju.

Menadžeri donose različite odluke u različitim situacijama. Različite odluke zahtevaju različit nivo istraživanja. Pri tome nivo raspoloživih informacija varira u zavisnosti od karaktera odluke. Odsustvo iskustva (informacija o prošlosti), odluke čini mnogo manje izvesnim. Na primer, odluka o ulasku na novo tržište zahteva mnogo više vremena nego odluka o nastavku operacija na penetriranom tržištu.
Za klasifikovanje odluka obično se koriste dva kriterijuma. Prvi kriterijum je nivo predvidivosti odluke. Prema ovom kriterijumu odluke se dele na: programirane i neprogramirane. Drugi kriterijum je karakter statističke sredine. Prema ovom kriterijumu odluke se dele na: odluke u uslovima izvesnosti, odluke u uslovima rizika i odluke u uslovima neizvesnosti. Programirane odluke su odluke koje se formulišu u skladu sa određenim običajima, pravilima ili postupcima. Svaka organizacija ima eksplicitno ili implicitno formulisane politike koje olakšavaju donošenje odluka u ponavljajućim okolnostima ograničavajući ili eliminišući određene alternative. Programirane odluke ograničavaju slobodu izbora pošto organizacija, umesto pojedinca, odlučuje o tome šta treba da se uradi. Međutim, programirane odluke oslobađaju vreme za neprogramirane odluke. Politike, pravila ili postupci na osnovu kojih se donose programirane odluke oslobađaju vreme za rešavanje drugih (i važnijih) problema.
Upravljačka tehnologija kao splet metoda i postupaka treba svesno da omogući uticaj na događaje u preduzeću i njegovom okruženju. Zadatak odlučivanja je da u promenama očuva red, a u redu promene. Pri ovome, osnovno je, da upravljačka tehnologija svojom koncepcijom nastoji da pretvori zahteve okruženja u ciljeve preduzeća.

1. METODOLOŠKI PRISTUP


1.1. Definisanje i opis predmeta (problema) istraživanja:


a). Definisanje problema

Izvršiću kompleksno istraživanje odlučivanja menadžera. Mnogi naučnici i menadžeri su ustanovili da odlučivanje menadžera olakšava efikasnije i efektivnije poslovanje. Ovim istraživanjem želim da dokažem koliko je to uspešno u privredi Republike Srpske. Radi toga je korisno rasčlaniti proučavanje odlučivanja na: programirano i neprogramirano odlučivanje, intuitivno odlučivanje, okolnosti u kojima se odlučuje, činioce koji utiču na odlučivanje i na modele i tehnike odlučivanja. Ovaj se okvir koristi i proverava mnogo godina. Iako postoje različiti načini odlučivanja u preduzeću, većina autora je usvojila danas ovaj ili sličan okvir, čak i nakon eksperimentisanja sa alternativnim načelima. Jedan od najvećih naučnika iz ove oblasti Anri Fajol, je smatrao da su menadžeri potrebni svim organizacijama, da se nečija potreba za menadžerskim veštinama povećava sa njegovim usponom na lestvici hijerarhije u organizaciji i da se menadžment može predavati i učiti. On je govorio da menadžeri planiraju, organizuju, zapovedaju, koordiniraju i kontrolišu i da ove funkcije čine ciklus
menadžerskog posla. Pri planiranju menadžeri prognoziraju, prave planove i budžete i predviđaju događaje u budućnosti, što bolje mogu. Pri organizovanju, menadžeri obezbeđuju organizacionu strukturu i osoblje koje će zaposliti u određenom preduzeću. On je koristio termin “zapovedati” da bi opisao posao kojim se neka aktivnost počinje. Koordinirati je kod njega značilo usklađivati napore kako bi se aktivnosti na ispunjenju ciljeva preduzeća integrisale. Kontrola je bila funkcija kojom se merila stvarna
uspešnost poslovanja u odnosu na planiranu.

b). Predmet istraživanja

Predmet ovog istaživanja je uticaj odlučivanja menadžera na uspešno poslovanje u preduzeću. Pri određivanju predmeta ovog istraživanja pošao sam od značaja i uloge menadžera i njegovog odlučivanja. Istraživanjem želim dokazati koliki iticaj ima odlučivanje menadžera na uspešno poslovanje u Republici Srpskoj. Dosadašnja literatura nije odredila tačan odnos, koliki uticaj ima odlučivanje menadžera na efikasnije poslovanje. Ovim istraživanjem želim popuniti ovu prazninu kako bi smo došli do novih saznanja.1.2. Pregled vladajućih stavova i literature u području istraživanja sa
navođenjem literature koja je konsultovana.


Pri samom poimanju i definisanju menadžmenta suočavamo se sa puno problema. Neki od tih problema su semantičke i leksičke prirode tj. pod istim pojmom podrazumevaju se različiti sadržaji. U litetaturi na zapadu izraz “menadžment” javlja se u tri značenja i to kao: organizacija, upravljanje i rukovođenje. Samo tumačenje i objašnjenje je u većini slučajeva, među naučnicima, različito. Frederik Vilsnou Tejlor tumači menadžment kao skup metoda koje su kasnije razvijene od Anrija Fajola i njihovih sledbenika. Termin menadžment (u originalu Management) u prvom periodu proučavanja organizacije u SAD-u, označava se u organizacionoj literaturi kao Scientific Management (naučno upravljanje, naučno rukovođenje, naučna organizacija rada). Savremeni menadžment naglašava važnost odlučivanja menadžera.

1.3. Obrazloženje potreba istraživanja

Savremeni menadžeri, znaju da motivišu zaposlene, koordiniraju i povezuju različite individue, bilo da se nalaze u proizvodnji, uslugama ili nekim službama. Savremeni menadžer, mora da se trudi da u nemilosrdnoj konkurenciji postane najuspešniji ili kako to kaže jedan od najuspešnijih menadžera svih vremena Džek Velč ”Mora biti prvi ili drugi u oblasti ili će nestati”. Savremeni menadžer se fokusira na odlučivanje u skladu sa promenjivim okruženjem i zahtevima konkurencije.

1.4. Cilj istraživanja sa naglaskom na rezultate koji se očekuju:

Ovim istraživanjem želim da upotpunim naučno saznanje o uticaju odlučivanja na uspešno poslovanje u preduzeću. Istraživanjem želim dokazati da odlučivanje menadžera uveliko utiče na efikasnije poslovanje preduzeća. Na ovaj način ponudiću odgovore na brojna pitanja vezana za odlučivanje menadžera, ali i na različite značaje aktuelnih menadžera. Razlog tome je činjenica da su menadžment i menadžeri nesumnjivo ključni činioci ekonomskog razvoja i najvažniji ekonomski resurs svake države. Kvalitetni menadžeri i njihovo odlučivanje su izvor konkurentske prednosti jednog preduzeća u odnosu na drugo, osnovni pokretači razvoja, ukratko, najvažniji i najkvalitetniji resurs savremenih preduzeća.

- Naučni cilj ovog istraživanja je da izvrši naučnu deskripciju odlučivanja menadžera, što treba da da doprinos u razvoju naučnih saznanja iz oblasti menadžmenta. U ovom istraživanju takođe želim utvrditi nivo naučnog saznanja o brzini odlučivanja menadžera i njegov uticaj na nivoe menadžmenta. Naučna opravdanost ovog istraživanja je nesumnjiva, jer se radi o još nedovoljno istraženim, utvrđenim i proverenim naučnim saznanjima o uticaju odlučivanja na efektivno i efikasno poslovanje u preduzeću.

- Stručni cilj istraživanja se sastoji u tome što će pomoću prezentiranog istraživanja biti lakše i organizovanije raditi menadžeru na rukovođenju preduzećem. Stručna opravdanost ovog istraživanja je takođe neosporna, pošto će se očekivanim naučnim doprinosima uticati na efikasnije rešavanje organizacije upravljanja, poslovnosti i efikasnosti u preduzetništvu.

1.5. Hipoteze:

Kao što sam već istakao, u ovoj magistarskoj tezi izvršiću kompleksno istraživanje radi novog naučnog saznanja o tome koliki uticaj ima odlučivanje menadžera na uspešno poslovanje u preduzeću. Brzina i umešnost odlučivanja su osnovni princip od koga polazim pri postavljanju hipoteza u ovom istraživanju. Istraživanjem dokazujem korelaciju između načina odlučivanja menadžera u preduzeću kao ulazna - nezavisna višedimenzionalna promenjiva i oblika menadžmenta preduzeća kao izlazna promenjiva. Imajući u vidu rezultate dosadašnjih istraživanja i teorijske zaključke kod nas i u svetu, koji govore da nije utvrđen uticaj odlučivanja menadžera na uspešno poslovanje u preduzeću smatram da je takav pristup ispravan i sa naučnog i sa praktičnog stanovišta.

U ovom istraživanju želim da proverim sledeće hipoteze:

1.5.1. Opšta hipoteza:

Ljudi na rukovodećim mestima u preduzećima imaju različit pristup prema odlučivanju, kao posledicu individualne psihologije, obrazovanja, kulture sredine u kojoj se razvijaju i rade.

1.5.2. Posebne hipoteze:

- Postoji razlika u zahtevima koji se postavljaju pred menadžere u njihovom menadžment radu, koji se odnose na predmet odlučivanja;

- Postoji visoka korelacija između odlučivanja menadžera i ekonomske efikasnosti u preduzeću;

- Moguće je rangiranje odlučivanja menadžera po važnosti i istražiti korelaciju između tih struktura;

- Permanentne promene posebno u oblasti menadžmenta, iziskuju permanentno sticanje znanja i razvijanje sposobnosti menadžera, kako bi njihova ukupna aktivnost primereno odgovorila na sveukupnost promena.

1.6. Metode rada

Kao najcelishodnija metoda s obzirom na tip istraživanja koji ću primeniti može se smatrati opravdanim opredeljenje za sledeće osnovne istraživačke metode: analizu i analogiju, klasifikaciju, indukciju i opštu i statističku naučnu metodu i metodu modelovanja.

Ove metode ću upotrebiti zato, što daju saznajnu vrednost putem kvantitativne određenosti na bazi kvalitativnih pokazatelja svih masovnih pojava koje će biti zastupljene u ovom radu. Na osnovu naučne obrade prikupljenih podataka moguće je formirati naučni stav, doneti mišljenje i dati postavku o postojećem i mogućem ili očekivanom budućem stanju sistema. Organizaciju istraživanja realizovaću kroz uobičajene faze i to: pripremu istraživanja, koncipiranje metodologije istraživanja, projektovanje i izradu instrumenata i postupaka istraživanja, realizaciju istraživanja (planiranje istraživanja, organizovanje realizacije istraživanja, izbor učesnika u istraživanju, izvođenje istraživanja i dr.) radi prikupljanja neophodnih podataka, a zatim kroz obradu podataka i najzad finalni rad uz pomoć određenih podataka.

1.6.1. Posebne naučne metode

Na osnovu postavljenih osnovnih ciljeva, zadataka i izučavanja predmeta istraživanja a da bi dobio naučno saznanje koristiću sledeće analize:

- strukturalnu analizu, kao metoda otkrića same strukture relevantnih
činjenica, tj. podela ovog rada da bi se dobila jasna predstava,

- funkcionalnu analizu, kao metod ili postupak otkrića međusobnih zavisnosti i odnosa činilaca kroz statističke i dinamičke procese delovanja, kvalitativne i kvantitativne forme odnosa,

- komparativnu analizu kao metod ili postupak strukturalne, funkcionalne istovetnosti ili različitosti elemenata ili pojava u otkriću naučnih zakonitosti,

- genetička analiza kao metod ili postupak čiji je cilj otkriće opštih promena i njihovog razvoja na bazi funkcionalne zavisnosti činjenica u svojoj posebnosti i opštosti.

1.7. Naučna i stručna opravdanost istraživanja

Svaka nauka, pa i nauka o menadžmentu, sadrži tri postulata i to: da opisuje pojave, da tumači pojave i da stečena znanja koristi za predviđanje budućeg ponašanja menadžmenta i uspešnosti preduzeća. Naučno i stručno je opravdano svako istraživanje koje jedan opis pojave u preduzeću prevodi u saznanje o postojanju zakonitosti u relacijama promenjivih pojava koje se posmatraju. Ta saznanja koja se dobijaju mogu da posluže u praksi i u istraživanju o odabiranju uzorka uspeha, odnosno neuspeha preduzeća. Istraživanjem ću nastojati utvrditi stepen uticaja nivoa menadžmenta na efikasno poslovanje u preduzeću.

1.8. Karakteristike regije Doboj

Na području Republike Srpske, registrovano je oko 8.000 preduzeća, banaka i drugih privrednih subjekata odnosno pravnih lica koja obavljaju poslovnu delatnost.
Regija Doboj jedna je od pet regionalnih privrednih oblasti u Republici
Srpskoj. Prostorno, obuhvata teritoriju osam opština na severu Republike
Srpske i to: Doboj, Brod, Šamac, Derventu, Petrovo, Modriču, Vukosavlje i Teslić. Područje regije Doboj se prostire na 3007 km2 što čini 12% od ukupne površine Republike Srpske. Na ovom području smešteno je 255 naseljenih mesta sa preko 241.550 stanovnika (80 stanovnika/km2), što predstavlja 17% ukupnog stanovništva Republike Srpske. Na području regije registrovano je
4305 (2538 privatnih ili 59%) preduzeća (18% od broja preduzeća u Republici
Srpskoj) i preko 6570 samostalnih radnji.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
01:44 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Usmerenost na korisnike na principu menadžmenta kvaliteta hotela Hyatt Dzemala 0 2,168 17-08-2011 07:15 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Razvojot na kulturniot turizam kako del od opštestvenata kohezija na republika makedo profesorXXX 0 1,619 27-05-2011 03:04 AM
zadnja poruka: profesorXXX
  Etično poslovanje i strategija financiranja organizacija utemeljenih na konceptu ekon profesorXXX 0 1,350 25-05-2011 08:22 AM
zadnja poruka: profesorXXX
  Uputstvo za izradu seminarskog rada - Na temu Teorija i metodologija socijalnog rada Dzemala 0 2,528 07-04-2011 01:19 AM
zadnja poruka: Dzemala
  Poslovna komunikacija i karakteristike menadzera Dzemala 0 2,264 26-02-2011 02:57 PM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: