Sve o HTML-u

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
Jovica
Unregistered

 
Poruka: #1
Sve o HTML-u
STRUKTURA HTML STRANICE

<HTML> - tag koji služi da se obeleži deo teksta (koda) koji je pisan u HTML-u, jer je predviđeno da se HTML kombinuje i sa drugim jezicima. Ovaj tag ima zatvarajući tag i nema atribute.

<HEAD> - tag služi da obeleži zaglavlje jedne HTML stranice. Tu se postavljaju informacije o stranici, kao što su informacije o autoru, kodnom rasporedu, naslovu, opisu, ključnim rečima ...
Ovaj tag ima zatvarajući tag i nema atribute.

<BODY> - tag služi da obeleži deo koda koji se odnosi na prikaz stranice u browseru.
Ima zatvarajuću tag i atribute:
BACKGROUND - vrednost ovog atributa je putanja do slike koja će biti postavljena kao pozadina cele stranice. Ukoliko su ove slike manje od površine stranice, one će se na njoj ređati umnožene jedna do druge.
BGCOLOR - vrednost je boja (heksadecimalni broj) koju želimo za pozadinu stranice
TEXT, LINK, VLINK, ALINK – određuju boje redom za elemente:
LEFTMARGIN, TOPMARGIN – određuju koliko piksela će biti udaljen ispis stranice od leve gornje ivice prozora, gde se ona prikazuje.

Ukoliko se ovi atributi izostave, biće postavljene osnovne – default vrednosti definisane u samom browseru.

<TITLE> - tag dodeljuje ime nekoj stranici.
Ima zatvarajući tag i nema atribute.


<META> - tag je specijalan tag, koji ima neograničenu primenu. Preko njega definišemo razne parametre stranice.
Nema zatvarajući tag i ima atribute:
HTTP-EQUIV ili NAME - definišu naziv parametra.
CONTENT - definiše vrednost parametra.PRIMERI:

<META NAME=”keywords” CONTENT=”HTML, tag, vezbe”>
- zadavanje ključnih rači na koje će “reagovati” servis za pretragu

<META NAME=”description” CONTENT=”Multimedijalni sistemi i servisi - vezbe”>
- zadavanje opisa na koje će “reagovati” servis za pretragu

<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”5”>
- zadavanje osvežavanja prikaza stranice nakon 5 sekundi

<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”5; url=http://www.tf.zr.ac.yu”>

- zadavanje promene prikaza stranice koji će se nakon pet sekundi zameniti stranicom čiji je URL naveden

<META NAME=”author” CONTENT=”Maja Ivanovic”>
- zadavanje informacije o autoru stranice

TAGOVI ZA FORMATIRANJE TEKSTA

<BR> - tag break lomi tekst, odnosno omogućava prelaz linije teksta u novi red.

da bi postavili razmake (space karakter) koristi se specijalan kod &nbsp; non breaking space.
Specijalni kodovi se koriste veoma retko. Njihov osnovni oblik je: &ime_koda;
- za <, > koristimo &lt; less then , &gt; greater then
- &reg; ® Registred Trademark
- &copy; © Copyright
- &trade; ™ Trademark
- &amp; & ampersand
- &quot; '' dupli navodnik.

<P> - označava početak pasusa. Ima svoj zatvarajući tag koji nije obavezan, ali zbog standarda koji se odnosi na pravila poželjno je da se navodi i zatvarajući deo.
atributi: ALIGN sa vrednostima: left, right, center.

<B> - oznaka za tekst koji će biti ispisan u browseru masnim (bold) slovima. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<U> - oznaka za podvučeni tekst. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<I> - oznaka za italik (kurzivna) slova. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<STRIKE> - tekst će biti precrtan po sredini. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<BIG>, <SMALL> - služe da se deo teksta ispiše za jedan stepen većim ili manjim fontom. Imaju zatvarajući tag i nemaju atribute.

<SUP>, <SUB> - služe da se deo teksta ispiše kao eksponent-superscript, odnosno index-subscript. Imaju zatvarajući tag i nemaju atribute.

<MARQUEE> - ovim tagom postiže se da se tekst pokeće (scroll), po parametrima u atributima. Ima sledeće atribute:
ALIGN- vrednosti su: top, middle, bottom.
BEHAVIOR- vrednosti su: scroll, slide, alternate. Pokazuje na koji će se način tekst kretati na stranici.
-scroll- tekst će početi ispis na jednoj strani i kompletno nestati na drugoj.
-slide- tekst će početi ispis na jednoj strani i zaustaviti se kada dođe na drugi.
-alternate- tekst će se kretati tamo-amo od jedne ivice do druge i nazad.
BGCOLOR - vrednost je heksadecimalni kod boje pozadine, gde se tekst kreće.
DIRECTION - vrednosti su: left, right. Definiše sa koje strane će se započeti kretanje teksta.
HEIGHT , WIDTH - vrednosti se iskazuju u pikselima ili procentima. Definišu veličinu površine za kretanje teksta .
HSPACE , VSPACE - vrednost se izražava u pikselima. Definiše prostor, oko površine za kretanje teksta koja treba da je slobodna od ostalih elemenata na web stranici.
LOOP - vrednost označava koliko će se puta tekst pokrenuti iz početka. Vrednost – 1 znači da će se tekst pokretati neograničen broj puta.
SCROLLAMOUNT - vrednost se izražava u pikselima. Definiše veličinu jednog koraka u pomeranju teksata.
SCROLLDELAY - definiše vreme u milisekundama, za koliko će se izvršiti jedan korak pomeranja teksta.

<NOBR> - tekst se neće prelomiti u više linija. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<CENTER> - tag za centralno poravnanje. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<HR> - ovaj tag nema zatvarajući tag i nije u pravom smislu tag za formatiranje teksta. Ovaj tag je najjednostavniji način za ispisivanje horizontalne linije i ima atribute:
SIZE - vrednost se daje u pikselima i određuje debljinu crte.
WIDTH - vrednost se daje u pikselima ili u procentima. Ukoliko se izostavi linija će se ispisati u maksimalnoj dužini.
ALIGN - vrednosti su: left, right, center. U zavisnosti od vrednosti crta će biti pozicionirana levo, desno ili u sredini.
COLOR - vrednost je heksadecimalni kod boje.

<H1> ,<H2> ,<H3>... - ova serija tagova služi za ispis naslova ili podnaslova teksta. Tekst će biti ispisan sa praznim redom iznad i ispod. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<UL>, <LI> - unordered list, list item, <UL> ima zatvarajući tag, a drugi<LI> nema.
Atributi:
TYPE- vrednosti: disc, circle, square... u zavisnosti od oblika koji želimo da se iscrta na početku svake stavke.

<OL>, <LI> - ordered list, ovi tagovi će numerisati listu. < OL > ima zatvarajući tag, a drugi<LI> nema.
Atributi:
TYPE - vrednosti : “A”
“a”
“I”
“i”
“1”

START - određuje od kog broja ili slova počinje ispis na početku reda.

<DL>,<DT>,<DD> - služe za definicione liste. Imaju zatvarajuće tagove.

<PRE> , <LISTING> - ovaj tag dozvoljava da se tekst u browseru ispiše kao što smo ga prelomili po linijama u kodu, biće ispisan sa linijama čija su slova fiksne širine.
Atribut može biti: WIDTH- koji izražava broj slova nakon kojeg će tekst biti prenet u sledeći red. Ima zatvarajući tag.

<FONT> - ima zatvarajući tag i atribute:
FACE - određuje tip fonta. Vrednost treba da sadrži imena fontova koji se nalaze na većini računara (sistemski fontovi). Vrednost može biti i više fontova čija imena se odvajaju zarezom. U tom slučaju tekst će se ispisati u browseru onim fontom na koji se prvo naiđe u tom nizu, a koji je browser našao instaliran na klijentskom računaru. Ostali fontovi bi trebali da se prikazuju pomoću grafičkih elemenata.
SIZE - određuje veličinu fonta. Vrednost 2 je defaultna veličina.
COLOR - vrednost je heksadecimalni kod boje, i daje boju slovima.
Kodni raspored se određuje preko META taga u zaglavlju stranice.
01:43 AM
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Jovica
Unregistered

 
Poruka: #2
RE: Sve o HTML-u
TAG ZA GRAFIKU NA STRANICI

<IMG> - ovim tagom se postavljaju slike (grafički elementi) na stranicu. Nema zatvarajući tag. Obavezno sadrži atribut:
SRC - u kom se nalazi putanja do lokacije gde je slika.
Rezoluciju slike prijavljujemo browseru preko atributa u <IMG> tagu:
WIDTH - širina slike u pikselima
HEIGHT - visina slike u pikselima
Izostavljanje ovih atributa produžiće vreme prikaza jedne stranice .
Posebne probleme pravi IE koji prvo prikaže stranicu sa neučitanim slikama, pri tom rezerviše sam generički prostor za svaku sliku. Međutim, kada učita sliku koja je veća ili manja od tih generičkih dimenzija, onda pravi novu preraspodelu elemenata na stranici, što deluje veoma haotično, naručito ako postoje velike disproporcije većeg broja slika.
Ubacivanjem ova dva atributa rešićemo ovaj problem i ubrzati prikaz stranice.
ALT- služi da se definiše alternativni tekst koji će se ispisati na prostoru gde treba da se iscrta slika, sve dok se ona ne pojavi. Isto tako ukoliko zadržimo strelicu miša iznad pojedine slike, posle nekoliko trenutaka pored strelice ispisaće se alternativni tekst. Pojedini servisi za pretragu Interneta, potražiće ovaj alternativni tekst u kodu.
BORDER - vrednost se izražava u pikselima i predstavlja širinu okvira oko slike. Ukoliko je vrednost 0 – okvira neće biti.
ALIGN - vrednosti su: left, right, top, texttop, middle, absmiddle, baseline, bottom, absbottom.
Slike se u tekst uklapaju kao da su i same tekstualni element. Na isti način kao i na tekst, na njih utiču tagovi <P> i <BR>. Uz pomoć ovog atributa moguće je sliku uklopiti tako da je tekst okružuje.
HSPACE, VSPACE - vrednost se zadaje u pikselima i određuje koliko će slika biti udaljena od samog teksta na stranici.

TAG ZA MULTIMEDIJALNE ELEMENTE

Multimedijalnim elementima na stranici se smatraju audio i video nosioci informacija.
<EMBED> - ovim tagom se postavljaju multimedijalni elementi na stranicu. Nema zatvarajući tag. Obavezno sadrži atribut:
SRC - u kom se nalazi putanja do lokacije gde je multimedijalni fajl.
WIDTH – podešavanje površine za prikaz multimedijalnog elementa.
HEIGHT - podešavanje površine za prikaz multimedijalnog elementa.
PLAY_LOOP – određuje da li će se po završetku multimedija pokrenuti ispočetka. Vrednosti mogu biti true ili false.
CONTROLS – omogućava prikaz kontrola za upravljanje multimedijom. Vrednosti mogu biti true ili false.
AUTOSTART – određuje da li će se multimedija automatski startovati po učitavanju stranice. Vrednosti mogu biti true ili false.
TAGOVI ZA FORMATIRANJE TABELE

Tabele su veoma važan element u dizajnu stranice. Bez njih u HTML kodiranju ne bi bilo moguće raspoređivati tekstove i slike po celoj površini stranice. Osmišljavanje dizajna stranice u HTML - u često se svede na kreiranje tabele.
Svaka tabela ima najmanje jedan red (vrstu) i najmanje jednu ćeliju.
Ćelija je osnovni i najmanji elemenat jedne tabele.
Osobine, odnosno izgled jedne tabele se u HTML kodu zapisuju preko tri taga:
<TABLE>
<TR>
<TD>
sva tri taga moraju biti zastupljena u svakoj tabeli, i sva tri taga imaju atribute i zatvarajuće tagove.
Sa <TABLE> definišemo tabelu.Tabela se definiše red po red, od gore na dole, a svaki red se označava sa <TR> - table row. A u okviru svakog reda definišu se ćelije sa leva na desno, preko taga <TD> - table data.

<TABLE> ima sledeće atribute:
BORDER - služi da označi debljinu linije kojom se iscrtava tabela. Default vrednost je 0, što znači da tabela neće imati okvir.
CELLSPACING - označava razmak između ćelija izražen u pikselima.
CELLPADDING - definiše koliko će piksela sadražj ćelije biti udaljen od unutrašnjeg zida ćelije.
WIDTH - izražava se u pikselima ili procentima. Tabela se smešta ili na širinu celog prozora browsera ili u ćeliju neke druge tabele.
HEIGHT - upotreba ovog atributa se ne preporučuje, jer izaziva probleme u prikazu tabele, a često bude jednostavno ignorisan.
ALIGN - horizontalno poravnanje tabele. Vrednosti su: left, right, center.
VALIGN - vertikalno poravnanje tabele. Vrednosti su: top, bottom. Veoma retko se koristi.
BGCOLOR – heksadecimalni kod boje. Preporučuje se zadavanje boje pozadine po ćelijama, jer ovako zadata boja se interpretira na različito u browserima.
BORDERCOLOR - kod boje okvira tabele. Specifičan je za IE.
BORDERCOLORLIGHT - zadaje boju svetlije senke okvira tabele.IE
BORDERCOLORDARK - zadaje tamnije senke okvira tabele.IE
BACKGROUND - zadaje sliku kao pozadinu neke ćelije, vrednost je putanja do slike.
FRAME - vrednosti: void, above, below, hsides, lhr, rhs, vsides, box. Zadavanjem ovih vrednosti uključuje se ili isključuje prikaz linija okvira tabele.
RULES - vrednosti: none, basic, rows, cols, all. Zadavanjem ovih vrednosti uključuje se ili isključuje prikaz poprečnih linija tabele.

<TR> - zadavanje atributa kod ovog taga označava zadavanje osobina ćelijama koje su smeštene u taj tag. Označava formiranje reda (vrste) u tabeli.
ALIGN - zadaje horizontalno poravnanje za ćelije unutar taga. Vrednosti su: left, right, center.
VALIGN - zadaje vertikalno poravnanje za ćeliju unutar taga. Vrednosti su: top, middle, bottom.
BGCOLOR – heksadecimalan kod boje pozadine reda ćelija u tabeli.
BORDERCOLOR – heksadecimalan kod boje okvira reda ćelija u tabeli.
BORDERCOLORLIGHT
BORDERCOLORDARK
<TD> - tag koji opisuje ćeliju.
ALIGN - zadaje horizontalno poravnanje. Vrednosti su : left, right, center.
VALIGN - zadaje poravnanje za ćeliju. Vrednosti su: top, middle, bottom.
WIDTH - širina ćelije u pikselima ili procentima. Ovaj atribut spada u red onih koji prave probleme prilikom interpretiranja.
NOWRAP - nema vrednost. Znači da će tekst ostati u jednom redu bez obzira na širinu ćelije. Bez obzira na širinu u atributu ćelija će se raširiti tako da ceo tekst stane u jedan red.
COLSPAN - spaja zadati broj ćelija u koloni u jednu ćeliju.
ROWSPAN - spaja zadati broj ćelija u redu u jednu ćeliju.
BGCOLOR – heksadecimalni kod boje za pozadinu ćelije.
BACKGROUND - zadaje sliku pozadine ćelije. Ne preporučuje se!
BORDERCOLOR - heksadecimalni kod boje za okvir ćelije.
BORDERCOLORLIGHT
BORDERCOLORDARK

<TH> - isti je kao i <TD>, jedino će tekst u njemu biti ispisan podebljanim slovima.

Prilikom kreiranja stranica, često se pojavi potreba za pravljenjem tabele koja ima složeniju strukturu. Ukoliko tabela ima manje ćelija od proizvoda broja kolona i broja redova, smatra se složenom.
Pravljenje složenih tabela se postiže primenom atributa COLSPAN i ROWSPAN u <TD> tagu.
HTML nema naredbu za crtanje veratikalne crte. Postoji potreba da se recimo kolone teksta odvoje vertikalnom crtom. To je efekat koji se postiže preko upotrebe tabele.
01:44 AM
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Jovica
Unregistered

 
Poruka: #3
RE: Sve o HTML-u
TAGOVI ZA FORMULAR

Jedna od važnih prednosti interneta nad drugim medijima je interaktivnost. Osnovni i najpopularniji način da se od posetioca sajta pokupe informacije su formulari (obrasci).
Formulari su neizbežan način da se od posetioca sajta pokupe neke informacije. Ti pokupljeni podaci se obično prosleđuju u program na web serveru koji ih dalje obrađuje ili na osnovu njih preduzima neke akcije.
Nekoliko najpopularnijih primena formulara na on-line stranicama: upis na mailing liste, upis u knjige gostiju, ankete, glasanja, autorizacije (unos user name i password podataka), porudžbenice, upiti za pretraživanja ....

<FORM> - definiše deo koda u kojem dalje definišemo elemente formulara.
Atributi:
ACTION - definiše lokacju programa na serveru koji će podatke iz formulara primiti.
NAME - dodeljuje naziv formularu.
METHOD - postoje dva protokola kojima se podaci iz formulara prosleđuju programu na serveru – POST i GET - zadaju se na osnovu toga kako ih web aplikacija prima.
Elementi formulara – imaju svi sledeće atribute:
NAME - dodeljuje se ime elementu kako bi se vodio podatak iz tog elementa.
VALUE - zadajemo vrednost elementima.
Elementi korisničkog interfejsa koji se koriste na stranicama formularima:

tekst polje (textbox) – služi da se unese tekst u jednom redu.
Zadaje se preko <INPUT> taga sa atributom TYPE=”text”.
Veličinu polja određujemo SIZE atributom, a atributom MAXLENGTH najveću moguću dužinu unetog teksta. Obe vrednosti se zadaju u broju karaktera.

password polje – ima iste atributa kao tekst polje samo što se ovde tekst
prikazuje zvezdicama.

checkbox – služi za nezavisnu selekciju po logičkom principu da ili ne.
Zadaje se preko <INPUT> taga sa atributom TYPE=”checkbox”.
Atribut CHECKED dodajemo u polje koje hoćemo da je unapred čekirano.

radio button – dugme definišemo preko <INPUT> taga i atributa TYPE=”radio”.
Grupu dugmića definišemo tako što se zada više ovih <INPUT> tagova i u svima njima atribut NAME sa vrednošću. Za svaki dugmić se može posebno zadati value preko atributa VALUE. Preko atributa CHECKED zadajemo koji će dugmić biti unapred selektovan. Podatak koji se šalje biće vrednost atributa VALUE čekiranog dugmića.

file – ovaj elemenat ima unapred definisano tekst polje u sprezi sa tasterom
BROWSE. Klikom na taster otvara se standardan dijalog za odabir nekog fajla, kada se fajl odabere, njegova putanja se nađe u tekst polju. Putanja se može i direktno unositi u ovo polje.
Zadaje se preko <INPUT> taga sa atributom TYPE=”file”.

dugmad (button) – ima tri osnovne namene koje se zadaju preko atributa
TYPE u <INPUT> tagu.
TYPE=”submit”- definiše dugme za slanje sadržaja iz formulara.
TYPE=”reset”- dugme za vraćanje podataka iz formulara na inicijalne
vrednosti.

slika – ukoliko u <INPUT> tagu, zadamo atribut TYPE=”image”, možemo
preko atributa SRC dodati putanju slike koju želimo da bude umesto
dugmića.

textarea – koristi se za više redni tekst. Zadaje se tagom <TEXTAREA>. Ima zatvarajući tag. Atribut COLS definiše širinu, a ROWS visinu tog polja izraženu u broju slova.
01:44 AM
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Jovica
Unregistered

 
Poruka: #4
RE: Sve o HTML-u
TAGOVI ZA FREJM

Frejmovi služe da se istovremeno u browseru prikaže više HTML fajlova. Moguće je podesiti dodatno i njihove osobine. Da bi se prikazali frejmovi potrebno je napraviti poseban HTML fajl. Karakteristika tog fajla je da nema <BODY> tag, jer se u njemu neće ispisivati ništa od onih elemenata koji su do sada spominjani (tabele, slike, tekst,...) . Sa ovim fajlom – zvaćemo ga frejm dokument – definiše se prikaz dva ili više drugih dokumenata (fajlova) istovremeno, odnosno definišu se frejmovi u browseru u kojem će se pojavljivati drugi dokumenti.
Pored frejm dokumenta potrebno je da postoje i fajlovi koji se trebaju postaviti po definisanim frejmovima.

<FRAMESET> - tag definiše grupa frejmova.Obavezno ima svoj zatvarajući tag.

Struktura frejm dokumenta:

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<FRAMESET>
...
</FRAMESET>
</HTML>

<FRAME> - definiše frejm pojedinačno, nema zatvarajući tag i uvek se nalazi u <FRAMESET> tagu. Grupa frejmova koja je definisana u <FRAMESET> tag u se opisuje pojedinačno frejm po frejm preko <FRAME> taga.
Prostor za frejm se određuje preko COLS i ROWS atributa.Oni se ne mogu naći zajedno u <FRAMESET> tagu. Vrednosti kojima se zadaje prostor za frejmove mogu se zadati na tri načina:
procentualno - frejm će se postaviti u širini zadatoj procentualno u odnosu na ukupan prostor za prikaz svih frejmova.
apsolutno - prostor za pojedini frejm izražen je u pikselima.
zadavanje prostora tako da on zauzme sav preostali prostor se postiže upisom *.

PRIMERI:
Za prvi frejm biće odvojeno 50 pixela, a za drugi sav preostali prostor. Frejmovi će biti po kolonama.
COLS=¨50,*¨
Za drugi frejm biće odvojeno 30% od celog postora, a sav preostali prostor je za prvi frejm. Frejmovi će biti u redovima.
ROWS=¨*,30%¨
Prvi frejm zauzeće 10 piksela, a drugi 30 % od celog prostora, a treći sav preostali prostor. Frejmovi će biti po kolonama.
COLS=¨10,30%,*¨

Atributi koji se koriste u <FRAME> tagu :
SRC – preko ovog taga se linkuje dokumenat koji želimo prikazati u tom frejmu.
NAME – zadaje se ime frejmu.
MARGINWIDTH – širina margine za pojedini frejm.
MARGINHEIGHT – visina margine za pojedini frejm.

SCROLLING – zadavanjem vrednosti yes, no ili auto zadajemo da li će se postavljati scroll barovi na frejmu.
NORESIZE – nema vrednosti. Ako ga postavimo neće biti moguće povećavati smanjivati prostor tog frejma.
FRAMEBORDER – između frejmova se postavlja linija, čiju debljinu zadajemo u pikselima. Vrednost 0 znači da ove linije nema. Upotrebljava se i u <FRAMESET> tagu i tada su mu vrednosti yes ili no.
FRAMESPACING – određuje prostor oko frejma izražen u pikselima.

Ponekad nije dovoljno da se frejmovi slože u kolone ili redove, nego je potrebna kombinacija kolona i redova.


To se postiže stavljanjem <FRAMESET> taga u drugi tzv. ¨ stariji¨ <FRAMESET> tag.
Taj stavljeni <FRAMESET> tag se posmatra kao tag <FRAME> i na isti način se za njega zadaje prostor u COLS i ROWS atributu starijeg <FRAMESET> taga.


PRIMERI_1:


<FRAMESET COLS=¨50%,50%¨>
<FRAME SRC=¨index1.htm¨>
<FRAMESET ROWS=¨50%,50%¨>
<FRAME SRC=¨index2.html¨>
<FRAME SRC=¨index3.html¨>
</FRAMESET>
</FRAMESET>PRIMERI_2:

<FRAMESET ROWS=¨50%,50%¨>
<FRAMESET COLS=¨50%,50%¨>
<FRAME SRC=¨index1.htm¨>
<FRAME SRC=¨index2.html¨>
</FRAMESET>
<FRAME SRC=¨index3.html¨>
</FRAMESET>

Postoji nekoliko rezervisanih imena koji se zadaju u TARGET atributu da bi se postigle sledeće varijante prikaza linkovanog sadržaja :
_blank - otvara link u novom neimenovanom prozoru.
_self - otvara sadržaj u prozoru sa kojeg je pozvan.
_parent - otvara sadržaj prethodno obrišući postojeću strukturu frejmova zadatu u
parent fremesetu, a umesto cele te strukture pojavljuje se linkovani sadržaj.
_top - otvara sadržaj prethodno obrišući postojeću strukturu frejmova zadatu u
glavnom frejm dokumentu, a umesto cele te strukture pojavljuje se linkovani
sadržaj.
01:45 AM
Citiraj ovu poruku u odgovoru
mucenica Nije na vezi
Junior Member
**

Poruka: 1
Pridružen: Oct 2009
Poruka: #5
RE: Sve o HTML-u
ljudi,imam problem.ukucala sam sve sta je potrebno,svaku formulu i na krjau nece da mi to sacuva onako kako treba.
sacuva,ali smao opet u tekstu koji sam do sada radila. ide <html> pa <head> pa <title> stavim naslov </title>
zatvorim ga,zatvorim head i html,ali opet ne moze da se normalno sacuva
do cega je to?
02:31 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,097
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #6
RE: Sve o HTML-u
pojasni malo bolje problem.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
03:05 AM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
goranbronx Nije na vezi
Junior Member
**

Poruka: 1
Pridružen: Feb 2010
Poruka: #7
RE: Sve o HTML-u
(23-10-2009 02:31 PM)mucenica piše:  ljudi,imam problem.ukucala sam sve sta je potrebno,svaku formulu i na krjau nece da mi to sacuva onako kako treba.
sacuva,ali smao opet u tekstu koji sam do sada radila. ide <html> pa <head> pa <title> stavim naslov </title>
zatvorim ga,zatvorim head i html,ali opet ne moze da se normalno sacuva
do cega je to?

mislim da trebas sacuvati kao .html
12:34 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
evoL1x
Unregistered

 
Poruka: #8
RE: Sve o HTML-u
kad pamtis moras staviti : File name - nesto.html
Save as type - All files
[Slika: 65376189.jpg]
11:26 AM
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Skoči na forum: