Strategijski menadžment

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Strategijski menadžment
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadzmenta proizvodnje.

Globalizacija predstavlja jednu od najaktuelnijih tema današnjice, ali ujedno i jednu od kontroverznijih tema. Ugledni britanski ekonomista i koautor jedne od najpoznatijih knjiga o globalizaciji Grejem Tompson je na jednom mestu napisao, da je "termin globalizacija okupirao centralno mesto u savremenim društvenim naukama". Te reči, kao i druge slične poruke - poput one Rolanda Robertsona o globalizaciji kao "konceptu devedesetih" - jasno ukazuju na prvorazedni značaj koji se tom fenomenu pridaje među akademskom elitom. Naravno, rasprave ove vrste ni izdaleka se ne iscrpljuju na polju nauke. Ogromna pažnja koju globalizacija zauzima u medijskom prostoru, njena uloga u političkim raspravama i, konačno, animiranje imaginacije šire javnosti, za posledicu imaju i jednu mnogo ozbiljniju pojavu - pojavu izrastanja planetarne svesti, odnosno oblikovanja jedne nove samosvesti o svetu kao "jedinstvenom mestu". Sve to jasno ukazuje da ideja globalizacije polako, ali sigurno, zadobija status novog lajtmotiva našeg doba.

Talas globalizacije generisao je radikalnu izmenu u strategiji velikog broja kompanija, naročito onih velikih. Sve do nedavno, domaće kompanije su bile zaštićene unutar granica svoje države. Vlade su štitile domaće kompanije iz razloga zaštite standarda svojih građana. Međutim, danas kompanije su suočene sa činjenicom da su domaća tržišta saturirana i da im jedina šansa za opstanak i rast leži u traženju novih tržišta van nacionalnih granica. Nove tehnologije ruše granice. Nove tehnologije koje su dovele do rapidnog smanjenja troškova u oblasti transporta i komunikacija predstavljaju najvažniji izvor globalnih promena. Jedna od najvažnijih posledica globalizacije ogleda se i u takozvanom „velikom pomaku“ u smislu tranzicije od nacionalnih strategija ka globalnom strategijskom menadžmentu u većini multinacionalnih kompanija. Upravo analiza ovog pomaka predstavlja osnovni predmet ovog rada.

U prvom poglavlju će se predstaviti tendencije u razvoju strategijskog menadžmenta. Najpre će se elaborirati sam pojam i suština, da bi se nakon kratkog potsećanja na evoluciju, predstavile i etape u razvoju strateškog menadžmenta.

Drugi deo tretira problematiku internacionalizacije poslovanja. Najpre će se definisati pojam, značaj i procesi internacionalizacije, a nakon toga forme obavljanja međunarodne poslovne aktivnosti. Nakon toga sledi rasprava o bazičnim pristupima formulisanju strategije internacionalizacije, da bi se na kraju identifikovali glavni pravci internacionalizacije poslovanja.

U trećem delu biće reči o samom procesu globalizacije. To podrazumeva analiziranje suštine samog fenomena. Nakon toga, sledi predstavljanje nekih od najpoznatijih definicija globalizacije, da bi se, potom, analizirale i njene najvažnije dimenzije. U nastavku teksta identifikovaće se glavni uzroci i posledice fenomena globalne promene, da bi se na kraju poglavlja istražile izmene koje je globalizacije proizvela u strukturi poslovanja preduzeća.

Poslednje poglavlje rada detaljnije tretira mesto i ulogu strategijskog menadžmenta u uslovima globalizacije. To podrazumeva istraživanje posledica koje globalna ekonomija izaziva u strukturi menadžmenta, konkurentnosti, okolini i tako dalje. Naposletku predstaviće se globalni trendovi i izazovi pred kojima stoji strategijski menadžment.

I TENDENCIJE U RAZVOJU STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

1.1 POJAM STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA


Ako se menadžment razume kao proces kojim se, kroz planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu, sa i preko ljudi i drugih resursa, obezbeđuje efektivno i efikasno ostvarivanje ciljeva preduzeća u promenljivoj sredini, proizilazi da se radi o svojevrsnoj aktivnosti koja podrazumeva puno mudrosti i veština da bi se osiguralo optimalno poslovanje preduzeća. U cilju da se bliže odredi, u literaturi iz ove oblasti ukazuje se na nekoliko njegovih bitnih karakteristika:

1) To je proces kojim jedna grupa ljudi (menadžeri) usmerava i koordinira aktivnost drugih ljudi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.
2) Tim procesom se sa i preko ljudi i efikasnom upotrebom drugih ograničenih resursa nastoje efektivno ostvariti ciljevi preduzeća u dinamičnoj poslovnoj sredini.
3) To se vrši kroz faze: planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole kojima se određuju ciljevi, politike, strategije i pojedinačni planovi, kreira organizaciona struktura i druga infrastruktura i mehanizmi koji su nužni za njihovu implementaciju.
4) Budući, da bazira na sposobnosti da se posao obavi preko drugih ljudi, ovaj proces obuhvata poznavanje faktora motivacije, obezbeđivanje radnih uslova i drugih okolnosti koje opredeljuju grupni rad i ostvarivanje zajedničkih ciljeva.
5) Imajući u vidu promenljivost šansi i prisustvo rizika koje generiše dinamična konkurentska sredina, upravljački proces mora da, u izboru proizvoda i tržišta kao i selekciji i kombinovanju resursa, u podjednakoj meri uvažava zahteve efektivnosti i efikasnosti.

Budući da preduzeće figuriše kao organizacija ljudi sa istim ciljem koja se stvara da se, konverzijom inputa u tržišno prihvatljive autpute, ostvaruje profit, značajno je da menadžment preduzeća, u upravljanju tim transformacionim procesima, respektuje zahteve efektivnosti i efikasnosti. Efektivnost (bavljenje pravim poslom) i efikasnost (obavljanje posla na pravi način) su u najdirektnijoj funkciji sa ostvarivanjem profitnih ciljeva, te selekcija posla, odnosno proizvodnog programa i ciljnih tržišta kao i organizovanje radnih procesa, odnosno kombinovanje i korišćenje resursa, predstavlja srž ekonomske dimenzije menadžmenta. Kao što je prikazano na ilustraciji 1, moguće su različite situacije i ishodi, te je zadatak menadžmenta da obezbedi pravu kombinaciju upotrebe resursa i ostvarivanja ciljeva, odnosno da smanji ili eliminiše razmak između potencijalnog i faktičkog odnosa u poslovanju preduzeća.

Gornji levi kvadrant predstavlja situaciju efikasnosti i neefektivnosti, tj. preduzeće radi produktivno na pogrešnom području delatnosti. Naime, uprkos dobrom korišćenju resursa, preduzeće ne ostvaruje ciljeve jer su proizvod i tržište pogrešno izabrani. Donji levi kvadrant predstavlja još lošiju situaciju u pogledu ostvarivanja ciljeva jer zbog lošeg rada rasipa resurse i ima teškoće u prodaji jer nije izabralo pravi proizvod i tržište. Gornji desni kvadrant predstavlja poželjnu kombinaciju budući da preduzeće ima pravi proizvod, tržište i dobrom organizacijom proizvodnje postiže efikasnost te se u punoj meri ostvaruju njegovi poslovni ciljevi. Kombinacija efektivnosti i neefikasnosti predstavljena je u donjem desnom kvadrantu, gde, zahvaljujući visokoj tražnji, preduzeće uspeva da plasira i neefikasnu proizvodnju i tako ostvaruje poslovne ciljeve.

Balansiranje zahteva efektivnosti i efikasnosti predstavlja ključnu komponentu upravljačke aktivnosti. To je i razumljivo, jer za ostvarivanje profitnih i drugih ciljeva nužno je izabrati:

a) pravo područje delatnosti, tj. ono koje će u najvećoj meri biti u skladu sa sektorima tržišnog okruženja i
b) kroz organizaciju rada obezbediti da se angažovani faktori proizvodnje što bolje koriste, tj. da se planirani autputi ostvare uz manje utroške inputa.

Zbog kompleksnosti preduzeća kao organizacije ljudi, sredstava i tehnologije, upravljanje njegovim poslovanje podrazumeva, kako solidno poznavanje odnosa preduzeća sa okruženjem, njegove unutrašnje konfiguracije i zahteva pojedinih funkcionalnih područja, tako i temeljno poznavanje ljudi kao glavnih misaonih faktora toga procesa. Otuda je odavno upozoreno da nosioci upravljačkog procesa nužno moraju posedovati tri vrste veština ili stručnosti i to:

a) Tehničke, koje uključuju specijalizovana znanja i sposobnosti korišćenja tehnike i sredstava, procedura i postupaka koji su relevantni za pojedina funkcionalna područja.
b) Ljudske, koje se odnose na sposobnost menadžera da poznajući ponašanje ljudi kao pojedinaca i pripadnika grupa, efikasno komunicira, motiviše i organizuje njihov rad.
c) Konceptualne, koje se odnose na sposobnost menadžera da razumeju preduzeće kao celinu, njegovo pulsiranje kao složenog sistema, kao i prirodu njegove interakcije sa okruženjem.

Povećanje veličine i širine delatnosti preduzeća pod impaktom globalizacije tržišta i tehnologije i tome primereno, osložavanje njegove makroorganizacione strukture, generišu nove izazove i zadatke menadžmenta, kako kada je u pitanje sistem donošenja poslovnih odluka, tako i kada je reč o načinima njihove realizacije. Ne samo da se zahteva širi prostorni i duži vremenski horizont za planiranje, nego se, zbog zaoštravanja konkurencije i relativiziranja granica kritičnih faktora poslovnog uspeha, sve više potencira potreba maksimiziranja sinergije po osnovu date konstalacije resursa i aktivnosti kao i drugih izvora za sticanje diferentnih prednosti. Potrebe balansiranja ekonomije veličine i širine, rešavanja pitanja fleksibilnosti i obezbeđivanja responzivosti preduzeća na izazove iz okruženja, zahtevaju plansko upravljanje promenama.

Da bi obezbedilo svoju vitalnost u amorfnom i fluidnom okruženju, preduzeće je pozvano, ne samo da blagovremeno i racionalno reaguje, već i da figuriše kao agens, odnosno akter promena u okruženju. Otuda, njegov menadžment je pozvan da, zahvaljujući razvijenom informacionom sistemu i vizionarskim sposobnostima lidera, spremno se suočava sa novim okolnostima, tj. plivajući ispred struje efikasno upravlja iznenađenjima, kao i da inicirajući (samostalno ili u saradnji sa drugim preduzećima ili institucijama) nove tehnološke, tržišne i druge trendove kreira nove šanse, odnosno preusmerava struju. Dinamika okruženja, kao i razvoj preduzeća i menadžmenta relativiziraju postojeće oblike i sredstva konkurencije, odnosno zahtevaju inoviranje, kako u unutrašnjoj konfiguraciji preduzeća, tako i kada je reč o zasnivanju njegovih odnosa sa bližim i daljim okruženjem. U tom smislu, u literaturi i poslovnoj praksi se sve više govori o “novoj konkurenciji“ i potrebi reinženjeringa kompanija, “inteligentnom preduzeću“, “učećoj organizaciji“ i slično.

U uslovima novih izazova i neizvesnosti, dovodi se u pitanje tradicionalni benchmarking pristup koji bazira na fiksiranom setu pravila i modela, te se afirmišu novi pristupi koji se predominantno baziraju na sposobnostima upravljanja promenama. Otuda, prestrukturiranje i razni drugi transformacioni procesi postaju okosnica upravljanja preduzećem. U tom smislu, govori se o:

1) reframeing-u (rekonceptualizaciji filozofije i pozicije preduzeća),
2) prestrukturiranju (stvaranju novog strategijskog levridža za konkurentski nastup),
3) revitalizaciji odnosa sa okruženjem i
4) inoviranju veština i znanja i svetu novih okolnosti kao ključnim komponentama transformacije preduzeća.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
09:34 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Strategijski menadzment - primer preduzeća a.d. tigar - pirot zekan 0 2,402 09-09-2010 04:28 PM
zadnja poruka: zekan
  Strategijski menadžment i upravljanje ljudskim resursima Vesnica 0 4,356 01-07-2010 10:06 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Strategijski menadzment - Tigar Pirot Vesnica 0 1,943 30-06-2010 08:35 PM
zadnja poruka: Vesnica

Skoči na forum: