Priprema za prijemni za ekonomski fakultet - Poslovna ekonomija

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
VS1 Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 5,343
Pridružen: Aug 2009
Poruka: #1
Priprema za prijemni za ekonomski fakultet - Poslovna ekonomija
Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)


Na ovoj stranici naći ćete pitanja sastavljena od sadržaja selektovanog na pripremama za prijemni za ekonomski fakultet.

Pitanja su sastavljena radi lakše pripreme za prijemni ispit, ovo nije zvaničan spisak pitanja, ali se slična pitanja mogu pojaviti na ispitu, stoga je veoma korisno na ovaj način vežbati za prijemni.

U planu je da se od ovih pitanja napravi online aplikacija u vidu testova za prijemni za faklutet.

Zbirka zadataka za prijemni, kao i zvanični testovi od prošlih godina mogu se naći u priručniku za pripremu prijemnog ispita. Priručnik za pripremu prijemnog ispita možete kupiti na Ekonomskom fakultetu u knjižari.

Pitanja za prijemni:

1. Šta je poslovna ekonomija?
2. Koje sve naučne discipline uključuje poslovna ekomija?
3. Šta predstavlja teorijska ekonomija?
4. Šta proučavaju mikroekonomija i makroekonomija?
5. Nauke o odlučivanju?
6. Osnovni zadatak poslovne ekonomije?
7. Sistematsko širenje znanja ima dva cilja, koja?
8. Šta je praktični cilj?
9. Kakav pristup rešavanja problema obezbedjuje poslovna ekonomija, i na šta ukazuje?
10. Kakva je poslovna ekonomija kao naučna oblast?
11. Šta je ekonomija preduzeća? (5)
12. Šta su elementi ulaganja?
13. Šta su elementi rezultata?
14. Koje ekonomske principe preduzeće nastoji da uvaži, šta se time postiže?
15. Od čega zavisi kvalitet ekonomije?
16. Šta je reprodukcija?
17. Šta je privredjivanje?
18. Ko su nosioci privredjivanja?
19. Prema čemu se dele nosioci privredjivanja? (3)
20. Prema delatnosti, nosioci privredjivanja dele se na? (2)
21. Kakav je nosilac preduzeće, a kakav domaćinstvo?
22. Preduzeće i domaćinstvo kao grupe nosilaca mogu se dalje podeliti prema?(2)
23. Prema karakteristikama procesa rada nosioci se dele? (3)
24. Prema vrstama potrošnje nosioci se dele?(3)
25. Prema broju lica, nosioci privredjivanja dele se na?(2)
26. U zavisnosti od unutrašnje organizacije, nosioci privredjivanja dele se na?(2)
27. Koja je razlika izmedju osnovnih i složenih nosilaca?
28. Kakvo je preduzeće kao nosilac privredjivanja?
29. Ostali nosioci privredjivanja, u kojim oblastima?(3)
30. U oblasti proizvodnje i razmene pored preduzeća nosioci privredjivanja su?(4)
31. U oblasti licne potrošnje osnovni nosioci privredjivanja su?
32. U ostalim oblastima potrošnje nosioci privredjivanja su različite potrošačke jedinice u oblasti?(4)
33. Šta je preduzeće?
34. Šta je uslovio razvoj trzisne razmene i izrazavanje svih ekonomskih vrednosti u novcu?
35. Uslovi za nastanak preduzeća?
36. Karakteristike preduzeća, za preduzeće se kaze da je?(3)
37. Kako nastaje privredno lice preduzeca?
38. Pravno lice preduzeca?
39. Kako funkcionise samostalna privredna organizacija?(3)
40. Zadaci preduzeća?
41. Strukturu preduzeća čine elementi?(4)
42. Šta je radni kolektiv?
43. Sastav radnog kolektiva?
44. Svako preduzece u nastojanju da uspesno posluje, zeli da obezbedi kakav sastav radnog kolektiva?
45. Kako sastav radnog kolektiva odgovara potrebama poslovanja preduzeca?
46. Odstupanje od optimalnog sastava radnog kolektiva?
47. Obezbedjivanje optimalnog sastava radnog kolektiva na duze vreme?
48. Šta je fluktuacija radnika?
49. Sretdstva za proizvodnju kao materijalni elementi privredjivanja su?(2)
50. Sta su sredstva za rad?
51. Prema tehnickim karakteristikama i nameni sredstva za rad su?(5)
52. Upotrebna vrednost sredstava za rad?
53. Sta je amortizacija?
54. Šta je materijal, kakav materijal postoji?(3)
55. Osnovni materijal?
56. Pomocni materijal?
57. Rezijski materijal?
58. Šta je organizacija poslovanja?
59. Sta se ispoljava kao organizacija rada?
60. Organizovanje kolektivnog rada?
61. Šta predstavljaju rezultati poslovanja?
62. Vidovi rezultata poslovanja preduzeća?(4)
63. Šta je fizički prozivod?
64. Šta je vrednost proizvodnje?
65. Šta je dohodak?
66. Šta je dobitak ili profit?
67. Na izbor delatnosti preduzeca uticu koji faktori?
68. Kriterijumi podele preduzeca?(5)
69. Podela preduzeća prema delatnosti?(3)
70. Proizvodna preduzeća?
71. Trgovinska preduzeća?
72. Finansijska preduzeća?
73. Podela preduzeća prema karakteru procesa rada?(6)
74. Podela preduzeća prema strukturi elemenata proizvodnje?(2)
75. Organski sastav proizvodnje?
76. Podela preduzeća prema velicini?(3)
77. Podela preduzeća prema svojini?(3)
78. Privatna preduzeća?
79. Drzavna preduzeća?
80. Kao vlasnik preduzeca moze se pojaviti?(5)
81. Osnovni organizacioni oblici preduzeca su?(2)
82. Privredna drustva dele se na?(2)
83. Drustva lica su?(2)
84. Drustva kapitala su?(2)
85. Sta je ortačko društvo?
86. Šta je komanditno društvo?
87. Šta je društvo sa ograničenom odgovornošću?
88. Šta je akcionarsko društvo?
89. Šta je sistem?
90. Sistemi se dele na?(3)
91. Kakve ciljeve preduzece ima u procesu drustvene reprodukcije, kako je omoguceno ostvarivanje?(3)
92. Koja je osnovna uloga organizacione strukture preduzeca?
93. Sta je efikasnost?
94. Sta je efektivnost?
95. Zasto se osniva preduzece?
96. Koji uslovi su neophodni da budu ispunjeni?
97. Sa stanovista uslova koji se moraju ispuniti razlikuju se 2 sistema osnivanja preduzeća?
98. Prema sistemu slobodnog osnivanja, kada se osniva preduzece?
99. Najvazniji opsti materijalni uslov za osnivanje preduzeca?
100. Najvazniji formalni uslov uslov za osnivanje preduzeca?
101. Kako se registruje preduzece?
102. Prema sistemu prethodnog odobrenja, kako se osniva preduzece?
103. Kako moze doci do prestanka rada?
104. Koji su opsti razlozi za prestanak rada preduzeća?(9)
105. Materijalna sredstva javljaju se kao?(2)
106. Sta predstavljaju sredstva preduzeća?
107. Kriterijumi za klasifikaciju sredstava preduzeca?(4)
108. Pojavni oblici mogu biti?(3)
109. U obliku stvari sredstva preduzeca mogu biti?(2)
110. U obliku prava sredstva preduzeca mogu biti?(4)
111. Sta je patent?
112. Sta je licenca?
113. Prema nameni sredstva se dele na?(2)
114. Za sta sluze poslovna sredstva?
115. Kako se posmatraju poslovna sredstva?(2)
116. Koja su sredstva posebne namene i za sta sluze?(2)
117. Prema fazaam ciklusa reprodukcije, sredstva se dele?(3)
118. Prema izvorima pribavljanja sredstva mogu biti?(2)
119. Sta su osnovna sredstva?
120. Karakteristike osnovnih sredstava?(3)
121. Pojavni oblici osnovnih sredstava mogu biti?(5)
122. Kriterijumi klasifikacije osnovnih sredstava?(2)
123. Prema pojavnom obliku, oblici osnovnih sredstava?(3)
124. Prema stepenu upotrebljivosti osnovna sredstva javljaju se u?(4)
125. Sta su obrtna sredstva?
126. Koji kriterijum se koristi za podelu obrtnih sredstava?
127. Pojavni oblici?(3)
128. Sta pokazuje koeficijent obrta i kako se izračunava?
129. Sredstva posebnih namena su?(2)
130. Rezervna sredstva preduzece koristi za?(6)
131. Šta predstavljaju izvori sredstava?
132. Izvori sredstava se razlikuju prema?(3)
133. Prema vlasnistvu izvori sredstava se dele na?(3)
134. Kako se iskazuje stepen finansijske samostalnosti, a kako zaduženosti?
135. Prema nastanku izvori sredstava mogu biti?(6)
136. Prema ročnosti izvori sredstava mogu biti?(3)
137. Šta se obezbedjuje kontrolom korišćenja sredstava?
138. Preduezeće mora da poštuje odredjene principe raspolaganja sredstvima, koje?(3)
139. Kontrola može biti?(2)
140. Ulaganje u reprodukciju ispoljava se u 2 oblika?
141. Trošenje elemenata proizvodnje ispoljava es u dva vida?
142. Šta je naturalno trošenje?
143. Šta nastaje trošenjem elemenata proizvodnje u naturalnom vidu?
144. Šta su utrošci?
145. Od čega zavisi količina trošenja elemenata proizvodnje?
146. Šta predstavlja intenzitet trošenja?
147. Utrošci elemenata proizvodnje razlikuju se po?(5)
148. Radna mesta mogu biti?(2)
149. Utrošci elemenata proizvodnje uslovljeni su?(2)
150. Šta su tehnički faktori trošenja?
151. Najznačajnije grupe tehničkih faktora su?(7)
152. Da li proizvodjači svojim merama organizacije mogu uticati na tehničke faktore?
153. Šta su organizacioni faktori?
154. Šta su troškovi?
155. Koji faktori preko cena utiču na troškove?
156. Prema elementima koji se troše, utrošci se dele na?(3)
157. Šta su utrošci materijala?
158. Osnovna karakteristika trošenja materijala?
159. U zavisnosti od faktora koji uslovljavaju trošenje, utrošci materijala dele se na?(2)
160. Standardni utrošci materijala?
161. Stvarni utrošci materijala?
162. Osnovni pojavni oblici organizaciono uslovljenih utrošaka materijala su?(3)
163. Sa stanovišta uloge u procesu reprodukcije razlikuju se sledece grupe materijala?(3)
164. Na troškove osnovnog materijala utiču sledeći tehnički faktori?(5)
165. Režijski utrošci materijala predstavljaju utroške materijala na poslovima?(7)
166. Šta su utrošci sredstava za rad?
167. Osnovni oblici stvarnog trošenja sredstava za rad su?(3)
168. Šta je radna snaga?
169. Šta su utrošci radne snage?
170. Kako se izražavaju utrošci radne snage?
171. Specifičnost trošejna radne snage?
172. Kako se obezbedjuje najveća racionalnost u trošenju radne snage?
173. Šta je standardni intenzitet?
174. Šta je standardna organizacija?
175. Šta je standardna kvalifikovanost?
176. Osnovni kriterijumi klasifikovanja troškova jesu po?(4)
177. Podela troškova prema elementima proizvodnje?(3)
178. Šta je obuhvaćeno amortizacijom sredstava za rad?
179. Šta obuhvataju troškovi tekućeg održavanja?
180. Usled čega nastaju troškovi investicionog održavanja?
181. Šta obuhvataju troškovi radne snage?
182. Podela troškova prema mestima nastanka?(2)
183. U troškove izrade obično se ubrajaju?(6)
184. Šta obuhvataju režijski troškovi?
185. Režijski troškovi nastaju na radnim mestima izvan proizvodnje, kojim?(4)
186. Podela troškova prema načinu prenošenja na nosioce?(2)
187. Šta su direktni troškovi?
188. Koji troškovi spadaju u direktne?(3)
189. Šta su indirektni troškovi, koji se ubrajaju u njih?
190. Podela troškova u zavisnosti od obima proizvodnje?(2)
191. Fiksni troškovi?
192. Šta se dešava sa fiksnim troškovima po jedinici proizvoda, sa povećanjem stepena iskorišćenja kapaciteta?
193. U fiksne troškove ubrajaju se?(3)
194. Varijabilni troškovi?
195. Kako se menjaju ukupni varijabilni troškovi sa povećanjem i smanjenjem obima proizvodnje?
196. Varijabilni troškovi raslojavaju se na?(2)
197. Kako se menjaju ukupni proporcionalni troškovi sa promenom obima proizvodnje, a kako po jedinici?
198. U proporcionalne troškove ubrajaju se?(3)
199. Progresivni, degresivni troškovi?
200. Kako nastaju relativno fiksni troškovi?
201. Zone obima proizvodnje?(4)
202. Kako se menjaju troškovi obavljanja poslova, sa promenom obima u okviru odredjene zone, a kako pri promeni zone?
203. Kakav je grafik ukupnih varijabilnih troškova, kako rastu?
204. Šta su prosečni varijabilni troškovi?
205. Šta su marginalni troškovi?
206. Gde se ostvaruje minimum prosečnih varijabilnih troškova?
207. Šta predstavljaju ukupni troškovi?
208. Kakva je kriva ukupnih troškova?
209. Prosečni ukupni troškovi jednaki su?
210. Kako se menjaju ukupni prosečni troškovi sa povecanjem obima proizvodnje?
211. Šta je kalkulacija?
212. Koji je cilj utvrdjivanja cene kostanja?
213. Utvrdjivanjem cene koštanja omogućava se efikasnija kontrola troškova i stvar se osnova za donošenje niza poslovnih odluka kao što su?(3)
214. Principi zahtevaju da kalkulacija bude?(8)
215. Kalkulacije se mogu podeliti prema?(2)
216. Prema vremenu izrade kalkulacije mogu biti?(3)
217. Prema načinu izrade kalkulacije mogu biti?(4)
218. Kada se primenjuje diviziona kalkulacija?
219. Kada se koristi kalkulacija pomocu ekvivalentnih brojeva?
220. Kada se koristi kalkulacija vezanih proizvoda?
221. Za šta se koristi dodatna kalkulacija?
222. Šta predstavlja ključ za raspodelu troškova?
223. Šta je centar odgovornosti?
224. Centri odgovornosti mogu biti?
225. Šta je centar troškova?
226. Za šta se koristi budžet odobrenih sredstava?
227. Šta je fleksibilni budžet?
228. Pojam toka vrednosti?
229. Od čega zavise karakteristike tokova vrednosti u procesu reprodukcije?
230. Šta predstavlja ciklus reprodukcije?
231. Cime je uslovljena duzina ciklusa reprodukcije?
232. Šta je angažovanje sredstava?
233. Naturalni oblici vrednosti mogu biti?(5)
234. Kako se mogu zadovoljiti potrebe?
235. Finalna potrošnja?
236. Reprodukciona potrošnja?
237. Koji je cilj angažovanja?
238. Elementi angažovanja sredstava?(2)
239. Oblici angažovanja sredstava?(3)
240. Šta je ciklus angažovanja sredstava?
241. U toku ciklusa reprodukcije vrednosti kojima preduzeće raspolaže mogu biti u vidu?(4)
242. Šta pokazuje koeficijent angažovanja sredstava?
243. Šta je koeficijent angažovanja sredstava?
244. Značaj koeficijenta angažovanja sredstava?
245. Koeficijent reprodukovanja?
246. Kontrola raspolaganja svim oblicima vrednosti sa stanovišta?(2)
247. Zašto se obavlja kontrola obima angažovanih sredstava?
248. S kojim ciljem se obavlja kontrola dužine ciklusa angažovanja sredstava?
249. Koji je cilj poslovanja preduzeća?
250. Rezultati preduzeća izražavaju se u 3 pojavna oblika?
251. Čime se izražava proizvod preduzeća?
252. Šta je upotrebna vrednost?
253. Heterogena proizvodnja iskazuje fizički obim proizvodnje u vidu?(3)
254. Prikazivanje fizičkog obima proizvodnje radnim časovima zahteva poznavanje?
255. Od čega se sastoji postupak obračunavanja radnih časova?
256. Fizički obim proizvodnje se može novčano iskazati preko?(2)
257. Šta je ukupni prihod kao oblik rezultata poslovanja?
258. Veličina ukupnog prihoda zavisi od?(2)
259. Šta je bruto produkt?
260. Faktori koji utiču na veličinu ukupnog prihoda mogu se podeliti na?(2)
261. Dobitak kao rezultat poslovanja?
262. Od cega zavisi iznos dobitka?
263. Faktori koji deluju na rezultat, prema uslovljenosti?(2)
264. Da li preduzeće može delovati merama svoje organizacije na objektivne faktore?
265. Objektivni faktori su?(3)
266. Tehnički faktori?
267. Društveni faktori?
268. Subjektivni faktori?
269. Šta preduzeće utvrdjuje prateći rezultate poslovanja?
270. Sa kim i sa čim preduzeće uporedjuje svoje rezultate?
271. Šta podrazumeva raspodela rezultata?
272. Kao učesnici u raspodeli ukupnog prihoda javljaju se?(3)
273. Za šta su zainteresovani pojedinci, za šta preduzeće, a za šta institucije?
274. Osnovni ekonomski principi?
275. Rezultati poslovanja preduzeća su?(3)
276. Ulaganja se mogu izraziti u vidu?(3)
277. Koji su parcijalni principi preduzeca?
278. Šta je produktivnost?
279. Kako se izražava stepen uspešnosti u sprovodjenju principa produktivnosti?
280. Koji faktori utiču na ostvarenu produktivnost preduzeća?
281. Za itračunavanje ostvarene produktivnosti neophodno je utvrditi?(3)
282. Sva dejstva na velicinu ostvarene proizvodnje I utrošaka radne snage mogu se grupisati kao?(2)
283. Koja dejstva se ubrajaju u objektivne faktore?(2)
284. Tehnički faktori utiču na produktivnost preko karakteristika?(4)
285. Društveni faktori produktivnosti se ispoljavaju u vidu?(4)
286. Koja dejstva se svrstaaju u subjektivne ili organizacione faktore?
287. Subjektivni faktori se ispoljavaju preko?(3)
288. Kako se izražava produktivnost?
289. Raznovrsni proizvodi mogu se svesti na zajedničku meru množenjem?(2)
290. Sprovodjenje principa produktivnosti?(2)
291. Princip ekonomičnosti?
292. Kako se izražava uspešnost u ostvarivanju principa ekonomičnosti?
293. Za izračunavanje ostvarene ekonomičnosti neophodno je utvrditi?(3)
294. Kako se izračunava ostvarena vrednost proizvodnje?
295. Kako se naziva novčani iznost, ostvarenje proizvodnje?
296. Vrednost proizvodnje sastavljena je od?(2)
297. Koji faktori deluju na stvarnu ekonomičnost poslovanja?(2)
298. Sprovodjenje principa ekonomičnosti, ima mere da bi?(2)
299. Princip rentabilnosti?
300. Kako se izražava stepen uspešnosti u sprovodjenju rentabilnosti?
301. Koji faktori utiču na ostvarenu rentabilnost?
302. Za izračunavanje ostvarene rentabilnosti neophodno je utvrditi?(3)
303. Šta je ostvareni dobitak?
304. Velicina dobitka zavisi od?(2)
305. Stvarna suma angažovanih sredstava predstavlja?
306. Od čega zavisi iznos angažovanih sredstava?
307. Sprovodjenje principa rentabilnosti, ima odgovarajuće mere?(2)
308. Kakos u povezani I medjusobno uslovljeni parcijalni principi poslovanja?
309. Za šta su odgovorni nosioci funkcije proizvodnje?
310. Proces razmene, princip?
311. Finansijska funkcija?
312. Definisanja pojma funkcije?
313. Prema čemu se razlikuju funkcije?
314. Šta je funkcija u organizacionoj strukturi preduzeća?
315. Kakav je odnos izmedju funkcija?
316. Šta objedinjuje sve funkcije?
317. Prema vertikalnoj podeli, kao osnonve funkcije u preduzeću javljaju se?(3)
318. Koji značaj imaju vertikalne funkcije, i zašto?
319. Šta se stvara vertikalnom podelom funkcija?
320. Ko čini koj nivo(vertikalno)?
321. Koji je osnovni zadatak funkcije upravljanja?
322. Usmeravanje se realizuuje donošenjem odluka o?(3)
323. Rast preduzeća se ogleda u?(3)
324. Razvoj preduzeća se ogleda u?(2)
325. Ciljevi rasta?
326. Cime je odredjen izbor ciljeva?
327. Šta su ciljevi rasta, šta se definiše na osnovu njih?
328. Šta je strategija?
329. Odlučivanje o raspodeli rezultata?
330. Kos u nosioci funkcije upravljanja?
331. Osnovni zadatak funkcije rukovodjenja?
332. Sadržinu funkcije rukovodjenja čine?(3)
333. Ko su nosioci funkcije rukovodjenja?
334. Za šta je zadužena funkcija rukovodjenja?
335. Kakva je podela zadata medju rukovodiocima u preduzeću?
336. Koji su zadaci funkcije menadžmenta?
337. Osnovni zadatak funkcije izvršenja?
338. Ko su nosioci funkcije izvršenja?
339. Horizontalna podela funkcija, organizovanje?
340. U okviru izvršne funkcije kao sekundarne pojavuju se funkcije?(9)
341. Kako se organizuje izvršna funkcija?
342. Dubina analize zadataka zavisi od?(3)
343. Šta se radi analizom zadataka?
344. Kriterijum za podelu zadataka?(5)
345. Kada se završava analiza globalnog zadatka?
346. Šta se radi sintezom zadataka?
347. Šta je delokrug?
348. Od čega zavisi koliko će zadataka biti uključeno u jedan delokrug?
349. Gde radnik izvršava svoj delokrug poslova?
350. Šta čini radon mesto?(2)
351. Koje su materijalne komponente radnog mesta?(4)
352. Koje su nematerijalne komponente radnog mesta?(3)
353. Šta predstavlja radon mesto?
354. Šta je organizaciona jedinica?
355. Organizacioni nivoi?(6)
356. Šta karakteriše savremene tržišne privrede?
357. Šta je itraživanje?
358. Šta je razvoj?
359. Zadatak funckije istraživanja i razvoja?
360. Veličina i domet funkcije istraživanja?
361. Šta zahtevaju istraživanja i razvoj?
362. U okviru ove funkcije koja se istraživanja mogu obavljati?
363. Koji je cilj fundamentalnih istraživanja?
364. Kakva su po pitanju rizika i ulaganja fundamentalna istraživanja?
365. Primenjena istraživanja, cilj?
366. Samostalno istraživanje ili kupovina licenci?
367. Razvojnoistraživački rad?
368. Organizacija funkcije istraživanja I razvoja, ko može?
369. Gde se odvijaju fundamentalna I primenjena istraživanja u velikim preduzećima, a gde razvojna?
370. Na kom nivou se ova funkcija organizaciono najčešće obavlja?
371. Saradnja funkcije istraživanja I razvoja sa ostalim funkcijama u preduzeću?
372. Pojam I značaj funkcije planiranja?
373. Na osnovu čega se definišu razvojni ciljevi?
374. Vrste planova prema period za koji se prave?(3)
375. Dugoročni planovi?
376. Srednjoročni planovi?
377. Kratkoročni planovi?
378. Globalno posmatrano, predmet planiranju su?(4)
379. Pored davanja smernica za rad planovi predstavljaju i?
380. Organizacija funkcije plniranja?
381. Zadatak planske funkcije?
382. Proizvodna funkcija?
383. Šta je proizvodnja?
384. Šta predstavlja upotrebnu vrednost?
385. Šta je process proizvodnje?
386. Šta je tehnološki proces?
387. Proizvodna funkcija omogućava?
388. Kako treba obaviti poslove koji čine sadržinu proizvodne funkcije?
389. Šta su tipovi proizvodnje?
390. Tipovi proizvodnje se mogu grupisati na osnovu?(3)
391. Šta je pojedinačna proizvodnja?
392. Šta je serijska proizvodnja?
393. Prema veličini serije razlikujemo?(3)
394. Šta je optimalna veličina serije?
395. Šta je masovna proizvodnja?
396. Karakteristike masovne proizvodnje?(4)
397. Šta je automatska proizvodnja?
398. Dva sistema proizvodnje?
399. Linijski system?
400. Prednosti linijskog sistema?(4)
401. Nedostaci linijskog sistema?
402. Radionička proizvodnja?
403. Ritam proizvodnje, polazeći od kontinuiteta proizvodnje razlikuje se?(2)
404. Kontinuirana proizvodnja?
405. Diskontinuirana proizvodnja?
406. Optimalni tip proizvodnje?
407. Na izbor optimalnog tipa proizvodnje utiču sledeći faktori?(3)
408. Planiranje proizvodnje?
409. Razlikuju se planovi proizvodnje?(3)
410. Osnovni plan proizvodnje?
411. Parcijalni planovi proizvodnje su?(5)
412. Šta je priprema proizvodnje?
413. Priprema se razlikuje?(2)
414. Tehnička priprema proizvodnje?
415. Tehnička priprema proizvodnje obuhvata?(5)
416. Utvrdjivanje proizvodnog programa?
417. Priprema materijala?
418. Priprema sredstava za rad?
419. U okviru pripreme alata obavljaju se sledeći poslovi?(4)
420. Priprema radnog mesta?
421. Priprema radnog mesta obuhvata?(3)
422. Priprema tehnološkog procesa?(2)
423. Definisanje poslova I radnih mesta utvrdjuju se?
424. Šta treba da obezbedi uredjenje prostora radnog mesta?
425. Posluživanje radnog mesta?(2)
426. Stabilno radon mesto?
427. Nestabilno radon mesto?
428. Operativna priprema proizvodnje?
429. Zadaci operativne pripreme su?(3)
430. Šta je operativni plan?
431. Najvažniji dokumenti?
432. Kontrola proizvodnje?
433. Koji je cilj kontrole?
434. Kontrola mašina?(2)
435. Tehnička kotrola mašina?
436. Kontrola alata?(2)
437. Kontrola materijala?
438. Kontrola kvaliteta proizvoda?
439. Metode kontrole proizvoda?(3)
440. Tehnička kontrola proizvoda?
441. Statistička kontrola?
442. Komercijalna kontrola?
443. Saradnja proizvodne sa ostalim funkcijama u preduzeću?(4)
444. Analiza prodajne funkcije?(3)
445. Analize obima proizvodnje?
446. Analiza pripreme prozivodnje?
447. Analiza proizvodnog programa?
448. Pod nabavkom se podrazumeva?
449. Osnovni ocilj nabavke?
450. Značaj nabavke?
451. Nabavna služba?(2)
452. Subjekitvne faktore nabavke čine?(3)
453. Objektivni faktori nabavke?(1)
454. Na organizaciju nabavne službe u preduzeću deluju brojni faktori?(4)
455. Postoje 2 osnovna sistema organizacije?
456. Sistem centralizacije?
457. Prednosti centralističkog sistema?
458. Nedostatak centralističkog sistema?
459. Sistem decentralizacije?
460. Prednosti sistema decentralizacije?
461. Podela rada u nabavnoj službi?(3)
462. Podela rada u nabavnoj službi po vrsama robe?
463. Podela rada u nabavnoj službi prema dobavljačima?
464. Podela rada u nabavnoj službi prema delovima tržišta?
465. Nabavna politika?
466. Osnovni cilj nabavne politike?
467. Osnovni principi nabavne politike su?(5)
468. Za uspešnu primenu načela potrebno je?(3)
469. Istraživanje tržišta nabavke?
470. Sadržaj istraživaja čine?
471. Metode istraživanja, preduzećima stoje na raspolaganju?(2)
472. Sekundarni izvori informacija?
473. Primarne informacije?
474. Metodi prikupljanja primarnih informacija na tržištu su?(3)
475. Sa stavnovišta količinskih normi robnih zaliha razlikuju se?(3)
476. Minimalne zalihe?
477. Za minimalne zalihe potrebno je raspolagati?(2)
478. Kako se dobijaju minimalne zalihe?
479. Prednost poslovanja sa minimalnim zalihama?(2)
480. Nedostaci poslovanja sa minimalnim zalihama?(1)
481. Maksimalne zalihe?
482. Prednosti maksimalnih zaliha?(3)
483. Troškovi nabavke?(6)
484. Troškovi posedovanja zaliha?(7)
485. Optimalne zalihe?
486. Planiranje nabavke u preduzećima? (2)
487. Od čega se polazi pri planiranju u proizvodnim preduzećima?
488. Za izračunavanje materijalnog bilansa dovoljna su dva podatka?
489. Podela zavisnih troškova prema načinju prenošenja, razlikuju se?(2)
490. Elementi kalkulacije nabavne cene su?(2)
491. U nabavnim službama se obično vodi evidencija?(3)
492. Saradnja nabavne sa ostalim funkcijama u preduzeću?(4)
493. Analiza nabavne funkcije?(6)
494. Prodajna funkcija?
495. Rezultat komunikacije prodavca i kupca?
496. Značaj prodaje?
497. Zadaci prodaje?(8)
498. Polazeći od specifičnosti preduzeća, prodajna funkcija najčešće se organizuje kao?(3)
499. Diviziona organizaciona struktura?
500. Postoji više kriterijuma za kreiranje divizija?(3)
501. Politika prodaje?
502. Nacela prodajne politike?(3)
503. Instrumenti prodajne politike?(6)
504. Istraživanje tržišta prodaje?
505. Predmet istraživanja prodaje?
506. Istraživanje tražnje?
507. Predvidjanje ponude?
508. Planiranje prodaje?(2)
509. Razrada plana proizvodnje?(5)
510. Šta su kanali prodaje?
511. Preduzeće može da se opredeli za dve vrste prodaje?
512. Direkta prodaja?
513. Indirektna prodaja?
514. Vleperodajna, maloprodajna preduzeća?
515. Agenti kao posrednici?
516. U agente spadaju?(5)
517. U procesu kalkulativnog formiranja cene ključno pitanje svodi se na?
518. Razlika u ceni javlja se u obliku?(3)
519. Propisana marža?
520. Rabat?
521. Kupoprodajni ugovor?
522. Kada se ugovor o kupoprodaji smatra zaključenim?
523. Bitni elementi ugovora su?(3)
524. Elementi kupoprodajnog ugovora su?(7)
525. Evidencija u prodaji?(3)
526. Za šta služi evidencija sklopljenih ugovora?
527. Saradnja prodajne i ostalih funkcija u preduzeću?(4)
528. Analiza prodajne funkcije?(4)
529. Analiza tržišne uspešnosti?(5)
530. Analiza produktivnosti?
531. Najznačajniji pokazatelji produktivnosti su?(2)
532. Analiza koeficijenta obrta, kako se utvrdjuje koeficijent obrta?
533. Skladišna funkcija?
534. Skladišna funkcija kao organizaciona jedinica preduzeća bavi se?
535. Značaj skladišne funkcije?
536. Zadaci skladišne funkcije, skladišno poslovanje realizuje se?(8)
537. Šta su skladišta?
538. Prema vrsti proizvoda i načinu čuvanja skladišta mogu biti?(3)
539. Prema funkciji skladišta, razlikuju se?(3)
540. Prema delatnosti, skladišta se dele na?(2)
541. Skladišta proizvodnih preduzeća mogu biti?(2)
542. Glavna skladišta proizvodnih preduzeća čine?(3)
543. Skladišta trgovinskih preduzeća mogu biti?(2)
544. Prema stepenu tehnološke opremljenosti skladišta mogu biti?(3)
545. Organizacija skladišta?
546. Princip ekspeditivnosti?
547. Princip ekonomicnosti?
548. Prema prirodi robe za vreme skladištenja javljaju se prirodni gubici, a to su?(3)
549. Ostali gubici nastaju usled?
550. Funckija ambalaže?(4)
551. Zaštitna funkcija ambalaže?
552. Manipulativna funkcija ambalaže?
553. Upotrebna funkcija ambalaže?
554. Promotivna funkcija ambalaže?
555. Šta treba da obezbedi skladišna evidencija?
556. Kako se vodi skladišna evidencija?
557. Šta je nomenklatura?
558. Grupisanje materijala, tj izrada nomenklature obavlja se po?(3)
559. Saradnja skladiše sa ostalim funkcijama u preduzeću?(4)
560. Saradnja skladišne i transportne funkcije dolazi do izražaja kod?(3)
561. Analiza skladišne funkcije proverava?(3)
562. Transportna funkcija?
563. Značaj transportne funkcije?
564. Zadaci transportne službe?(10)
565. Ekonomičnost u transportu se postiže?(4)
566. U izboru transporta značajnu ulogu imaju sledeći faktori?(5)
567. Korišćenje sopstvenog voznog parka?
568. Korišćenje tudjih transportnih usluga?
569. Transport železnicom?
570. Ugovor o prevozu železnicom zove se?
571. Tovarni list ima više funkcija?(3)
572. Prevoz robe kamionima?
573. Tovarni list je nosilac informacija o?
574. Prevoz robe rečnim brodovima?
575. Ugovor o prevozu rečnim brodovima naziva se?
576. Prevoz robe morskim brodovima?
577. Prevoz robe avionom?
578. Transportno osguranje može da bude?(2)
579. Osiguranje proizvoda u prevozu odnosi se na?(vrste)
580. Podela osiguranja na?(2)
581. Ugovor o osiguranju?
582. Polisa osiguranja?
583. Suma osiguranja?
584. Premija osiguranja?
585. Reosiguranje?
586. Naknada iz osiguranja?
587. Visina naknade iz osiguranja je funkcija tri elementa?
588. Transportna služba vodi evidenciju?(4)
589. Analiza transportne funkcije?(3)
590. Ko vodi brigu o novcu u preduzeću?
591. Finansijska funkcija?
592. Zadaci finansijske funkcije su?(4)
593. Osnovni poslovi finansijske funkcije su?(8)
594. Kako će biti organizovana finansijska funkcija zavisi od?(3)
595. Šta je dokument?
596. U finansijskim poslovima dokumente predstavljaju?(7)
597. Šta se podrazumeva pod evidencijom?
598. Zašto se evidencija organizuje?
599. Finansijsku evidenciju cini?(9)
600. Saradnja finansijske sa ostalim funkcijama u preduzeću?
601. Finansijska i nabavna funkcija zajednički utvrdjuju?(2)
602. Odnos finansijske i prodajne funkcije ostvarjuje se na području?(4)
603. Zadatak funkcije informisanja?
604. Šta čini sistem informacija?
605. Organizovanje funkcije informisanja?
606. Radni kolektiv?
607. Osnovni zadaci kadrovske funkcije su?(2)
608. Poslovi kadrovske funkcije?
609. Osnovni cilj kadrovske funkcije?
610. Optimalni sastav radnog kolektiva?
611. Da bi se postigao optimalni radni kolektiva, neophodno je razrešiti organizacione probleme?(3)
612. Od čega zavisi koju kvalifikovanost i kog stepena izvršilac mora imat, šta se utvrdjuje na osnovu toga?
613. Kako se može postići optimalni sastav radnog kolektiva?
614. Šta je potrebno utvrditi za organizovan izobr kandidata?
615. Klasični načini ocene su?(2)
616. Razvoj kadrova?
617. Kadrovska dokumentacija?
618. Od čega zavisi organizacija kadrovske funkcije?
619. Kakve kadrovske službe imaju veća preduzeća?
620. Kakva je kadrovska služba organizaciona jedinica?
621. Kadrovska funkcija u manjim preduzećima?
622. Saradnja kadrovske funkcije sa ostalim funkcijama u preduzeću?
623. Osnovni zadatak funkcije kontrole?
624. Šta se radi po završetku jednog proizvodnog ciklusa po pitanju kontrole?
625. Poslovi funkcije kontrole?(2)
626. Cilj tehničke kontrole?
627. Kako se definiše kvalitet?
628. Služba tehničke kontrole najčešće kontroliše?(3)
629. Svrha kontrole materijala?
630. Svrha kontrole proizvodnje?
631. Kontrola sredstava za rad?
632. U okviru kontrole sredstava za rad obično se organizaciono odvaja?(2)
633. U praksi se formiralo više metoda kontrole?(8)
634. Kako treba da bude organizovana kontrola?
635. Od čeha zavisi organizacija tehničke kontrole?
636. U praksi se pojavljuju sledeće varijante organizacije kontrole?(3)
637. Ekonomska kontrola?
638. Kako se obavlja ekonomska kontrola?(4)
639. Opšti poslovi u preduzeću?
640. Grupi opštih poslova pripadaju?(3)
641. Adminstrativno-stručni poslovi su?(3)


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
02:29 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Nelegalna ekonomija derrick 0 1,949 05-02-2014 11:23 PM
zadnja poruka: derrick
  Privatizacija i ekonomski razvoj derrick 0 2,216 05-02-2014 12:33 AM
zadnja poruka: derrick
  Rad kao ekonomski resurs u Srbiji (2008-2012) derrick 0 2,318 05-02-2014 12:31 AM
zadnja poruka: derrick
  Uloga sredstava za rad u poslovanju preduzeća derrick 0 2,003 05-02-2014 12:26 AM
zadnja poruka: derrick
  Uloga stranih direktnih investicija za razvoj privrednog sistema Srbije derrick 0 2,174 05-02-2014 12:21 AM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: