POSLOVNO PRAVO TEMA: AKCIONARSKO DRUŠTVO

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,088
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
POSLOVNO PRAVO TEMA: AKCIONARSKO DRUŠTVO
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA : POSLOVNO PRAVO

TEMA:
AKCIONARSKO DRUŠTVO


SADRŽAJ

Uvod 3
1. Kratak istorijat i suština akcionarstva 4
2. Akcionarsko društvo- pojam 6
3. Osnivanje akcionarskog društva 7
4. Otvoreno i zatvoreno društvo 9
5. Akcije i druge hartije od vrednosti 10
6. Dividende i druge isplate akcionarima 11
7. Organi akcionarskog društva 12
Zaključak 16
Literatura 17
UVOD
Akcionarsko društvo ili deoničarsko društvo je trgovačko društvo sa osnovnim kapitalom podeljenim na izvestan broj akcija sa jednakim iznosima. Akcionarsko društvo je pravno lice koje odgovara za svoje obaveze isključivo svojom imovinom. Pretečom savremenih akcionarskih društava smatra se Banka svetog Đorđa (it. Banco di San Giorgio), osnovana 1407. godine u Đenovi.
Akcionarsko društvo može biti otvorenog (javnog) ili zatvorenog tipa. Ako je preduzeće otvorenog tipa njegove akcije se vrednuju na berzi i preduzeće ima obavezu da javno prikazuje finansijske izveštaje. Vlasnici preduzeća su akcionari.
Organizacija akcionarskog društva je u velikoj meri propisana zakonima, a u pojedinostima njihovim statutima. Kupoprodaja akcija se vrši na tržištu kapitala:
1. na primarnom tržištu kapitala obavlja se plasman nove emisije akcija; učesnici na ovom tržištu su akcionarska društva koja izdaju novu emisiju akcija i finansijski posrednici (najčešće su to banke - investicione i poslovne);
2. na sekundarnom tržištu (berza akcija; eng. stock exchange, it. bursa) se kupuju i prodaju već izdate akcije; osnovni finansijski posrednici su brokeri i dileri;
3. na trećim tržištima posluju brokerske firme koje ne žele da plaćaju proviziju regularnim berzama; ova tržišta nisu javna i čine ih grupe preduzeća koja su manje više međusobno nezavisna.
Akcionarska društva u nazivu preduzeća imaju sufiks "a.d.
1. KRATAK ISTORIJAT I SUŠTINA AKCIONARSTVA
Razvoj akcionarstva počeo je veoma spontano, razvojem tržišta, tako da su prve emisije „akcija“ nastale polovinom XVI veka. Do tada su skupe trgovačke ekspedicije bile rezervisane samo za one imućne. Oni koji nisu imali dovoljno novca, umesto uzimanja kredita, emitovali su potvrde (preteče akcija) i tako prikupljali sredstva za sprovođenje skupih putovanja. Tako su kupci „potvrda“, preteče današnjih akcionara, postali i vlasnici robe koja treba da bude predmet trgovanja. Vlasnicima „akcija“ je ostalo da se nadaju očekujući dobar poslovni rezultat i tako ostvaren lični dobitak.

Smatra se da je prva firma koja je na ovaj način finsirala svoja putovanja, firma londonskog trgovaca Sebastijana Kaboa „Muscovy Company“ davne 1553 godine. Zbog rizičnosti poduhvata, Kabo je, umesto kreditnog zaduženja, odlučio da emituje akcije pojedinačne vrednosti od 25 funti i na taj način sakupi 6000 funti koje su bile potrebne za realizaciju ekspedicije kojom je želeo da pronađe severni morski put za Kinu. Sreća za akcionare, koji su na samom početku bili osuđeni na gubitak jer ne postoji severni morski put za Kinu, jeste što je Kebo nekako došao u kontakt sa Rusima i umesto trgovačkog sporazuma sa Kinom, potpisao sa ruskim carom Ivanom Groznim.

Druga trgovačka firma, mnogo veća i poznatija, koja je na ovaj način finansirala svoje pomorske ekspedicije bila je „The East Indian Company“. Ona je za 17 godina poslovanja emitovala akcije u vrednosti od 1.6 miliona funti. Prekookeanska trgovina se toliko razvila da su vlasnici akcija ostvarivali profit i do 40% godišnje. Karakteristično za obe firme je to što su vlasnici njihovih akcija bili u mogućnosti da ih prodaju mnogo pre povratkaekspedicije.
Do širenja akcionarstva dolazi u drugoj polovini XVIII veka, posredstvom industrujske revolucije, kada su posredstvom akcija prikupljen neophodna sredstva za osnivanje prvih preduzeća u industriji, što je bila inicijalna kapisla i za druge grane – saobraćaj, rudarstvo,finansije.

Jedan od osnovnih razloga začetka akcionarstva, odnosno emitovanja akcija, jeste prikupljanje manjih suma kapitala koje su se nalazile u više ruku, kako bi se ta sredstva koncentrisala radi finansiranja skupih projekata. Drugi razlog je što se akcijama premošćava vremenski period od ulaganja do profitiranja, odnosno, mogućnost dalje prodaje akcija. Glavna karakteristika akcija je u tome što kupovinom kupujem i udeo u vlasništvu firme sa svim rizicima i benefitima ali bez naše direktne odgovornosti. Takođe akcionari nikako ne mogu izgubiti više od onoga što su uložili, za razliku od duga gde je dužnik odgovoran cijelom svojom imovinom.
Danas je ovaj vid organizovanja i prikupljnja sredstava široko rasprostranjen, a akcionarska društva se dele na dve vrste, zatvorena ili privatne korporacije i otvorena ili javne korporacije. Zatvorena akcionarska društva se neretko sastoje od manjeg broja akcionara i postoje ograničenja u prometu akcija, a akcijama se ne trguje na berzi. Na drugoj strani se nalaze otvorena akcionarska društva gde ne postoji ograničenje u prometu i njihovim akcijama se slobodno trguje na berzanskom i vanberzanskom tržištu.

Jedan od razloga dominacije akcionarstva je i to što životni vek organizacije nije povezan sa životnim vekom vlasnika, što je slućaj kod nekih drugih oblika vlasničkih preduzeća. Takođe i lakši pristup finasnijskom tržištu i veće mogućnosti sakupljanja kapitala su odgovorne za njegovo održavanje i rast.

2. AKCIONARSKO DRUŠTVO- Pojam

Akcionarsko društvo je društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije. Akcionarsko društvo ima sledeća obelež ja:
1) to je društvo kapitala u kome nije bitno ko u njemu učestvuje s kapitalom nego je bitan ulog u osnovni kapital društva čija pravna sudbina nije vezana za lice koje ga je u društvo unelo (po pravilu ulog ostaje u društvu i kada se akcionari menja ju);
2) osnovni kapital (minimalni osnovni kapital društva određen je zakonom) podeljen je na akcije koje se, po pravilu, pravnim poslovima mogu prenositi sa jednog na drugo lice;
3) akcionar odgovara za obaveze društva do visine svog uloga a ne odgovara za obaveze društva svojom imovinom jer je imovina društva, kao i kod ostalih društava, odvojena od imovine akcionara;
4) srazmerno kapitalu koga ima u društvu (broju akcija) akcionar ima pravo na upravljanje i
5) akcionarsko društvo je ima svojstvo pravnog lica i za svoje obaveze odgovara svojom imovinom.

3. OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Akcionarsko društvo osniva se ugovorom o osnivanju, a ako ga osniva jedan osnivač - odlukom o osnivanju. Oba osnivačka akta moraju biti sačinjena u pisanoj formi, a potpisi u ugovoru odnosno odluci o osnivanju overeni. Broj lica koja mogu zaključiti ugovor o osnivanju otvorenog akcionarskog društva nije ograničen. Akcionarsko društvo može imati i statut društva. Osnivački akt akci narskog društva sadrži naročito:
· puno ime i prebivalište fizičkih lica, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica svakog osnivača društva,
· poslovno ime i sedište društva, delatnost, označenje da li je društvo otvoreno ili zatvoreno,
· iznos osnovnog kapitala upisanog i uplaćenog i način njegovog unošenja, odnosno oblik u kome se unosi ulog,
· broj akcija i njihovu nominalnu vrednost, odnosno kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost njihovu računovodstvenu vrednost,
· vrste i klase akcija koje je društvo ovlašćeno da izda kao i pravo akcija svake klase i druge podatke određene Zakonom.
Akcionarsko društvo može da ima statut. Statut, kao i njegove izmene i dopune, proizvode pravno dejstvo prema akcionarima od dana njegovog donošenja, ako statutom nije drukčije određeno.
Statut akcionarskog društva sačinjava se u pisanoj formi. Statutom se bliže uređuje poslovanje u akcionaskom društvu. U slučaju neusklađenosti osnivačkog akta i statuta društva primenjuje se osnivački akt društva.
Osnivači koji osnivaju akcionarsko društvo javnim putem obavezni su, u slučaju uspele emisije, da sazovu i održe osnivačku skupštinu u roku od 60 dana od dana isteka roka za upis akci ja utvrđenog u javnoj ponudi i prospektu. Sud u van parničnom postupku može, na zahtev osnivača koji poseduju najmanje 1/10 upisanih akcija, da produži rok za 30 dana za održavanje skupštine akcionara.
Osnivačka skupština saziva se pisanim pozivom svakom upisniku akcija uz koga se prilaže osnivački akt, izveštaj osnivača i ovlašćenih procenjivača i druge sastojke određene Zakonom. Svi upisnici potpuno uplaćenih akcija imaju pravo da učestvuju sa pravom glasa na osnivačkoj skupštini. Kvorum za održavaje osnivačke skupštine i pravovaljano odlučivanje je obična većina uplaćenih akcija koje daju pravo glasa o pitanjima iz njene nadležnosti.
Ako osnivači akcionarskog društva ne sazovu osnivačku skupštinu u roku od 60 dana, od isteka roka za upis akcija ili isteka još naknadnog sudskom odlukom produženog roka, odnosno ako osnivačka skupština nije održana u skladu sa Zakonom ili nije donela propisane odluke, smatra se da osnivanje društva nije uspelo. U tom slučaju osnivači odgovaraju solidarno upisnicima akcija za povraćaj uplaćenih iznosa.
Osnivačka skupština akcionarskog društva: utvrđuje da li su propisno upisane i uplaćene akcije, odnosno da li su unet nenovčani ulozi, u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom; bira prvog direktora društva, odnosno članove prvog upravnog odbora, ako to osnivači nisu izvršili u osnivačkom aktu i odlučuje i o ostalim pitanjima određenim u Zakonu.4. OTVORENO I ZATVORENO DRUŠTVO

Akcionarsko društvo može biti zatvoreno i otvoreno. Ako u osnivačkom aktu nije navedena vrsta društva, akcionarsko društvo je otvoreno. Zatvoreno akcionarsko društvo je društvo čije se akcije izdaju samo njihovim osnivačima ili ograničenom broju drugih lica, u skladu sa zakonom. Ono može imati najviše 100 akcionara. Ako se broj akcionara zatvorenog društva poveća iznad 100 u perio dudužem od godinu dana to društvo postaje otvoreno društvo. Zatvoreno društvo ne može vršiti upis akcija javnom ponudom ili na drugi način nuditi svoje akcije javim putem. Ukoliko osnivačkim aktom ili statutom zatvorenog društva nisu određena ograničenja u prenosu akcija, smatra se da se akcije društva mogu slobodno prenositi.
Otvoreno akcionar ko društvo je ono koje učini, u vreme osnivanja ili nakon osnivanja, javni poziv za upis i uplatu akcija. Javni poziv vrši se javnom ponudom i prospektom u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Osnivači koji osnivaju akcionarsko društvo javnim putem obavezni su, u slučaju uspele emisije, da sazovu i održe osnivačku skupštinu u roku od 60 dana od dana isteka roka za upis akcija utvrđenog u javnoj ponudi i prospektu.
5. AKCIJE I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI

Akcionarsko društvo može izdavati obične (redovne) i preferencijalne (povlašćene) akcije. Ono ne može izdavati akcije na donosioca. Osnivači otvorenog društva, odnosno otvoreno akcionarsko društvo, upisuje emisije akcija i drugih hartija od vrednosti izdatih javnom ponudom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i aktima Komisije za hartije od vrednosti. Akcionarom u odnosu prema društvu i trećim licima smatra se lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom. Svaka obična akcija akcionarskog društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom i statutom društva, koja uključuju naročito: pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva; pravo učešća u radu skupšti ne društva; pravo glasa u skupštini društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijal ne akcije u punom iznosu: pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akci ja; pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obaveza; pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom. Obične akcije akcionarskog društva ne mogu se pretvarati u preferecijalne akcije ili druge harti e od vrednosti. Prava akcionara sa preferenacijalnim akcijama uključuju naročito prednosti u odnosu na obične akcije u pogledu prvenstva isplate divide di i prvenstva naplate kod likvidacije društva.
Akcionarsko društvo može emitovati osim akcija i druge harti je od vrednosti, uključujući i zamenljive obveznice i varante, ako osnivačkim aktom društva nije drukčije određeno.6 . DIVIDENDE I DRUGE ISPLATE AKCIONARIMA

Akcionarsko društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukama redovne godišnje skupštine ili u bilo koje vreme između godišnjih skupština, osim ako osnivačkim aktom društva nije drukčije određeno.
Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:
1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2) za zakonske rezerve;
3) za dividendu u skladu sa Zakonom;
4) za statutarne rezerve i druge rezerve, ako ih društvo utvrdi opštim aktom.
Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti društva ili akci jama tog društva u drugim društvima, kao i u drugoj imovini, osim ako je osnivačkim aktom društva drukčije određeno.
7. ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA


Zatvoreno akcionarsko društvo ima skupštinu akcionara, direk to ra ili upravni odbor, a može ima ti izvršni odbor, internog revizora ili odbor revizora.
Otvoreno akcionarsko društvo ima: skupštinu akcionara, upravni odbor (ima najmanje tri člana a najviše 15 članova), izvršni odbor (bira ih upravni odbor) i sekretara društva (bira ga upravni odbor društva), a može imati internog revizora, nadzoni odbor ili odbor revizora (ovi organi moraju postojati kod kotiranog društva).
SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Skupštinu akcionarskog društva čine akcionari. Svaki akcionar, u skladu sa statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu skupštne akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom.
Skupština može biti godišnja (redovna), vanredna i skupština po nalogu suda.
Godišnja skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje najkasnije u roku od tri meseca od dana podnošenja upravnom odboru finansijskih izvešta ja za svaku finansijsku godinu ili šest meseci posle završetka poslovne godine. Godišnja skupština održava se u sedištu društva (ako osnivačkim aktom nije drukči je određeno) na dan i u vreme utvrđeno osnivačkim aktom, odnosno odlukom upravnog odbora u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom.
Vanrednu sku štinu akcionara akcionarsko društvo može sazva ti i to:
1) na zahtev upravnog odbora ili bilo kog drugog lica koje je ovlašćeno osnivačkim aktom da sazove vanrednu skupštinu;
2) na zahtev likvidatora društva, ako je društvo u likvidaciji;
3) po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu.
Vanredna skupština akcionarskog društva obavezno se saziva bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da akcionarsko društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.
Vanredna skupšti na akcionara zatvorenog akcionarskog društva održava se i bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda u skladu sa ovim zakonom ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi, ako osnivačkim aktom i statutom nije drukčije određeno.
Skupština po nalogu suda održava se u sluča ju da godišnja skupšti na akcionarskog društva nije održana u propisanom roku. U tom slučaju nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na godišnjoj skupštini ili direktora, odnosno člana upravnog odbora društva. Sud ima ovlašćenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlašćenjem da sazove i predsedava sednici skupštine i utvrdi mesto i datum održavanja, kao i dnevni red sednice u skladu sa Zakonom.
UPRAVNI ODBOR, IZVRŠNI ODBOR I DIREKTOR
Zatvoreno akcionarsko društvo ima direktora ili upravni odbor. Otvoreno akcionarsko društvo ima upravni odbor. Broj član va upravnog odbora otvorenog akcionarskog društva utvrđuje se osnivačkim aktom. U otvorenom akcionarskom dru štvu upravni odbor ima najmanje tri člana i najviše 15 članova. Članovi upravnog odbora akcionarskog društva:
1) biraju se od strane akcionara na svakoj godišnjoj skupštini, i
2) mogu se birati od strane akcionara na bilo kojoj vanrednoj skupštini koja je sazvana radi tog izbora.
Mandat direktora ili članova upravnog odbora akcionarskog društva, uključujući i članove koji se biraju za upražnjeno mesto člana, ističe na prvoj sledećoj godišnjoj skupštini nakon njihovog izbora. Upražnjeno mesto u upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sednici odbora, ako osnivačkim aktom ili statutom društva nije drukčije određeno. Upravni odbor, većinom od ukupnog broja članova, bira predsednika upravnog odbora akcionarskog društva, ako osnivačkim aktom ili statutom nije određena druga većina. Upravni odbor akcionarskog društva može da razreši i izabere novog predsednika u bilo koje vreme.
Upravni odbor akcionarskog društva nadležan je naroč to za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na
1) kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
2) upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije društva;
3) utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana društva;
4) sazivanje sednice skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
5) davanje i opoziv prokure.
Upravni odbor odlučuje o drugim pitanjima i obavlja ostale poslove propisane Zakonom i određene osnivačkim aktom i statutom društva.
Otvoreno akcionarsko društvo ima izvršni odbor. Zatvore no akcionarsko društvo može imati izvršni odbor. Upravni odbor bira članove izvršnog odbora -izvršne direktore i generalnog direktora akcionarskog društva. Generalni direktor akcionarskog društva je predsednik izvršnog odbora. Nadležan je: da saziva sednice izvršnog odbora i predsedava njima, organizuje njegov rad i stara se o vođenju zapisnika sa tih sednica i da zastu pa akcionarsko društvo posle registracije i objavljivanja registracije bez posebnog punomoćja.
NADZORNI ODBOR, INTERNI REVIZOR I ODBOR REVIZO RA
Osnivačkim aktom ili statutom otvorenog akcionarskog društva može se odrediti, a kod kotiranog akcionarskog društva mora se odred ti, da društvo ima internog revizora, nadzorni odbor ili odbor revizora.
Nadzorni odbor je obavezan organ u akcionarskim društvima koja obavljaju delatnost za koju je to propisano posebnim zakonom. Osnivačkim aktom ili statutom zatvorenog akcionarskog društva može se odrediti da društvo ima internog revizora ili odbor revizora. Nadzorni odbor ili odbor revizora imaju najmanje tri člana. Broj članova nadzornog odbora ili odbora revizora mora biti neparan. Interni revizor je fizičko lice. Predsednika i članove nadzornog odbora akcionarskog društva bira skupština akcionara, osim prvih članova koji se određuju osnivačkim aktom društva.
Članovi nadzornog odbora akcionarskog društva ne mogu biti članovi upravnog odbora društva, a svi članovi nadzornog odbora moraju da ispunjavaju uslove propisaneZakonom.
Internog revizora i članove odbora revizora akcionarskog društva bira upravni odbor iz reda nezavisnih članova upravnog odbora akcionarskog društva. Ako upravniodbor nema takve članove ili nema dovoljan broj, nedostajući broj bira skupština društva. Prvi interni revizor i članovi odbora revizora određuju se osnivačkim aktom ili posebnom odlukom osnivača. Interni revizor i članovi odbora revizora akcionarskog društva razrešavaju se na isti način na koji su i birani. Lica koja se biraju za revizora moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom.
Nadzorni odbor, interni revizor i odbor revizora akcionarskog društva nadležni su da izveštavaju skupštinu akcionara o sledećem:
1) računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava;
2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim zahtevima regulatornih tela;
3) kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti nezavisnog revizora društva;
4) ugovorima sklopljenim između društva i članova upravnog odbora društva, kao i sa
povezanim licima
Akcionarsko društvo ima revizora čiji su položaj i ovlašćenja utvreni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija. Revizor akcionarskog društva obaveštava se, istovremeno sa obaveštavanjem akcionara društva, o održavanju skupštine akcionara ili odlučivanju bez sednice radi učestvovanja u radu skupštine u skladu sa statutom i zakonom.
SEKRETAR AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Otvoreno akcionarsko društvo ima sekretara, koga bira upravni odbor društva. Mandat sekretara otvorenog akcionarskog društva utvrđuje se statutom. Sekretar akcionarskog društva je odgovoran za vođenje knjiga akcionara, za pripremu sednica i vođenje zapisnika skupštine akcionara i sednica upravnog odbora, izvršnog odbora i nadzornog odbora društva, registra zapisnika sednica skupštine akcionara, registra zapisnika sednica upravnog odbora i nadzornog odbora društva i čuvanje dokumenata utvrđenih Zakonom i statutom akcionarskog društva, osim finansijskih izveštaja. Sekretar otvorenog akcionarskog društva odgovoran je za organizovanje rada i praćenje izvršavanja odluka skupštine akcionara, upravnog odbora i nadzornog odbora društva.


ZAKLJUČAK
Ovaj oblik organizacije ima brojne prednosti po pitanju početnog finansiranja preduzeća jer omogućava da se dosta kapitala prikupi iz većeg broja manjih uloga. Vlasnici akcija - akcionari na osnovu svog udela u kapitalu preduzeća imaju tri grupe prava:
· pravo na dividendu (deo profita koji se isplaćuje akcionarima)
· pravo učestvovanja u odlučivanju (odnosi se na izbor uprave preduzeća)
· pravo na deo likvidacione mase u slučaju likvidacije preduzeća
Postoje i druge prednosti akcionarkih društava zbog kojih ona i predstavljaju dominantan oblik ogranizacije preduzeća i zbog čega upravo ta preduzeća raspolažu najvećim delom svetskog kapitala. Među najvažnijima je ograničena odgovornost akcionara. Naime, vlasnici akcija materijalno odgovaraju za rezultate poslovanja preduzeća samo do vrednosti njihovih akcija i ta vrednost je najviše što mogu izgubiti ukoliko preduzeće ne posluje dobro. Akcionari ne odgovaraju celokupnom imovinom za eventualne obaveze i dugove preduzeća, već samo kapitalom uloženim u preduzeće. Još jedna od prednosti je i profesionalni menadžment koji najčešće rukovodi akcionarskim društvom i odgovara akcionarima, čime se postiže razdvojenost uprave od vlasništva.


LITERATURA

1. Osnovi prava, Prof. dr Dragan M. Mitrović, Beograd, Univerzitet Singidunum, 2008.


2. Simić dr Milić, Trifković dr Miloš: Poslovno pravo – osnove prava i obligacija,
privredna/trgovačka društva, Ekonomski fakultet, Sarajevo, 1999


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
11:56 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Pravo zaloge na pokretnim stvarima 2 - Seminarski rad Dzemala 0 1,104 29-08-2011 03:34 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Pravo evrposke unije Dzemala 0 1,090 29-08-2011 03:34 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Pravo - seminarski Dzemala 0 1,296 25-06-2011 11:26 AM
zadnja poruka: Dzemala
  Pravo na pristup informaciji o životnoj sredini u Evropskoj uniji profesorXXX 0 986 25-05-2011 04:27 PM
zadnja poruka: profesorXXX
  Predlog tema za power point prezentaciju Dzemala 0 2,693 24-02-2011 12:06 AM
zadnja poruka: Dzemala

Skoči na forum: